Bireysel Kontratlı Vınn 3g Modem Kampanya Taahhütnamesi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Bireysel Kontratlı Vınn 3g Modem Kampanya Taahhütnamesi
BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye;


Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır)
tarafından 30.07.2009 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BİREYSEL KONTRATLI
VINN 3G MODEM KAMPANYASI'ndan (Bundan böyle "Kampanya" olarak anılacaktır)
"Bireysel abone" olarak yararlanmak istemem sebebiyle;

1. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğim adıma kayıtlı faturalı hattı
(bundan sonra kısaca "Hat" olarak ifade edilecektir.) Ek-1'de beyan ettiğimi,
Ek-1'de özellikleri belirtilen paketin (Bundan böyle "Paket" olarak
anılacaktır.) Ek-1'de beyan ettiğim hattıma, anılan Paket'in TURKCELL
tarafından aktive edilmesinden itibaren 3(üç) ay süresince("Paket taahhüt
süresi") her ay tanımlanacağını ve yine Ek-1'de belirtilen Paket tutarının, söz
konusu hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Paket'in TURKCELL
tarafından Kampanyaya tanımlandığı tarihten itibaren Paket taahhüt
süresince aylık olarak yansıtılacağını, ayrıca işbu tanımlamanın ayın hangi
gününde yapıldığına bakılmaksızın, Paketin aylık bedelinin, ilgili hattın o ayki
faturasına tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan
herhalukarda paket taahhüt süresince faydalandırılacağımı bildiğimi, hattıma
tanımlanan Paketi, Paket taahhüt süresi boyunca değiştirme talebinde
bulunmayacağımı,

2. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan hattım için, Paket bedeline dahil olmak
üzere, 1(bir) adet E176 model modem cihaza (bundan sonra kısaca "Cihaz" olarak
ifade edilecektir.) ve aylık 4 GB’lık mobil internet kullanımına hak kazandığımı,
Taahhütname kapsamındaki 3G İnternet Paket bedelinin, Kampanya dışı Paket
bedeli üzerinden indirimli olduğunu, TURKCELL'in işbu Kampanya
kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu,

3. Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazı, sadece Paket tanımlanmak
üzere Ek-1'de beyan ettiğim hat ile birlikte kullanabileceğimi,

4. İşbu Kampanya kapsamında Kampanyadan yararlanan hattımın faturasına
yansıtılacak olan Ek-1'de yer alan KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedeline, aylık 4
GB’lık mobil internet kullanım bedeli (3G Internet Paketi ücreti) ve bir adet
Cihazın aylık taksit tutarlarının dahil olduğunu, Paket kapsamında alınan ve
gönderilen (download ve upload edilen) datanın, Paket karşılığına denk gelen aylık
mobil internet kullanımı miktarından düşeceğini, Kampanya kapsamında hattım
için teslim aldığım Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın Madde 5’de
belirtilen ön ödeme tutarı hariç olmak üzere bayi tarafından TURKCELL'e temlik
edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim aldığım cihaz bedelinin, TURKCELL
tarafından tarafıma gönderilen ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay
"3G Internet Paketi ücreti"nden ayrı bir kalem (3G Modem Cihaz Taksidi)
olarak yansıtılacağını, ayrıca Ek-1'de belirtilen Kampanya kapsamına dahil
edeceğim hattın yeni tesis hat olması durumunda, hattın aktive edildiği tarihten itibaren 34 TL(OtuzdörtTürkLirası) tutarındaki Yeni Tesis Özel
İletişim Vergisi, 13,20 TL (OnüçTürkLirasıyirmiKuruş) tutarındaki “Telsiz
Ruhsatname Ücreti”nin (12 eşit taksitle her ay için 1,10 TL olarak faturaya
eşit taksitte yansıyacaktır.) ve aylık 1,10 TL (BirTürkLirasıonKuruş)
tutarındaki “Telsiz Kullanım Ücreti”nin de aylık olarak ilgili hattın Mobil
İletişim Hizmet faturasına aylık paket tutarı dışında yansıtılacağını,

5. İşbu Taahhütname kapsamındaki aylık sabit Paket bedelinin yanı sıra, 39
TL(OtuzTürkLirası)’lik ön ödemenin de bir kereye mahsus olmak üzere
Paket bedelinden ayrı olarak bayi tarafından tahsil edileceğini, söz konusu ön
ödemenin Madde 4 kapsamında bayi tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olan
tutara dahil olmadığını,

6. İşbu Kampanya kapsamında bayinin Cihazın bedelinin tamamı için tarafıma fatura
keseceğini ve fakat sözkonusu fatura karşığında bayiye sadece Madde 5’de
belirtilen ön ödemeyi yapacağımı, bunun dışında herhangi bir şekilde bayiye
ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta TURKCELL'in herhangi bir
sorumluluğu olmadığını,

7. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1'de belirterek Kampanya
kapsamına dahil edeceğim adıma kayıtlı hattın 3G altyapısı üzerinden
sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve işbu
Taahhütname kapsamında 3G Internet Paketini 3G uyumlu Cihazlarla 3G şebekesi
üzerinden, 3G kapsaması olmayan alanlarda ise EDGE/GSM şebekesi üzerinden
kullanabileceğimi, 3G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan
diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet hızının şebeke yoğunluğuna,
kullanılan Cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantısının kapsama
alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,

8. TURKCELL'in "adil kullanım politikası" gereği Paket kapsamında 3G ve
EDGE/GSM altyapısı üzerinden sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini,
"adil kullanım politikası"nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu
bildiğimi, bunlara ilişkin adresinde yer alan
düzenlemeler ile bağlı olduğumu,TURKCELL'in adil kullanım politikası"nın
kapsam, şart ve istisnalarını tarafıma ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu
olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri
söz konusu web sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumu,

9. İşbu Taahhütnameyi imzalamamla beraber Kampanya kapsamında almaya hak
kazandığım Cihazı kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar
görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak garanti belgesi ile birlikte teslim
aldığımı, söz konusu Cihaz ile ilgili olarak TURKCELL'in herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Cihazın her türlü
sorun, garanti, bakım, teslim, teknik arızalar ve sair hususlarının
üretici/ithalatçı/bayi/distribütör firmanın sorumluluğunda bulunduğunu, anılan
Cihazın kurulumunun tarafımdan yapılacağını, söz konusu kurulum için
TURKCELL'in hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
10. İşbu Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihazın çalınması, kaybı ve/veya
hasar görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğum işbu Taahhütname ile
üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini,

11. İşbu Taahhütnamenin Ek-1'inde seçtiğim Paket kapsamındaki aylık data
miktarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde,
kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri
gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, söz konusu data miktarlarını
başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımın bulunmadığını,

12. Paket kapsamındaki aylık 4 GB’lık mobil internet kullanım miktarının
aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, 0,05 TL/MB
üzerinden hesaplanarak hattımın faturasına yansıtılacağını,

13. İşbu Taahhütname konusu "Paket"in sadece yurtiçinde kullanılabileceğini,
yurtdışındaki kullanımlarımın adresinde yer alan güncel
yurtdışı tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini,

14. Paket taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1'inde belirtmiş
olduğum hattıma ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir
operatöre taşınması vesair bir sebeple feshetmeyeceğimi, hattımın geçici veya
kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı,
TURKCELL tarafından, adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik
sözleşmeleri veya işbu taahhütname hükümleri uyarınca bu kampanya
kapsamındaki hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına
veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, kampanyaya
katıldığım hattımı ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime
kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde
bulunmayacağımı ve söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin
değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımı, , bu hallere aykırı davranmam
halinde işbu Taahhütnamenin 18. maddesinin uygulama alanı bulacağını,

15. Kampanya konusu "Paket"in süresi sona erdikten sonra, aksini
TURKCELL'e yazılı olarak bildirmediğim müddetçe, 4 GB’lık 3G Internet
Paketi'nin yine EK-1'de belirtilen hattıma tanımlanmaya devam edeceğini ve
bu kapsamda "Paket"in süresi sona erdikten sonra 9(dokuz) ay boyunca
33,97(OtuzüçTürkLirasıdoksanyediKuruş)’lik data bedelinin, sözkonusu
9(dokuz) aylık sürenin sonunda ise adresinde belirtilen
güncel "4 GB’lık 3G Internet Paket bedeli"nin her ay EK-1'de belirtilen
hattımın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya
kapsamında ücretsiz "Cihaz" kazanmam ve işbu Kampanya konusu diğer
faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle
taahhüt süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL'den herhangi
bir Cihaz talebimin olmayacağını,

16. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen
aykırı davranmam sonucu “Kampanya”dan çıkarılmam ve/veya paket
taahhüt süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istemem ve/veya işbu
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğum hattımı başka bir Operatöre
taşımam/devretmem durumunda, sözkonusu sona erme tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar Paket kapsamında ödemem gereken
vergiler dâhil kalan cihaz taksit tutarları (“3G Modem Cihaz Taksidi”)
toplamının her halukarda ilgili paket kapsamındaki hattımın Mobil İletişim
Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde
yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu cihaz taksit tutarları toplamını
eksiksiz olarak ödeyeceğimi,

17. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen
aykırı davranmam ve/veya seçtiğim "Paket"in süresi sona ermeden
"Kampanya"dan ayrılmak istemem ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1'inde
belirtmiş olduğum hattı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya
Kampanya katılımı için verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun,
Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve Kampanyanın
suistimal edilmesi halinde TURKCELL'in Kampanya kapsamında teslim
aldığım Cihazın kullanımını engelleme ve işbu Taahhütnamenin 18.
maddesinin uygulama hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,

18. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen
aykırı davranmam ve/veya seçtiğim "Paket"in süresi sona ermeden
"Kampanya"dan ayrılmak istemem ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1'inde
belirtmiş olduğum hattı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya
paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1'de belirtmiş olduğum hattımın faturasını,
son ödeme tarihinde ödememem(bu durumda TURKCELL'in ilk ihlalde
cayma bedeli talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını
kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.)
halinde; ilgili Paketin hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın
gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından 3G Internet Paketi için
sağlanan indirim bedelleri toplamının hattımın Mobil İletişim Hizmet
Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde "Servis cayma
bedeli" olarak bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik
olarak çıkarılacağımı,

19. İşbu Kampanya kapsamındaki cihazın teklifinin stoklarla sınırlı olduğunu,
vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım
bedellerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafıma fatura
edileceğini,

20. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımla en fazla bir kere
katılabileceğimi,

21. Kampanya kapsamındaki Paketin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu
bildiğimi, bunlara ilişkin adresinde yer alan düzenlemeler ile
bağlı olduğumu,

22. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan
Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm
bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Bireysel Abonelik
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
23. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL
kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini;
TURKCELL'i yemin teklifinden ber'i kıldığımı ve işbu maddenin Hukuk Usulu
Muhakemeleri Kanununun 287. Maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi
olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere
başvuramayacağım şeklinde yorumlanamayacağını,

24. Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan
adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL'e yazılı olarak bildirmedikçe,
tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve
geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,

25. İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile
ilgili ihtilaf hallinde ikametgahımın bulunduğu Mahkemelerin ve İcra
Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,

26. İşbu Taahhütnameye konu "Kampanya"dan yararlanmak için ibraz edilen
belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu,

27. 2(iki) nüsha olarak tanzim edilen ve bir orijinal nüshası tarafımda kalacak olan
işbu taahhütnamenin mali yükümlülüğünün yasaların yükümlü kıldığı
taraflarca karşılanacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhütnameyi okuyarak ......... tarihinde imzaladım.


EK-1: Başvuru Formu


Ad Soyad :.....................
Adres :....................
İrtibat no :....................
İmza :


EK-1

BAŞVURU FORMU

İşbu Başvuru Formunun, ………….. tarihinde imzalamış olduğum BİREYSEL
KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (Bundan
sonra "Taahhütname" olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu
Başvuru Formu'nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda "Taahhütname"
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim.


A. Kampanya kapsamındaki Paket özellikleri aşağıdaki gibidir;
Teklif Adı Paket İçeriği
Cihaz
Taksiti
Data
Bedeli
Aylık Toplam
Paket Bedeli
BIREYSEL VINN
E176 3 AY 4 GB
ÖN ÖDEMELİ
4GB'lık mobil
internet kullanımı
+ E176 model
modem
24 TL
(Yirmidört
TürkLirası)
9,97 TL
(DokuzTürk
Lirasıdoksan
yedikuruş)
33,97 TL
(Otuzüç
TürkLirası
doksan yediKuruş)
* Paket bedellerine KDV ve ÖİV dahildir.


B. Aşağıdaki tabloya Paket tanımlanacak olan hat numarası ve teslim alınan cihazın
IMEI numarası yazılmalıdır;

Hat No: Cihaz İmei No
Ad Soyad :.....................


İmza :
 


guneylim

guneylim

Üye
bu ne laaaa
 

Dagmina

Üye
Dx Dx uçmuş bunlar..
 
Dm.Pro

Dm.Pro

Üye
yoh artık uçmusunuz
 


Üst Alt