2. sınıf meslekler performans ödevi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
2. sınıf meslekler performans ödevi
2. sınıf meslekleri tanıyalım performans ödevi
2. sınıf meslekler sunusu,
2. sınıf meslekleri tanıyalım ödevi
2. sınıf meslekleri tanıyalım performans ödevi

AVUKAT

TANIM
Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER
o Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
o Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
o Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
o Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açı> davaya katılır,
o Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
o Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
o İcra takipleri yapar,
o Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER, YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Avukat olmak isteyenlerin;
o Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,
o Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
o Olayları derinliğine araştırma merakına,
o Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,
o Akıcı konuşma becerisine,
o Sorumluluk duygusuna sahip
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı ile girilir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.
o Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir.
MESLEKTE İLERLEME
Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri, savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
BENZER MESLEKLER: Hakimlik, savcılık, noterlik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
o Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.

KAYMAKAM

TANIM
Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
GÖREVLER
Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
Başlıca görevleri şunlardır:
o İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
o Valinin emirlerini uygular,
o İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
o Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
o Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kaymakam olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
o Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
o Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
o İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
o Yeniliklere açık, yaratıcı,
o İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emrindeki memurlarla, üst düzey askeri yöneticilerle etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Kaymakam bir ilçede belli bir süre çalıştıktan sonra başka bir ilçeye atanır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçelerde görev alırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Kaymakamlık mesleğine girebilmek için, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak ve adayların bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini ölçen, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları, Türkiye’nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası, ekonomi, işletme, maliye ve hukuk dersleri verilmektedir.
o Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar.
MESLEKTE İLERLEME
İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5’inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra “Mahrumiyet Bölgesi” diye nitelenen 6’ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4’üncü sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3’üncü, 2’nci ve 1’inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.
BENZER MESLEKLER: Müfettişlik, üst düzey yöneticilik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar. Göreve ilk başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar da alırlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
o İlgili eğitim kurumları,
o Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
o Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri

DİŞ HEKİMİ


TANIM
Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.
GÖREVLER
o Hastanın şikayetlerini dinleyip, dişlerini muayene eder,
o Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
o Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder, tedavisi olanaklı olmayan dişleri çeker,
o Apseli diş için reçete yazar,
o Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,
o Kanal tedavisi yapar,
o Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
o İnsanlara, ağız sağlığı ve temizliği konularında bilgi verir, önerilerde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
o Fotey (dişçi koltuğu),
o Davye (dişçi kerpeteni),
o Diş temizleme aletleri, diş çürüğünden koruyucu maddeler,
o Dolgu maddeleri (simen, porselen),
o Anestezi solüsyonu (tedavilerde acıyı duymayı önleyen sıvı).
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş hekimi olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde genel yeteneğe,
o Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
o El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
o Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
o Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
o Estetik anlayışı yüksek
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta yakınları ile sürekli etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
o Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanelerde çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.
o Kendi muayenehanelerini açabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelerin “Diş Hekimliği” fakültelerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Mesleki eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Temel fen derslerinden başka; Biyokimya, Protez, Deontoloji (hekimliğin kuralları, görevleri), Periodontoloji (etkin ağız bakımı), Ortodonti (diş ve çene düzensizlikleri), Pedodonti (çocuk dişleri tedavileri, sürekli dişlerin gelişimi), Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, uygulama ağırlıklı olup, fakülte kliniklerinde hastaların diş tedavilerini ve protez dişlerinin yapımını içerir.
MESLEKTE İLERLEME
Diş tedavi hastanelerinde servis şefi, başhekim yardımcısı, başhekim olabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı doçent, doçent, profesör unvanlarına yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Diş teknisyenliği, tıp doktorluğu.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Eğitim süresince öğrenciler şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenci kredisinden, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.
o Meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanların geliri hasta yoğunluğuna göre değişir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
o İlgili eğitim kurumları,
o Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
o Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

KÜTÜPHANECİ

TANIM
Kütüphaneye gelen kitap, süreli yayın, video ve ses kasetleri, bilgisayar disketleri ile CD’leri konularına göre sınıflayan, koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.
GÖREVLER
o Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır ve okuyucunun hizmetine hazırlar,
o Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları kütüphane malzemesini veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,
o Dışarıya ödünç kitap kaset veya CD verme hizmetini yürütür,
o Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
o Kıymetli kitapların korunması için önlem alır,
o Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir,
o Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,
o Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
o Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,
o Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
o Kitap,
o Video-video kaset,
o Ses kaseti,
o Televizyon,
o Bilgisayar,
o Mikrofiş okuma cihazları,
o Katalog fişleri ve kartlar,
o Fotokopi makinesi.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kütüphaneci olmak isteyenlerin;
o Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe sahip,
o Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan,
o Dikkatli ve titiz,
o Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,
o İnsanlarla iyi ilişki kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar. Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir. İş genellikle oturarak yapılır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
o Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde,
o Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde,
o İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde verilmektedir.
Meslek eğitimi için, lise mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Eğitim süresi 4 yıldır.
o Eğitimleri süresince öğrenciler, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerini alırlar. Meslek dersleri olarak da; Sosyal Antropolojiye Giriş, Kütüphaneciliğe Giriş, Kitap ve Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Psikolojiye Giriş, Bilim Tarihi ve Uygulamalı İstatistik, Araştırma Metotları, Müracaat ve Bibliyografya, Kütüphane İşlemleri, Araştırma Kütüphaneleri, Nadide Eserler ve Nadide Eserler Kütüphaneleri, Süreli Yayınlar, Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphane Programlamaya Giriş, Kitap Dışı Materyal, Halk Kütüphaneleri, Yönetim Teknikleri ve Mevzuat, Katalog ve Sınıflandırma, Okul Kütüphaneleri ve Kütüphane Otomasyonu derslerini alırlar.
o Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren staj yapmak zorundadırlar.
MESLEKTE İLERLEME
o Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler.
o Üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi göreve başlar, gerekli çalışmaları tamamladıkça yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
BENZER MESLEKLER: Arşivcilik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.
o Kamu kurumlarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar.
o Özel sektörde ise ücretler değişkendir.

MADEN MÜHENDİSİ

TANIM
Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.
GÖREVLER
o Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar,
o Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar,
o Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,
o Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar,
o Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Pusula, harita, dedektör, çekiç, topoğrafik ölçüm aletleri, gaz ölçüm cihazları.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Maden mühendisi olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde akademik yeteneğe,
o Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,
o Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
o Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,
o Sorumlu, sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin “Maden Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Sayısal (SAY)” puanla girilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.
MESLEKTE İLERLEME
Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.
BENZER MESLEKLER: Jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden teknikerliği.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler.
o Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir.

MATEMATİKÇİ

TANIM
Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.
GÖREVLER
o Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,
o Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,
o Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular,
o Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular,
o İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi, elektrik ve elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular,
o Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
o Bilgisayar ve bilgisayar programları,
o Hesap makinesi,
o Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Matematikçi olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
o Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık, meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışı> işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendis, ekonomist, hukukçu, sağlıkçı) iletişimde bulunurlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
o Bankalarda, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı araştırma merkezlerinde, teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.
o Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır.
o Meslek elemanları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını” veya “Pedagojik Formasyon Programını” bitirmeleri durumunda ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Ülkemizde bütün üniversitelerin fen-edebiyat veya fen fakültelerinin “Matematik” bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır.
o Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadal Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.
o Eğitim boyunca; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Sayılar Teorisi, Nümerik Analiz, Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur.
MESLEKTE İLERLEME
o Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.
o Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yöneticilik düzeyine yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Matematik mühendisliği, istatistikçi, fizikçi, matematik öğretmenliği.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bazı üniversitelerin (Bilkent ve Koç Üniversitesi) Matematik (burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir.
o Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
o Eğitim sonrası kazanç, çalışı> işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir.
o Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.

EBE

TANIM
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev yapan sağlık elemanıdır.
GÖREVLER
o Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
o Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
o Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
o Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
o Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
o Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
o Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Gebelik izleme çizelgeleri, tansiyon aleti, dinleme aleti, çocuk kalp sesi dinleme aleti, derece, lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için), enjektör ve iğneler, pamuk, eldiven, bebek küveti, steril gazlıbez, maske, makas, ipek iplik, muşamba ve önlük, havlu, sabun, el fırçası, tülbent, tentürdiyot, el kantarı, eğitim araç ve gereçleri kullanır.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ebe olmak isteyenlerin;
o Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
o İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
o Sorumluluk duygusu yüksek,
o Çabuk ve doğru karar verebilen,
o Temiz, dikkatli, titiz,
o Tedbirli, tertipli,
o Şefkatli, sevecen,
o Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ebeler; resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Ebe görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı hastanelerle özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Bu meslekte çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağı olduğundan iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitim yeri sağlık yüksekokullarının “Ebelik” bölümüdür. Kişiler, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) katılarak yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak suretiyle sağlık yüksekokullarında mesleğin eğitimini alabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Patoloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.
MESLEKTE İLERLEME
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre derece ve maaş yükselmelerinden yararlanırlar.
BENZER MESLEKLER: Hemşirelik, sağlık memurluğu, laborantlık.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ve çeşitli kuruluşların sağladığı kredi ve burs imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir.
 


Üst Alt