Gizlilik Bildirimi

Sponsorlu Bağlantılar

İşbu MAXİCEP Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) kapsamında “Kullanıcı”; herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla maxicep.com (www.maxicep.com) alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya MAXİCEP mobil uygulamasına ( internet sitesi ve mobil uygulama birlikte kısaca “Site” olarak anılacaklardır) giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.

MAXICEP INTERNET SERVICES LTD.  (kısaca “MAXİCEP” olarak anılacaktır); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu olarak, Site üzerinde giriş yapan Kullanıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak kullanacak, işleyecek, saklayacak ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Site üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MAXİCEP, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanıcı Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanırken; MAXİCEP tarafından otomatik yollarla elde edilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

· Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri,

· Kullanıcı işlem bilgisi (Kullanıcı’nın Site’ye giriş gerçekleştirdiği tarih/saat bilgileri ve IP adresi/Port Bilgileri),

· Kullanıcı’nın useragent bilgileri (Kullanıcı’nın Site’ye giriş yaptığı işletim sistemine ve web browser/tarayıcıya ilişkin teknik bilgiler ve sürüm bilgileri)

· Site içi hareketler- sayfa gezinti bilgileri,

· Kullanıcı’nın video içeriklerini izleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler (Kullanıcı’nın hangi video içeriklerini, ne kadar süre boyunca izlediğine ilişkin bilgiler )

· Kullanıcı’nın Site üzerinde incelediği reklam içeriklerine ilişkin veriler ve her türlü diğer davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere MAXİCEP tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Çerezler aracılığıyla otomatik yollarla elde edilen veriler, Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden, Kullanıcı’nın Site içi deneyimlerini zenginleştirmek ve MAXİCEP tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Site üzerinden Kullanıcı’ya sunulan reklamların kişiselleştirilebilmesi (reklam hedeflemesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi) amacıyla da bu veriler MAXİCEP tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanması halinde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine onay vermiş sayılır.

Ayrıca MAXİCEP, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

· Kullanıcı ile MAXİCEP arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MAXİCEP’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezler (Cookies)

MAXİCEP, Site üzerinde çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken Kullanıcı’nın Site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını Site’ye bildirmek suretiyle Site’nin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın Site’deki davranışları, hangi sayfaları ne kadar ziyaret ettiği vb. veriler de çerezlerle bağdaştırılarak Site tarafından davranışsal reklamcılık amaçlarıyla kullanılabilir. Ancak belirtilen bu amaçlar dışında çerezler, kullanıcının ana belleğinde depolanan verilerin alınması gibi amaçlarla kullanılmaz. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Kullanıcı, Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanması halinde, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen çerez kullanımlarına onay vermiş sayılır.

Kullanıcı, kullandığı tarayıcının (browser) ayarları üzerinden, çerez kullanımını engelleyebilir ve Site’yi çerez kullanımını reddederek kullanmaya devam edebilir (Çerez kullanımının nasıl kapatılacağına ilişkin detaylı bilgiye, Chrome için https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr ve Firefox için https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma URL adresleri üzerinden ulaşılabilir).

Çerez kullanımı engellendiği takdirde, Site üzerindeki bazı hizmetlerden yararlanılamaması veya Kullanıcı’nın Site üzerindeki geçmiş gezinti bilgilerinin ve tercihlerinin kaydedilememesi söz konusu olabilir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

MAXİCEP, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla MAXİCEP’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde MAXİCEP tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumlarının başlıcaları şunlardır:

· Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde MAXİCEP’e yöneltilen bilgi ve belge talepleri,

· MAXİCEP’in ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,

· Bir marka ve hizmet olarak MAXİCEP internet sitesinin veya mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,

· Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

· MAXİCEP’in savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması

MAXİCEP internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Adalet Mah. Manas Bul. No:47-B Folkart Towers A Kule D:2601 Bayraklı / İzmir adresinde mukim Maxicep Internet Services Ltd.’dir. Veri sahibi olarak her Kullanıcı, [email protected] adresine mail atarak kendisiyle ilgili:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

· Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

· Talep konusu,

· Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, MAXİCEP’in sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca MAXİCEP,

· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

· Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

MAXİCEP’in uygun güvenlik düzeyini temin etmesine karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MAXİCEP’in herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

MAXİCEP, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, MAXİCEP söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

MAXİCEP, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Maxicep.Com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarfediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur. Sözleşme hakkında sorularınız olursa lütfen [email protected] adresine mail atmaktan çekinmeyiniz. Maxicep.Com olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliklerimizden biridir.

Çerezler


a-) Çerezler Hakkında Özel Bilgi

Maxicep.Com sitesinde Google Adsense ile, ilgi alanına dayalı reklamcılık kullanılmaktadır.

Maxicep.Com sitesini ziyaret eden kullanıcılara gösterilen Google Adsense Reklamları ve çerezleri tüm detaylar için Google Adsense Reklamcılık & Gizlilik ve Şartlar bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

* Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.

* Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.

* Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek veya yukarıda verilen çerezleri kapatma yöntemi ile çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki'nden yararlanabilirsiniz.

b-) Çerezler Hakkında Genel Bilgi

"Cookie - Çerez" kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bazı reklamveren ortakları çerezlerini ve Web işaretleyicilerini kullanabilir. Bu reklamveren ortakları arasında Google Adsense de vardır. Bu bize bağlı olmayan sunucular ve reklam ağları kendi teknolojilerini www.maxicep.com u kullanarak tarayıcınıza bilgileri gönderebilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

Maxicep.Com'u reklam şirketlerinin çerezleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Bu konuda daha detaylı bilgi için reklamveren ortaklarımıza başvurabilirsiniz yada yukarıda belirtmiş olduğumuz mail adresinden iletişime geçerek, reklamveren ortaklarımıza ulaşma anlamında yardım isteyebilirsiniz. Maxicep.Com bildiriminde anlatıldığı gibi reklamveren ortaklarımızın uygulamaları üzerinde bir kontrolümüz yoktur.

Eğer çerezlerinizi iptal etmek istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizden ayarlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. 

Log Dosyaları


Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi Maxicep.Com da istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Ip adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir. 

Dış Bağlantılar


Maxicep.Com sitesi, internetin doğası gereği birçok farklı internet adresine bağlantı vermektedir. Maxicep.Com link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak "atıfta bulunma" olarak değerlendirilmektedir.

Google AdSense Program Politikaları 

Google reklamlarını gösteren siteler aşağıdakileri içeremez:
* Şiddet içeriği, ırk ayrımcılığı veya herhangi bir bireye, gruba veya organizasyona karşı şiddet içeren bir tutumda olma
* Pornografi, yetişkin veya olgun içerik
* Bilgisayar/yazılım korsanlığıyla ilgili içerik
* Yasadışı ilaçlar ve ilaç üretim cihazları
* Küfür ve aşırı kaba bir dil kullanımı
* Kumar veya kumarhane ile alakalı içerik
* Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi veya e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik
* Web sayfalarının içeriğinde ya da kodunda çok fazla kullanılan, tekrar eden veya alakasız anahtar kelimeler.
* Sitenin arama motoru sıralamasını, örneğin sitenizin Sayfa Sıralamasını yükseltmek için yanıltıcı veya aldatıcı içerik ya da tasarım.
* Silahların ve silah mühimmatının satışı veya tanıtımı (örneğin, tüfekler, dövüş bıçakları, bayıltıcı silahlar)
* Bira ya da sert alkollü içeceklerin satışı veya tanıtımı
* Tütün ya da tütün ürünlerinin satışı veya tanıtımı
* Reçeteyle satılan ilaçların satışı veya tanıtımı
* Özel tasarım ya da ticari marka değeri taşıyan ürünlerin kopyalarının ya da taklitlerinin satışı veya tanıtımı
* Dönem ödevlerinin veya öğrenci makalelerinin satışı veya tanıtımı
* Yasadışı olan, yasadışı faaliyetleri tanıtan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer her türlü içerik

Maxicep.Com Google Adsense program politikalarını kabul ettiği için yukarıda bahsi geçen konuları ve uygulamaları içermez. 

İletişim


Maxicep.Com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

Kullanım Sözleşmesi

MaxiCep.Com internet sitesini ziyaret eden ve kayıt olan her kullanıcı, MaxiCep.com Gizlilik Politikası hükümlerini ve KVKK Aydınlatma Metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) Aydınlatma Metni
Maxicep.Com ©2020


Üst Alt