Vodem Kampanyası Taahütnamesi

Sponsorlu Bağlantılar

LAZOFLU

LAZOFLU

Emekli Yönetici
    Konu Sahibi
Vodem Kampanyası Taahütnamesi


Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
VODAFONE FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
Eski IMEI No: : Cep Merkezi Unvan› :
Yeni IMEI No : Cep Merkezi Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi ‹mza ve Kafle:
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.fi. (k›saca “Vodafone”) taraf›ndan yürütülen “Fatural› Vodem Kampanyas›”ndan yararlanmak istemem sebebiyle ........./........./..........
tarihli, numaral› GSM hatt› için imzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi ile iflbu 2 (iki) sayfadan ibaret
olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koflullar›ma uygun bularak imzalad›m. ‹flbu Taahhütname ile;
1. ‹flbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren ..... (.....) ay süreyle geçerli olaca¤›n›,
2. ‹mzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli oldu¤unu ve iflbu Taahhütname ile düzenlenme yen tüm hususlarda
Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi hükümlerinin uygulanaca¤›n›,
3. ‹flbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim do¤rultusunda Vodafone taraf›ndan çeflitli mecralarda duyurusu yap›lan kampanya seçeneklerinden
..... (.....) GB data kullan›m› için ....... (.........) ay %50 indirimli bedelli mobil internet paket tutar›n› içeren kampanya seçene¤ini seçti ¤imi, 7. maddedeki hakk›m
sakl› kalmak kayd›yla iflbu Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olaca¤›m› ve bu paket d›fl›nda baflka bir abonelik paketine geçmeyece¤imi,
seçmifl oldu¤um mobil internet paketi ücretlerinin Vodafone taraf›ndan ayl›k faturalar›ma yans›t›laca¤›n› ve bu tutarlar› Taahhütname süresi boyunca her ay
düzenli olarak ödeyece¤imi,
4. Kampanyaya girifl tarihinin belirlenmesi ve indirimli data kullan›m flartlar›:
• Kampanya kapsam›nda yeni mobil internet kullan›c›s› bir abone olmam durumunda Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarih itibari ile iflbu kampanyaya dahil
olaca¤›m› ve kampanya dahilinde seçmifl oldu¤um pakete istinaden taraf›ma sunulan indirimli mobil internet kullan›m›m›n hesaplanmas›nda, indirimli data
kullan›m›m›n söz konusu oldu¤u ilk dönem için Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulaca¤›n›
ve seçmifl oldu¤um ayl›k paket ücretinin bu süreye oranlanarak ilk dönem ödemem gereken indirimli tutar›n Vodafone taraf›ndan hesaplanaca¤›n›, bu süreyi
takip eden kalan indirimin geçerli oldu¤u fatura dönemlerim için geçerli indirimli kullan›m miktar›n› ilgili dönemler içinde kullanabilece¤imi ve faturalar›ma
ayl›k mobil internet paket ücretimin indirimli olarak yans›t›laca¤›n›,
• Halihaz›rda mobil internet paketi kullan›c›s› olmam durumunda ise kampanyaya giriflimin ancak Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihte içinde bulundu¤um
ayl›k fatura dönem sonu itibariyle gerçekleflece¤ini ve bu dönemler içinde seçti¤im mobil internet tarifesinde yer alan data miktar›n›n tamam›n› kullanabilece¤imi
ve faturama ayl›k sabit ücretin tam olarak yans›t›laca¤›n›; seçmifl oldu¤um paket dahilinde taraf›ma sunulacak indirimli kullan›m hakk›m›n kampanyaya yukar›da
belirtildi¤i flekilde belirlenecek girifl tarihimden itibaren bafllat›laca¤›n›,
• Bu kampanya kapsam›nda Taahhütname’deki yükümlülüklerimi indirimli kullan›m sürem içinde ihlal etmem halinde indirimli kullan›m haklar›m›n
geçerlili¤ini kaybedece¤ini ve bu Taahhütname’nin 10. maddesi uyar›nca cezai flart sorumlulu¤umun aynen devam edece¤ini ve ilgili cezai flart
maddesi kapsam›nda cezai flart hesaplan›rken indirimli kullan›m hakk› elde etmifl oldu¤um aylardan kalan aylar›n indirimsiz ayl›k ücretlerinin
de dahil edilece¤ini,
5. ‹flbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet ........ model Vodem cihaz›n› veya ..... (.....) adet ........ model Vodem cihaz›n› ve ..... (.....) adet Çoklu Vodem
cihaz›n› bedelsiz veya ön ödemeli olarak; hasars›z, kutusu hiç aç›lmam›fl, y›rt›lmam›fl, ve/veya hasar görmemifl halde, tam olarak teslim ald›flartlar›n›n geçerli
olduflmesini ve/veya Taahhütnameyi feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek ve/veya GSM hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teflkil etmeyece
cihaz›n kaybolmas› ve/veya çal›nmas› hallerinin Vodafone Tip GSM Abonelik sözleflmesini ve/veya Taahhütnameyi feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal
etmek ve/veya GSM hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teflkil etmeyece¤in ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edece¤ini,
6. ‹flbu Taahhütname süresi boyunca cihaz›m› sadece Vodafone GSM hatt›yla kullanaca¤›m›,
7. Bu taahhütname süresince söz konusu kampanya koflullar› kapsam›nda bir defaya mahsus olmak üzere ve kampan yaya dahil oldu¤um ilk fatura döneminde
geçerli olmamak üzere, seçmifl oldu¤um data kullan›m paketini bir sonraki fatura dönemimden itibaren yeni seçti¤im paketin ayl›k sabit ücretinden
ücretlendirilmek üzere üst seçenek(ler)den biri ile de¤ifltirebilece¤imi ve bununla birlikte Taahhütname süresince bir defaya mahsus olmak üzere, geçifl yapm›fl
oldu¤um paketten kampanyaya girifl yapt›¤›m data kullan›m paketime üst pakete geçifl talebimle ayn› ay içerisinde talepte bulunmamak kofluluyla geri
dönebilece¤imi, ancak bu madde kapsam›nda paket de¤iflim hakk›m›n yeni cihaz talebinde bulunmak veya Taahhütnamemi sona erdirmek için hakl› sebep
teflkil etmeyece¤ini,
8. Yukar›daki madde kapsam›nda paket de¤iflikli¤i yapmam halinde yeni paketin, paket de¤ifltirme talebimi yapt›¤›m fatura dönemimin sonundan itibaren
uygulanmaya bafllayaca¤›n›, paket de¤iflikli¤i yapmam halinde yeni cihaz talep etmeyece¤imi ve bununla birlikte paket de¤iflikli¤i yapmam ve madde 10
kapsam›nda Taahhütname yükümlülüklerimi yerine getirmemem halinde Vodafone taraf›ndan cezai flart›m›n bu taahhütname kapsam›nda seçmifl oldu¤um
ilk kampanya paketi tutar› baz al›narak hesaplanaca¤›n›,
9. ‹flbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi ile tesis edilen aboneli¤imin taraf›mdan tek tarafl›
olarak veya iflbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone taraf›ndan feshedilmesi ve/veya hatt›m›n
dondurulmas›, iptal edilmesi ve/veya hatt›m› iptal etmem, dondurmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem, iflbu Taahhütname konusu
seçmifl oldu¤um data kullan›m paketine iliflkin faturalar›m› ödememem ve/veya numara tafl›nabilirli¤i kapsam›nda baflka bir operatöre geçmem
durumunda; Taahhütname’ye ayk›r›l›k tarihine kadar birikmifl tüm fatura borçlar›m›n yan› s›ra, cezai flart›n, cihaz›n tahhütname imza edildi¤i
tarihte Vodafone taraf›ndan belirlenen ve internet vb mecralarda duyurulan kampanyaya özel son kullan›c› fiyat›n›n taahhütte bulundu¤um süreye
bölünerek hesaplanan ayl›k bedeli ile, Taahhütname’ye ayk›r›l›k tarihinden taahhütname sonuna kadar kalan ay say›s›n›n çarp›larak hesaplanaca¤›n›
ve ayr›ca bu tutara; iflbu taahhütname kapsam›nda bunun yan›s›ra ayl›k paket ücreti üzerinden Vodafone taraf›ndan yap›lan kampanyaya özel
indirimlerin de eklenece¤ini ve bu toplam cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaks›z›n, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a ödeyece¤imi,
10. ‹flbu kampanya taahhüt süresinin son ay›nda, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin bitmesinin ard›ndan hatt›ma tan›ml› paketimi
de¤ifltirmeyi talep etmemem durumunda, kampanya kapsam›nda hatt›ma tan›ml› tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edece¤imi bildi¤imi,
11. Afla¤›daki adresimin tebligat adresi oldu¤unu ve adres de¤iflikli¤ini bildirmedi¤im takdirde bu adrese yap›lacak tebligatlar›n bizzat taraf›ma yap›lm›fl
say›laca¤›n›, afla¤›da verdi¤im abone tebligat adresi ile Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi üzerinde yer alan fatura adresimin ayn› oldu¤unu, gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
Eski IMEI No: : Cep Merkezi Unvan› :
Yeni IMEI No : Cep Merkezi Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi ‹mza ve Kafle:
VODAFONE FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Kampanya esaslar› afla¤›da belirtilmektedir:
• Vodafone Süper H›zl› Mobil Internet hizmetinden faydalanman›z için 3G yaz›p 3636'ya göndererek 3G aboneli¤ini bafllatm›fl olman›z ve Vodafone 3G kapsamas›
içerisinde olman›z gerekmektedir. Vodafone 3G kapsamas› co¤rafi koflullara ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir. Ayr›nt›l› bilgi için; vodafone.com.tr.
• 1 GB Paket ayl›k sabit ücreti 30 TL, 4 GB Paket ayl›k sabit ücreti 45 TL’dir. Paketler kapsam›nda belirtilen kullan›m miktar›n›n afl›lmas› durumunda aboneler
5 TL karfl›l›¤›nda 100 MB kullan›m hakk›na dahip olacaklard›r. Belirtilen fiyatlara KDV (%18) ve Ö‹V (%5) dahildir. Abonelerin sms ve/veya ses kullan›mlar›
ve/veya bu paket haricinde efl zamanl› olarak kullanabilecekleri mobil internet paketleri kullan›mlar› faturada ayr›ca ücretlendirilecektir.
• 1 GB’l›k paket, 4 GB paket tarife kullan›m bilgilerine internet vb gibi mecralardan ulafl›labilir.
• Yurtd›fl›nda kullan›m (roaming) ücretleri için yukar›daki tabloda detaylar› verilmifl olan tarife ücretleri geçerli de¤ildir. Yurtd›fl› kullan›mlarda standart roaming
tarifesi geçerli olur.
• ‹lgili paketin bedeline sat›n al›nan içerik ücretleri dahil de¤ildir. ‹çerik hizmetleri ayr›ca ücretlendirilir.
• 6802 Say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 say›l› Kanun ile de¤iflik 39. maddesi gere¤i; faturalarda belirtilen KDV matrah› üzerinden %5 oran›nda Özel
‹letiflim Vergisi tahakkuk ettirilerek Maliye Bakanl›¤›'na ödenir.
• ‹lgili fatura dönemi içerisinde kampanya kapsam›nda seçilmifl mobil internet paketi dahilinde kullan›lmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
• Mevcutta mobil internet paketi kullanan abonelerin tarifeye geçiflleri ve kampanya koflullar›ndan faydalanmaya bafllamalar› yeni fatura dönemleri itibari ile
olacakt›r.
• ‹lgili kanun maddeleri gere¤ince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel ‹letiflim Vergisi (Ö‹V), Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden al›n›r.
Hatt›n kullan›m›ndan do¤an Telekomünikasyon Kurumu kullan›m ücreti abone taraf›ndan ödenecektir. Abonenin hatt›n› kullanmamas› veya kendi iste¤i ile
tekrar kullanmak üzere kapatmas› durumlar›nda tüm ayl›k bedeller abonenin faturas›na yans›t›l›r.
• Vodafone yay›nlad›¤› abonelik paketleri, mobil internet paketleri ve avantajlar›n›n geçerlilik tarihlerinde ve/veya ücretlendirmelerinde önceden haber
vermeksizin de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
• Bir GSM numaras› sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. Bir abone bir GSM hatt›yla ayn› anda sadece bir cihaz kampanyas›ndan yararlanabilir.
Baflka bir Vodafone cihaz kampanyas›ndan yararlanabilmesi için ayr› bir GSM hatt›yla kampan yaya dahil olmas› gerekmektedir.
• Bir müflteri kampanyadan en fazla 3 kere yararlanabilir.
• Vodafone Vodem kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlar›yla sorunsuz çal›flmaktad›r. Di¤er operatörlerin kartlar›yla kullanabilmek için
manuel ayar yap›lmas› gerekmektedir.
• Çoklu Vodem cihaz› tek bafl›na çal›flmay›p, kampanya portföyünde yer alan Vodem cihazlar›yla birlikte kullan›labilmektedir. ‹lgili cihaz taraf›ndan sunulabilecek
maksimum data h›z›, birlikte kullan›ld›¤› Vodem cihaz›n›n h›z›na göre de¤ifliklik gösterecektir.Vodafone Telekomünikasyon A.fi.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.fi. (k›saca “Vodafone”) taraf›ndan yürütülen “3 Ay Kontratl› Fatural› Vodem
Kampanyas›”ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle ........./........./.......... tarihli, .........................
numaral› GSM hatt› için imzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi ile iflbu 5 (befl) sayfadan ibaret
olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koflullar›ma
uygun bularak imzalad›m. ‹flbu Taahhütname ile;
1. ‹flbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle geçerli olaca¤›n›,
2. ‹mzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli oldu¤unu ve
iflbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi hükümlerinin
uygulanaca¤›n›,
3. ‹flbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim do¤rultusunda Vodafone taraf›ndan çeflitli mecralarda
duyurusu yap›lan, Kampanyaya özel ...... (......) GB data kullan›ml› ve Kampanya süresince ayl›k ...... (......) TL
bedelli paketi seçti¤imi, iflbu Taahhütname süresince bu mobil internet paketine tabi olaca¤›m› ve bu paket
d›fl›nda baflka bir abonelik paketine geçmeyece¤imi, mobil internet paketi ücretlerinin Vodafone taraf›ndan
ayl›k faturalar›ma yans›t›laca¤›n› ve bu tutarlar› (ekli tabloda belirtilen cihaz taksit bedeli dahil) Taahhütname
süresi boyunca her ay düzenli olarak ödeyece¤imi,
4. Kampanya duyurular›nda belirtilen koflullar› sa¤lamam halinde Kampanya seçene¤i karfl›l›¤› ayl›k tutar›
(cihaz taksit bedeli ve seçmifl oldu¤um Kampanya paketi ödemesi) ayl›k ve peflin olarak Vodafone taraf›ndan
gönderilecek faturalar uyar›nca ödeyebilece¤imi; e¤er bu flartlar› tafl›m›yorsam iflbu bedelleri kredi kart›
ile ödeyebilece¤imi;
5. Kredi kart› yolu ile ödemem halinde seçmifl oldu¤um Kampanya seçene¤ime karfl›l›k gelen cihaza iliflkin
cihaz taksit bedelinin 3 (üç) ayl›k taksidini, Kampanya duyurular› kapsam›nda Vodafone taraf›ndan internet
vb mecralarda duyurulan banka(lar)›n taraf›ma ait kredi kart›yla eflit taksitler halinde ödemeyi ve bu tutarlar›n
3 (üç) ay boyunca banka ekstreme yans›t›laca¤›n›,
6. ‹lgili paket tutar›n› peflin olarak ödemem durumunda iflbu Taahhütname süresince üstlenmifl oldu¤um
ayl›k paket tutarlar›n›n Vodafone taraf›ndan ilgili ayl›k faturalar›ma haberleflme ücretleri ve cihaz taksit
bedeli ad› alt›nda yans›t›laca¤›n› ve iflbu tutarlar› her bir ilgili ayda tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü
oldu¤umu,
7. Taahhütname sürem boyunca tabi oldu¤um data paketini de¤ifltirmeyece¤imi,
8. Kampanya kapsam›nda yeni mobil internet paketi kullan›c›s› bir abone olmam durumunda
Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarih itibariyle iflbu Kampanyaya dahil olaca¤›m› ve seçmifl oldu¤um mobil
data kullan›m›m›n hesaplanmas›nda ilk ay için, Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihi takiben ilk fatura
VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulaca¤›n› ve seçmifl oldu¤um ayl›k paket ücretinin
(ayl›k cihaz taksit bedeli hariç olmak üzere) bu süreye oranlanarak ilk dönem kullan›m›m›n Vodafone
taraf›ndan hesaplanaca¤›n› ve fatura edilece¤ini, bu süreyi takip eden kalan her bir fatura dönemlerimde
faturalar›ma ayl›k mobil internet paket ücretimin aynen yans›t›laca¤›n›,
9. Halihaz›rda mobil internet paketi kullan›c›s› olmam durumunda ise Kampanyaya giriflimin ancak
Taahhütname’yi imzalad›¤›m tarihte içinde bulundu¤um ayl›k fatura dönem sonu itibariyle gerçekleflece¤ini
ve bu dönemler içinde seçti¤im mobil internet tarifesinde yer alan data miktar›n›n tamam›n› kullanabilece¤imi
ve faturama ayl›k sabit ücretin tam olarak yans›t›laca¤›n›,
10. ‹flbu Kampanya kapsam›nda seçmifl oldu¤um Kampanya seçene¤i do¤rultusunda taraf›ma tahsis
edilecek .... model Vodem’e iliflkin bedelin Vodafone sat›fl kanal›nca Vodafone'a temlik edildi¤ini/edilece¤ini,
Vodafone taraf›ndan iflbu bedelin Cihaz Taksit Bedeli ad› alt›nda taraf›ma kesilecek faturalara yans›t›laca¤›n›
bildi¤imi,
11. ‹flbu Taahhütname’yi imzalamakla, ..... (.....) adet ..... model Vodem’i Vodafone internet web sitesinde
belirtildi¤i üzere indirimli olarak....... TL karfl›l›¤›nda; hasars›z, kutusu hiç aç›lmam›fl, y›rt›lmam›fl, ve/veya
hasar görmemifl halde, tam olarak teslim ald›¤›m›; söz konusu cihazla ilgili teknik sorunlarda üretici, ithalatç›,
distribütör firman›n garanti flartlar›n›n geçerli oldu¤unu, Vodafone’un sorumlulu¤u bulunmad›¤›n›, cihaz›n
kaybolmas› ve/veya çal›nmas› hallerinin Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesini ve/veya Taahhütnameyi
feshetmek, Taahhütname hükümlerini ihlal etmek ve/veya GSM hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teflkil
etmeyece¤ini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edece¤ini,
12. ‹flbu Taahhütname süresi boyunca cihaz›m› sadece Vodafone GSM hatt›yla kullanaca¤›m›,
13. ‹flbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi
ile tesis edilen aboneli¤imin taraf›mdan tek tarafl› olarak veya iflbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone taraf›ndan feshedilmesi ve/veya
hatt›m›n iptal edilmesi, dondurulmas›, k›s›tlanmas› ve/veya hatt›m› iptal etmem, dondurmam,
k›s›tlamam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara tafl›nabilirli¤i kapsam›nda
baflka bir operatöre geçmem, tabi oldu¤um data paketimi de¤ifltirmem durumunda; cezai flart›n,
cihaz›n taahhütname imza edildi¤i tarihte Vodafone taraf›ndan belirlenen ve internet vb mecralarda
duyurulan Kampanyaya özel son kullan›c› fiyat›ndan (iflbu son kullan›c› fiyat›, Taahhütnameyi
imzalad›¤›m s›rada taraf›mca Vodafone sat›fl kanal›na yap›lm›fl ödemenin Vodem sat›fl fiyat›ndan
düflülmesi suretiyle hesaplan›r) iflbu yukar›da belirtilen hallerin meydana geldi¤i tarihe kadar
cihaz taksit bedeli alt›nda taraf›mca yap›lm›fl ödemelerin düflülmesi suretiyle hesaplanaca¤›n› ve
ayr›ca bu tutara; iflbu taahhütname kapsam›nda Kampanyada kald›¤›m süre boyunca ayl›k paket
ücreti üzerinden Vodafone taraf›ndan yap›lan Kampanyaya özel indirimlerin de eklenece¤ini ve
VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
bu toplam cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaks›z›n, derhal, nakden ve defaten
Vodafone’a ödeyece¤imi; yukar›da belirtilen ihlal durumlar›nda kredi kart› ile ödeme yapm›fl
oldu¤um ilk 3 ay içinde isem; cihaz taksit bedeli tutar›n›n Vodafone taraf›ndan taraf›ma gönderilecek
ilk faturada avans tutar› olarak da yans›t›laca¤›n› ve kredi kart› yolu ile taksitlendirdi¤im iflbu
tutarlar›n ilgili banka taraf›ndan geri kalan banka taksit sürem boyunca bankaca taraf›mdan aynen
tahsil edilmeye devam edilece¤ini, iflbu tutarlar d›fl›nda varsa, Taahhütname’ye ayk›r›l›k tarihine
kadar birikmifl tüm fatura borçlar›m› da ödemekle yükümlü oldu¤umu
14. ‹flbu Kampanya taahhüt süresinin son ay›nda, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin
bitmesinin ard›ndan hatt›ma tan›ml› paketimi de¤ifltirmeyi talep etmemem durumunda, Kampanya
kapsam›nda hatt›ma tan›ml› Kampanyaya özel mobil internet paketinin indirimsiz fiyat› üzerinden (1GB’l›k
paket için 29 TL; 4 GB’l›k paket için 39 TL) ücretlendirilece¤imi bildi¤imi,
15. Afla¤›daki adresimin tebligat adresi oldu¤unu ve adres de¤iflikli¤ini bildirmedi¤im takdirde bu adrese
yap›lacak tebligatlar›n bizzat taraf›ma yap›lm›fl say›laca¤›n›, afla¤›da verdi¤im abone tebligat adresi ile
Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi üzerinde yer alan fatura adresimin ayn› oldu¤unu, gayri kabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
EK-1
Kampanya Esaslar›
• 3 Ay Kontratl› Fatural› Vodem Kampanyas› kapsam›nda abonelerin seçebilecekleri paketler ve bunlara
ait paket bedelleri afla¤›daki tabloda verilmifltir:
• Kampanya kapsam›nda sadece Vodafone taraf›ndan internet vb. mecralarda duyurulan anlaflmal›
bankalar›n kredi kartlar› geçerlidir; abone bu bankalara ai kredi kart› olmamas› durumunda Kampanyadan
yararlanamayacakt›r.
• Vodafone Süper H›zl› Mobil Internet hizmetinden faydalanman›z için 3G yaz›p 3636'ya göndererek 3G
aboneli¤ini bafllatm›fl olman›z ve Vodafone 3G kapsamas› içerisinde olman›z gerekmektedir. Vodafone 3G
kapsamas› co¤rafi koflullara ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir. Ayr›nt›l› bilgi için; vodafone.com.tr.
• Paket kapsam›nda belirtilen kullan›m miktar›n›n afl›lmas› durumunda aboneler 5 TL karfl›l›¤›nda 100 MB
kullan›m hakk›na dahip olacaklard›r. Belirtilen fiyatlara KDV (%18) ve Ö‹V (%5) dahildir. Abonelerin sms
ve/veya ses kullan›mlar› ve/veya bu paket haricinde efl zamanl› olarak kullanabilecekleri mobil internet
paketleri kullan›mlar› faturada ayr›ca ücretlendirilecektir.
• Tarife kullan›m bilgilerine internet vb gibi mecralardan ulafl›labilir.
• Yurtd›fl› kullan›mlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
• ‹lgili paketin bedeline sat›n al›nan içerik ücretleri dahil de¤ildir. ‹çerik hizmetleri ayr›ca ücretlendirilir.
• ‹lgili fatura dönemi içerisinde Kampanya kapsam›nda seçilmifl mobil internet paketi dahilinde
kullan›lmayan kapasite bir sonraki aya devretmez.
• Mevcutta mobil internet paketi kullanan abonelerin tarifeye geçiflleri ve Kampanya koflullar›ndan
faydalanmaya bafllamalar› yeni fatura dönemleri itibari ile olacakt›r.
• ‹lgili kanun maddeleri gere¤ince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel ‹letiflim Vergisi (Ö‹V),
Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden al›n›r. Hatt›n kullan›m›ndan do¤an Telekomünikasyon
Kurumu kullan›m ücreti abone taraf›ndan ödenecektir. Abonenin hatt›n› kullanmamas› veya kendi iste¤i
ile tekrar kullanmak üzere kapatmas› durumlar›nda tüm ayl›k bedeller abonenin faturas›na yans›t›l›r.
VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
Ürün Ad› Data Miktar›
Taahhütname
Süresi
Ayl›k Toplam
Bedel
Cihaz/Ürün
Taksit Bedeli
Vodemnet
Paket Bedeli
Vodem Ön
Ödeme Bedeli
3.6 Mbps Vodem
3.6 Mbps Vodem
7.2 Mbps Vodem
1 GB
4 GB
4 GB
19 TL
29 TL
29 TL
11 TL
17,67 TL
17 TL
8 TL
11,33 TL
12 TL
29 TL
9 TL
39 TL
3 ay
3 ay
3 ay
VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES‹
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
• Vodafone yay›nlad›¤› abonelik paketleri, mobil internet paketleri ve avantajlar›n›n geçerlilik tarihlerinde
ve/veya ücretlendirmelerinde önceden haber vermeksizin de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
• Bir GSM numaras› sadece bir kere Kampanyadan yararlanabilecektir. Bir abone bir GSM hatt›yla ayn› anda
sadece bir cihaz Kampanyas›ndan yararlanabilir. Baflka bir Vodafone cihaz Kampanyas›ndan yararlanabilmesi
için ayr› bir GSM hatt›yla kampan yaya dahil olmas› gerekmektedir.
• Bireysel bir müflteri Kampanyadan en fazla 3 kere; kurumsal bir müflteri Kampanyadan en fazla 50 kere
yararlanabilir.
• Vodafone Vodem Kampanya portföyündeki cihazlar Vodafone SIM kartlar›yla sorunsuz çal›flmaktad›r.
Di¤er operatörlerin kartlar›yla kullanabilmek için manuel ayar yap›lmas› gerekmektedir.

Vodafone Telekomünikasyon A.fi.’ye
Vodafone Telekomünikasyon A.fi. (k›saca “Vodafone”) taraf›ndan yürütülen Ek 1’de detaylar› verilen
“Vodafone Konuflana Vodem Hediye Kampanyas›”ndan (Kampanya) yararlanmak istemem ve söz konusu
Kampanya koflullar›n› karfl›lamam sebebiyle .................................... numaral› hatt›m (Ana Numara) için ../../....
tarihli, imzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi ile iflbu .. (...) sayfadan ibaret olan
Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri ve tabloyu inceleyerek kendi koflullar›ma
uygun bularak imzalad›m.
‹flbu Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsam›ndaki Ana Numaram için afla¤›da yer alan tablodaki toplam ayl›k fatura bedelli tarife
seçene¤ini kendi seçimim do¤rultusunda belirledi¤imi; yukar›da belirtilen Ana Numaram› iflbu
taahhütnameyi imzalad›¤›m tarih itibar›yla en az 12 (oniki) ay süresince seçti¤im bu tarife ile kullanaca¤›m›
Kampanya Kapsam›ndaki Tarifeler :
Cep Avantaj Midi 35 TL ( )
Cep Avantaj Vodafone'lularla 35 TL ( )
Cep Avantaj Her Yöne 55 TL ( )
Cep Avantaj Her Yöne Ekstra 59 TL ( )
Cep Avantaj Her Yöne+ 79 TL ( )
Red 99 TL ( )
Red+ 149 TL ( )
Cep Kamu 30 TL ( )
Cep Kamu 40 TL ( )
Cep Kamu 1000 Midi ( )
Cep Kamu 1000 Maxi ( )
Yeni Cep Kamu 1000 Maxi ( )
2. ‹flbu taahhütname süresince, kampanya kapsam›ndaki Ana Numaram ile ilgili olarak Vodafone taraf›ndan
internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe, sadece Kampanya Detaylar›nda belirtilen tarifeleri
seçebilece¤imi; sadece bu tarifeler aras›nda geçifl yapabilece¤imi; taahhütname süresi boyunca baflka bir
Vodafone kampanyas›na kat›lamayaca¤›m›
VODAFONE KONUfiANA VODEM HED‹YE KAMPANYASI TAAHHÜTNAME
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No : Cep Merkezi/KSK Unvan› :
Cep Merkezi/KSK Kod No:
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
3. ‹flbu Kampanya’ya taahhüt vererek kat›lmam sebebiyle taraf›ma, flahs›ma ait müflteri numaras› alt›nda
.................................... numaral› fatural› hatla birlikte kullan›lmak üzere 1(bir) adet K3570-Z model Mobil Modem
(Vodem) hediye edilece¤ini, iflbu Vodem ile kullanaca¤›m hatta Kampanya’ya girifl an›m itibariyle bir defaya
mahsus olmak üzere 30 (otuz) gün kullan›m süreli 1GB internet kullan›m hakk› tan›mlanaca¤›n›,
4. ‹flbu Taahhütnameyi imzalad›¤›m tarih itibari ile Ana Numarama iliflkin ayl›k ödemeleri ve Vodem’i
kullanaca¤›m hatta iliflkin kullan›m›ma göre belirlenecek ayl›k ödemeleri ayr› ayr› yapmam gerekti¤ini
bildi¤imi;
5. Kampanya koflullar›n› karfl›lamam sebebiyle Vodafone taraf›ndan taraf›ma tahsis edilen Vodem(ler)’in
kutular›n›n hiç aç›lmam›fl, y›rt›lmam›fl ve/veya hasar görmemifl halde tam, kusursuz ve hasars›z olarak
taraf›ma teslim edildi¤ini,
6. ‹flbu Taahhütname süresi boyunca Vodem(ler)imi sadece Vodafone GSM hatt›yla kullanaca¤›m›,
7. ‹flbu Taahhütname’yi imzalamakla, taraf›ma tahsis edilen söz konusu cihaz(lar)la ilgili teknik sorunlarda
üretici ve/veya ithalatç› firma(lar)n›n garanti flartlar›n›n geçerli oldu¤unu, Vodafone’un sorumlulu¤u
bulunmad›¤›n›, cihaz›n kaybolmas› ve/veya çal›nmas› hallerinin Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi’ni
ve/veya Taahhütnameyi sona erdirmek ve/veya GSM hatt›n› iptal etmek için hakl› sebep teflkil etmeyece¤ini
ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edece¤ini,
8. ‹mzalad›¤›m Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli oldu¤unu ve
iflbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM Hükümlerinin uygulanaca¤›n›,
9. Aksini belirtmedi¤im sürece kampanya taahhüt sürem bitmifl olsa dahi, Kampanya kapsam›nda seçmifl
oldu¤um tarifeye iliflkin ücreti ödemeye devam edece¤imi, ancak kampanyaya özel avantajlar›ndan
yararlanamayaca¤›m›;
10. ‹flbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce 12 (oniki) ayl›k kullan›m taahhüdü
verdi¤im tarifenin tan›ml› oldu¤u hatta iliflkin olarak; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleflmesi ile
tesis edilen aboneli¤imin taraf›mdan tek tarafl› olarak veya iflbu Taahhütnamedeki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem; nedeniyle Vodafone taraf›ndan feshedilmesi ve/veya
hatlar›m›n iptal edilmesi, dondurulmas›, k›s›tlanmas› ve/veya hatlar›m› iptal etmem, dondurmam,
k›s›tlamam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem, ve/veya numara tafl›nabilirli¤i kapsam›nda
baflka bir operatöre geçmem ve/veya belirtilen tarifeler d›fl›nda kapsam d›fl›nda kalan bir tarifeye
geçmem durumunda cezai sartin afla¤›daki flekilde hesaplanaca¤›n›
- Vodem’in taahhütname imza edildigi tarihte Vodafone taraf›ndan belirlenen ve internet vb
mecralarda duyurulan kampanyaya özel son kullan›c› fiyat›n›n 12(oniki)’ye bölünmesi suretiyle
hesaplanacak ayl›k bedel, iflbu maddede belirtilen flartlar›n gerçekleflti¤i ay ile taahhütnamenin
sona erme tarihi aras›nda kalan ay say›s› ile çarp›l›r ve bu tutara 1GB internet bedeli olan 30 TL
eklenir -
ve bu toplam tutar›n Vodafone taraf›ndan taraf›ma gönderilecek Ana Numara’ya iliflkin ilgili dönem
faturas›na ceza bedeli olarak yans›t›laca¤›n› ve iflbu tutar› aynen ödeyece¤imi
11. ‹flbu Taahhütname’nin imza tarihi itibar›yla yürürlü¤e girece¤ini, 12(oniki) ay süreyle geçerli olaca¤›n›,
afla¤›daki adresimin tebligat adresi oldu¤unu ve adres de¤iflikli¤ini bildirmedi¤im takdirde bu adrese
yap›lacak tebligatlar›n bizzat taraf›ma yap›lm›fl say›laca¤›n›, afla¤›da verdi¤im Abone Tebligat adresi ile
Vodafone GSM Abonelik Sözleflmesi üzerinde yer alan fatura adresimin ayn› oldu¤unu, gayri kabili rucü
olarak kabul, beyan ve taahüt ederim.
VODAFONE KONUfiANA VODEM HED‹YE KAMPANYASI TAAHHÜTNAME
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
VODAFONE KONUfiANA VODEM HED‹YE KAMPANYASI TAAHHÜTNAME
Kampanya Esaslar:
• Vodafone “Konuflana Vodem Hediye” kampanyas› kapsam›nda, 35 TL ve üzeri Cep Avantaj, 30 TL ve üzeri Cep
Kamu Tarifelerinden birine 12 ay taahhüt veren bireysel fatural› abonelere, ayn› müflteri numaras› alt›nda farkl› bir
fatural› hatla birlikte kullan›lmak üzere 1 adet K3570-Z model Vodem (3,6 Mbps) hediye edilecektir . ( Kampanya
dahilindeki ses tarifeleri ilk sayfa da gösterilmifltir)
• Kampanyaya dahil olan abonelerin, Vodem ile kullanacaklar› hatta, kampanyaya girdi¤i an itibariyle bir defaya
mahsus olmak üzere 1GB hediye internet yüklenecektir. Hediye internet paketinin kullan›m süresi 30 gün olarak
belirlenmifltir; 30 gün içerisinde kullan›lmayan MB/GB miktar› bir sonraki aya devretmez.
• Bu kampanyadan abonelerin yararlanabilmeleri için, Hediye Vodem’in tan›mlanaca¤› hat ile abonelerin kampanyaya
kat›ld›klar› ses hatt›n›n ayn› müflteri numaras› alt›nda olmas› gerekmektedir.
• Kampanya sadece bireysel fatural› aboneler için geçerli olacakt›r.
• Kampanya giriflinde abonelerin Hediye Vodem kullanacaklar› farkl› bir fatural› hatta daha sahip olmalar› gerekmektedir.
Müflteriler taahhüt vererek kampanyaya kat›ld›klar› ses hatt›n›n d›fl›nda yeni veya mevcut fatural› hatlar›ndan herhangi
birini Hediye Vodem’lerinde kullanmak üzere seçebilirler.
• Ayn› müflteri numaras›na ait fatural› bireysel abone, en çok 1 adet GSM numaras› ile bu kampanyaya kat›labilir.
• Vodafone Süper H›zl› Mobil Internet hizmetinden faydalanman›z için 3G yaz›p 3636'ya göndererek 3G aboneli¤ini
bafllatm›fl olman›z ve Vodafone 3G kapsamas› içerisinde olman›z gerekmektedir. Vodafone 3G kapsamas› co¤rafi
koflullara ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir.
• Aboneler 3G aboneliklerini bafllatt›klar› takdirde promosyon datay› 3G flebekesinde kullanacaklard›r; bu durumda
abonelere 7.2 Mbps'ye kadar h›z ile hizmet verilir.
• Aboneli¤ini 3G’ye açt›rmayan aboneler mevcut data altyap›s›n› (2G/edge) kullanacaklard›r.
• Kullan›m limiti dahilinde aboneler yurtiçi WAP ya da di¤er internet sitelerine ba¤lant› kurduklar›nda extra
ücretlendirilmeyecektir.
• Aboneler Vodemlerinde kullanacaklar› hat için istedikleri tarifeyi seçebilirler; seçmifl olduklar› tarife üzerinden ayr›ca
ücretlendirileceklerdir.
• Aboneler ayr›ca bir 3G internet paketi seçebilirler, seçmifl olduklar› paket üzerinden ayr›ca ücretlendirileceklerdir.
• Hediye edilen internet paketine sat›n al›nan içerik ücretleri dahil de¤ildir. ‹çerik hizmetleri ayr›ca ücretlendirilir.
• Hediye internet kullan›m› sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtd›fl›nda kullan›lan internet GPRS uluslararas› dolafl›m
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
• Hediye olarak verilen internet kullan›m› ile üçüncü sah›fllara veri transferi yap›lamayacakt›r.
• Hediye internet miktar› bitti¤i takdirde aboneler hangi internet paketini kullan›yorlarsa onun üzerinden ücretlendirilirler;
hiçbir internet paketine sahip olmamalar› durumunda standart tarifeden ücretlendirileceklerdir.
• Bir GSM numaras› sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir
• Vodafone ses hatt›n›n üzerinde kampanya dahilindeki tarifeler için ileri tarihli tarife geçifl talebi mevcut olmas›
durumunda, söz konusu ileri tarihli tarife geçifl talebi olan aboneler de talep etmeleri halinde kampanya kapsam›na
dahil edilir ve “Konusana Vodem Hediye” kampanyas›na girifl yapmas›na izin verilir. Kmapanya konusu haklar abonenin
kampanya kapsam›na dahil edilmesi an›nda tan›nd›¤› için; ilgili tarife de¤iflikli¤i gerçekleflmeden ve/veya gerçeklefltikten
sonra kampanyadan ç›k›fl yaparsa mevcut ceza koflullar› uygulan›r.
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
Abone Ad›, Soyad› :
Abone Yetkili ‹mza :
‹mza Tarihi : Cep Merkezi/KSK ‹mza ve Kafle:
VODAFONE KONUfiANA VODEM HED‹YE KAMPANYASI TAAHHÜTNAME
• Abonenin Vodem tan›mlanacak GSM hatt›n› kampanya giriflinden itibaren ilk 30 gün içinde iptal etmesi, devretmesi,
dondurulmas› (kendi iste¤i ile de dahil), flebeke içi geçifl yapmas› (ön ödemeli hatta geçmesi) ve/veya numara
tafl›nabilirli¤i kapsam›nda baflka bir operatöre geçmesi durumunda hediye olarak tan›mlanan 1GB internet paketi
iptal edilir.
• Vodafone kampanyay› istedi¤i tarihte sona erdirme hakk›n› sakl› tutar.
• ‹lgili kanunmaddeleri gere¤ince yeni hat tesislerinde ;bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel ‹letiflim Vergisi(Ö‹V),
Telekomünikasyon Kurumu ruhsat ücreti aboneden al›n›r. Hatt›n kullan›m›ndan do¤an Telekomünikasyon Kurumu
kullan›m ücreti abone taraf›ndan ödenecektir. Abonenin hatt›n› kullanmamas› veya kendi iste¤i ile tekrar kullanmak
üzere kapatmas› durumlar›nda tüm ayl›k bedeller abonenin faturas›na yans›t›l›r.
Vodafone Telekomünikasyon A.fi.
 


Üst Alt