Duyuruyu Kapat

Üretim Yönetimi ( Tüm Anlatım )

 • 12 Aralık 2010
 • 4438 Okunma
 • 1 Cevap

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. ÜRETİM YÖNETİMİ
  1. GİRİŞ
  İşletmenin temel fonksiyonlarından biri de üretimdir. İşletme olmadan üretim yapılabilir ama üretim olmadan bir işletme düşünülemez. Yaşamlarını sürdürebilmek için insanların ihtiyaçlarını sürekli
  karşılamaları gerekir. Bu ihtiyaçların üretim olmadan karşılanamayacağı açıktır. İnsanlık tarihi kadar eski
  olan üretimden söz edebilmemiz için hesap makinesi veya saat gibi günümüzün karmaşık ürünlerinin
  üretiminden söz ediyor olmamız gerekmez. Yüzyıllar öncesi yaşayan toplumlarda bir insanın giydiği
  deriden yapılmış bir giysinin o şekle gelebilmesi için derisinden yararlanılan hayvanın avlanması, yerleşim
  bölgesine getirilmesi, derisinin yüzülüp kurutulması ve kesilip dikilmesine kadar her aşamasında değişik
  üretim faaliyetlerinden söz edebiliriz. Çok basit ihtiyaçlarımızı bile yerine getirirken bunun her aşamasında
  onlarca minik üretim faaliyetini yapmamız gerekmektedir.
  Tüm üretim faaliyetlerinin bir düzen içerisinde yapılması gerekir. Belirli bir düzen içerisinde
  yapılmayan üretim faaliyetleri en temel ihtiyaçlarımızı karşılarken bile bize aşırı zaman, enerji ve malzeme
  kaybettirebilir. İşte bu nedenle gerek işletmelerde ve gerekse bireysel çabalarımızda üretim mutlaka
  yönetilmeli, başıboş ve kendi haline bırakılmamalıdır.
  Üretim yalnızca elle tutulur, gözle görülür, somut mamullerin üretildiği bir süreç olarak
  düşünülmemelidir. İnsanların bir yerden diğer bir yere taşınması, hastalandıklarında muayene ve tedavi
  görmeleri, bilgi ihtiyaçlarını gidermek için eğitim-öğrenim görmeleri ve tatile gittiklerinde bir otelde
  kalmaları gibi elle tutulamayan, soyut faaliyetler de birer üretim faaliyetidir. Böyle olunca işletmenin
  üretim fonksiyonunun kapsamı çok geniş bir alanı içerir. İki temel bileşenden oluşan bu kapsamda elle
  tutulur, somut olan ürünlere “mamuller”, elle tutulamaz, soyut olanlara da “hizmetler” denilmektedir.
  Bundan sonraki anlatılacak bölümlerde mamuller üzerinde daha ağırlıklı olarak durulmasına rağmen
  anlatılanların birçoğunun hizmetlere de uygulanabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
  Üretim fonksiyonu herhangi bir mamul veya hizmeti üretmede yapılması gereken faaliyetleri ve
  operasyonları doğrudan yerine getiren ve onlarla doğrudan ilişkili bir fonksiyon olduğu için, birçok
  kaynakta bundan söz edilirken “üretim ve işlemler” fonksiyonu denildiğine rastlanır. Burada kısaca
  “üretim” fonksiyonu denilerek konular anlatılacaktır.
  Ekonomi biliminin geniş bir kısmı imalat veya üretim yönetiminin kavramlarıyla ilgilidir ve
  ekonomistler genelde bu üretim faktörleriyle ve bu faktörlerin girdi olarak hizmet vermesiyle ilgilenir.
  Ekonomistlere göre bu faktörler, belirli bir şekilde birleştirildiklerinde bazı mamullerin veya hizmetlerin
  meydana getirilmesiyle sonuçlanırlar veya diğer bir anlatımla belirli türdeki çıktıları meydana getirirler. Bu
  üretim faktörlerinin en etkili bir şekilde kullanılabilmesi için hedef, bu faktörlerin optimum bir bileşimini
  veya paylaşımını bulmaktır1.
  Herhangi bir işletmenin sağladığı ürün veya hizmeti meydana getirmek için gerekli olan ve belirli
  bileşimler içerisinde kullanılan, belirli çeşitlilikteki kaynakların (insanlar, makineler, tesisler, bilgiler veya
  malzemeler) karşılıklı etkileşimleriyle ilgilenen fonksiyona “üretim fonksiyonu” denir. Üretim
  fonksiyonunun yönetsel görevleri, söz konusu bu ilişkili faaliyetlerin kendi fonksiyonlarını yerine
  getirebilmeleri için tasarlanmalarını, planlanmalarını, yürütülmelerini ve arzulanan performansa
  ulaşabilmede gerekli olan kontrol ve ölçümlerini kapsar. Bu görevleri yerine getirmek için kaynakların en
  iyi şekilde birleştirilmesine, paylaştırılmasına ve arzulanan ürün veya hizmetin uygun olan miktar ve
  kalitede oluşturulmasının sağlanmasına “üretim yönetimi” denir2. “Üretim yönetimi” toprak, işgücü,
  sermaye ve yönetim girdilerini mamuller ve hizmetler şeklinde arzulanan çıktılara dönüştüren sürecin
  yönetilmesidir3. Diğer bir kaynakta ise “üretim yönetim” bir organizasyon tarafından sağlanan mamullerin
  ve hizmetlerin üretiminde doğrudan gerekli olan kaynakların yönetilmesidir şeklinde tanımlanmaktadır4.
  3
  Bir üretim faaliyetine başlayabilmek için bu faaliyeti yerine getirecek bileşenlerin hazır bulunması
  gerekir. Belirli girdi maddelerinin üretim sürecinden geçirilmesi neticesinde ancak ürün veya hizmet elde
  edilebilir. Söz konusu bu girdi bileşenlerini bir araya getirmede insan (girişimci) aktif rol oynar. Bilgisini,
  yeteneklerini ve geliştirdiği kolaylaştırıcı yöntemleri işin içerisine katar. Bu sayede maksimum çıktı elde
  edip verimli olmaya çalışır. Amaç, fiziki verimlilik olarak niteleyebileceğimiz çıktı/girdi oranını mümkün
  olduğunca 1’e (yüzde yüze) yakın hale getirebilmektir. Kullanılan hammadde ve malzemelerin üretim
  esnasında oluşan ısınmaları, aşınmaları, yıpranmaları; yine üretim esnasında işgörenlerde görülen
  motivasyon düşüklüğü, yorgunluk gibi birçok nedenden dolayı bu oranın hiçbir zaman tam olarak 1’e eşit
  olamayacağı açıktır. Ekonomik verimlilik açısından ele aldığımızda ise daima 1’den büyük oranlar yeğlenir
  çünkü işin içine girdi ve çıktıların değeri girmektedir. Girdinin değeri, çıktının değerinden büyük olursa
  zarar, tersi olursa kardan söz edilir.
  2. ÜRETİM VE DİĞER TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI
  Üretim faaliyetlerinin profesyonel bir şekilde yerine getirildiği örgütler işletmelerdir. İşletmeler
  görünürde kâr etmek amacıyla bu görevi yerine getirmelerine rağmen, gerek kendi ve gerekse insan
  hayatının sürdürülebilmesi ve topluma faydalı olunması gibi daha üst amaçlar için de bu görevi yerine
  getirir. Yönetim, pazarlama ve finans gibi temel işletme fonksiyonlarıyla eş düzeyde olan üretim, işletme
  için hayati bir öneme sahiptir. Bu açıdan üretimin verimli ve etkin yönetilmesi, işletmelerin içinde
  bulundukları pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmelerinde anahtar rol oynar.
  İşletme içerisinde üretim yalnız başına düşünülemeyeceği için işletmenin diğer fonksiyonlarıyla
  yakın ilişki içerisinde olacaktır. Yönetim açısından ele alındığında, her fonksiyonda yönetim nasıl etkin rol
  oynuyorsa üretimin yönetilmesinde de aynı rolü üstlenir. Yönetimin işlevleri üretimin yönetilmesinde de
  aynen kullanılır. Üretim faaliyetleri planlanmalı, organize edilmeli, koordine edilmeli, denetlenmeli ve
  kontrol edilmelidir. Üretimden sorumlu olan kişi ve yöneticiler üretim amacıyla yaptıkları işlerde tepe
  yönetimi sürekli bilgilendirmelidir. Üretimle uğraşan işgörenlerin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde
  belirlenmeli, karmaşıklığa meydan verilmemelidir.
  Üretimin pazarlama ile olan ilişkileri işletmede özel bir öneme sahiptir. Ürettiği ürünleri
  tüketicilerin istekleri doğrultusunda pazara sunmaya çalışan işletme, bu iki fonksiyonu hassas bir uyum
  içerisinde sürdürmek zorundadır. Pazarlama, üretim bölümünden üretilen ürünün tüm özelliklerini
  öğrenip bu bilgileri tüketicilerine aktarmak ister. Rakip ürünlerle arasındaki avantaj ve dezavantajları bilip
  pazarda ona göre hareket etmek ister. İşletmede tüketicilerin beklentilerini ne derece karşılayacak ürünler
  üretilebileceğini araştırır. Üretimin üzerine düşen görevse bu bilgileri en açık bir şekliyle pazarlama
  bölümüne vermektir. Üretilen ürünlerin belirli bir zaman diliminde ne kadarının satılabileceğini öğrenmek
  ise üretim bölümünün pazarlama bölümünden bir numaralı beklentisidir. Ancak bu sayede üretim planları
  yapılabilir ve gerekli kapasite dengeleri ayarlanabilir. Ayrıca tüketicilerin ne tür bir ürün istedikleri, üründe
  hangi özellikleri fazlaca ve hangilerini ise daha az görmek istediklerini öğrenmek üretim için hayati bir
  önem taşır. Üretime bunu sağlayacak olan yine pazarlamadır. Bu bilgilerden sonradır ki, üretim en uygun
  malzemeyi, aletleri, makineleri ve işgücünü bulup en uygun üretim yöntemlerini geliştirebilecektir.
  Üretim işlemlerini aksatmadan yerine getirmede fon kaynaklarına ihtiyaç olacaktır. Gerektiğinde
  bu fonları sağlama görevi işletmede finans bölümüne verilmiştir. Belirli bir dönemde sağlanabilecek fon
  kaynaklarından üretime düşen pay belirlenmeli, üretim için bir bütçe hazırlanmalıdır. İleriki dönemlerde
  yaşanabilecek fon sıkıntılarından üretim bölümü haberdar edilmelidir. Üretim planlarının
  düzenlenmesinde bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekebilir. Sıkıntının yaşanacağı
  dönemlerden önce, duruma göre belirli oranda bir kapasite artırımına veya azaltmaya gidilebilir.
  Tıpkı diğer işletme fonksiyonlarında olduğu gibi üretim fonksiyonu da kendi içerisinde bir
  örgütlenmeye gitmektedir. İşletmeler büyüdükçe bu örgüt içerisindeki tüm öğeler daha belirgin hale gelir.
  Böyle bir geleneksel örgüt şeması Şekil 1’de gösterilmektedir.
  4
  Şekil 1: Geleneksel Bir Üretim ve Stok Kontrol Örgüt Şeması5
  3. ÜRETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI
  İşletmenin diğer bölümleriyle yakın bir bilgi alışverişi içerisindeki üretim bölümü kendi görevlerini
  en etkin ve verimli olarak yerine getirmede teknolojiden ve bilimsel yöntemlerden yararlanır. Yüzyıllar
  süren teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altında günümüzde modern olarak kabul edilen birçok
  üretim sistemi ve yöntemi geliştirilmiştir. Peki, nedir bu sistem ve neresinden başlamak gerekir? Nerede
  biter? Bu soruların cevaplarını ararken, aralarında belirli ilişkiler bulunan ve bu ilişkilerin belirli bir amacı
  gerçekleştirmek için kurulduğu, belirli miktarda öğeden oluşan birlikteliğe “sistem” denildiğini
  hatırlamakta yarar vardır. Belirli bir şekilde ilişkili ve birbiriyle bağlantılı olan parçaları meydana getiren
  hemen her şey bir sistem olarak isimlendirilebilir. Karşılıklı ilişki içerisinde olan ve birleştirilmiş olan
  şeylerden oluşan ve böylece de bütünleşik bir yapı oluşturan herhangi bir grup sistem olarak
  isimlendirilebilir. Bir sistemi meydana getirmede tek tek parçalar önemli değil, fakat bunların beraberce
  birleşimleri veya bu parçaların karşılıklı ilişkileri önemlidir6. Örneğin odada bir masa varsa bu masanın
  muhtemelen dört ayağı ve bir de üst kısmı vardır. Tek başlarına düşünüldüklerinde bu parçaların hiçbiri
  faydalı değildir, fakat montajları yapıldığında, karşılıklı olarak etkileşmeye ve bir bütün olmaya
  başladıklarında faydalı hale gelirler. Bu nedenle bu masa bir sistem olarak düşünülebilir. Her sistem
  kendisini oluşturan öğelerden oluşur ve her sistem kendisinden daha üstteki bir sistemin alt sistemi
  olarak, diğer bir anlatımla, onun bir öğesi olarak faaliyet gösterir. İşletmenin fonksiyonları işletme
  sisteminin birer öğesidirler. Üretim de bu sistemin bir öğesi olarak kendi içerisinde öğelerden oluşur.
  Şekil 2’de görüldüğü gibi en genel anlatımla bir sistem girdi, dönüşüm, çıktı, geri bildirim ve çevre
  olmak üzere beş temel öğeyi içerir. Girdi safhasında hammadde, emek, sermaye ve bilgi gibi doğadaki kıt
  kaynaklardan söz edilir. Bunların tedarik kaynaklarından temin edilip sisteme sokulmaları gerekir. İkinci
  aşama olan dönüşüm safhasında, elde edilen bu kıt kaynaklar üzerinde bir takım değişiklikler yapılmaya ve
  bu sayede daha değerli hale getirilmelerine çalışılır. Girdi bileşenlerini daha değerli hale getirmenin dört
  temel yolu vardır. Bunlardan bir tanesi, delme, eğme, bükme, eritme, yapıştırma, ayrıştırma v.b. gibi
  işlemlerle girdiler üzerinde fiziki olarak bir dönüşüm sağlayıp daha değerli hale getirilmeleridir. Bir diğeri
  ise, çok bulundukları yerlerden alınıp az bulundukları yerlerde tüketime sunularak değerlerinin
  artırılmasıdır. Diğeri, çok bulundukları zamanlarda toplanıp depolanarak, az bulundukları zamanlarda
  tüketime sunulmaları yoluyla değerlerinin artırılmasıdır. Son olarak mülkiyetleri el değiştirirken daha
  değerli hale getirilebilirler. Dönüşüm safhasından geçip değerleri artırılmış olan girdiler temel ve yardımcı
  nitelikteki çıktılar olarak tüketiciye sunulur. Temel olarak sunulan çıktılar mamuller ve hizmetlerdir. Elde
  5
  edilen ya da tüketiciye sunulan mamulün ve hizmetin arzulanan miktar ve kalitede olması işletmenin
  rekabet üstünlüğü elde edebilmesinde hayati önem taşır. Dolayısıyla, miktar ve kalite öğelerine temel
  çıktıları destekleyen ve onlarsız düşünülmeleri mümkün olmayan yardımcı nitelikteki çıktılar gözüyle
  bakılabilir.
  Şekil 2: Sistemin Öğeleri
  Sistemin dördüncü öğesi olan geri bildirim işletmelerde sürdürülebilir bir gelişmenin
  sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. İşletme durağan bir yapıda olamaz ve kendisini sürekli yeniliklere
  açık tutup geliştirmesi gerekir. Bunu sağlamada söz konusu geliştirmenin nerede yapılması gerektiğini
  keşfetmelidir. Geri bildirim, bu keşifte işletmenin yararlanabileceği en temel araçtır. Çıktılar (ürünler) bazı
  hataları içeriyor olabilir. Dahası, şiddetli rekabet ve küreselleşme ve sosyal çevre baskıları sonucu artık
  tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayıcı olmaktan uzaklaşıyor olabilir. İşte tüm bunlar bir geri bildirim
  mekanizmasıyla geriye doğru, gereken safhalara iletilmelidir. Hatalar veya iyileştirme gerekleri girdi
  safhasında olabileceği gibi dönüşüm safhasında da olabilir.
  Sistemin bir diğer öğesi olan çevre oldukça geniş bir kapsama alanına sahiptir. Her sistem nasıl bir
  çevre içerisinde faaliyet gösteriyorsa, işletme de bir sistem olarak kendini her şeyden soyutlayamayacağı
  için bir çevre içerisinde faaliyet gösterir. Çevrenin en önemli öğeleri yasalar, rakipler, içinde bulunulan
  ekonomi ve yine içinde bulunulan sosyal ortamdır. İşletme bunları göz ardı ederek faaliyette bulunamaz.
  Ayrıca, işletme çevre öğesine sistemdeki diğer öğeler kadar direkt bir etkide de bulunamaz. Çevreyi
  kontrol altında tutamaz. Yalnız burada şunu belirtmek gerekir ki, işletmeler sermaye, istihdam ve üretim
  hacmi açısından ne kadar büyürlerse çevreyi oluşturan öğeleri etkileme yetenekleri de o kadar artar.
  Bir işletmenin üretim fonksiyonunun yönetiminde sistem yaklaşımının amacı, karar vermek için bir
  çatı oluşturmak ve bu çatının içerisinde tüm nesneleri, özellikleri, ilişkileri ve sistemin çevresini hesaba
  katarak verilen kararlarla işletmenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır7. Farklı türdeki işletmelerin
  elbette kendine has farklı türde girdileri, dönüşüm süreçleri ve çıktıları olacaktır. Burada önemli olan
  nokta tüm işletmelerde üretim sistemini ilgilendiren öğelerin tamamının mevcut olduğudur. Tablo 1’de
  hizmet veya mamul üreten değişik işletme türlerine göre temel girdi, dönüşüm ve çıktı bileşenlerinin neler
  olabileceklerine örnekler verilmektedir.
  Girdi
  Hammadde
  Emek
  Sermaye
  Bilgi
  Geri Bildirim
  Çevre
  Dönüşüm
  Fiziki
  Yer
  Zaman
  Mülkiyet
  Çıktı
  Temel
  Yardımcı
  Mamul
  Hizmet
  Kalite
  Miktar
  Rakipler Yasalar
  Sosyal çevre
  Ekonomi
  Devlet
  Tedarikçiler
  6
  Tablo 1: Bir Mal veya Hizmet Meydana Getiren Farklı Türdeki Sistemler8
  Üretimde amaç tüketilebilecek ürünler ortaya koymak olduğuna göre üretime tüketiciyle başlayıp
  tüketiciyle biten bir döngü gözüyle bakabiliriz. Tüketicilerin ne istediğini, üründen neler beklediğini,
  ürünün hangi fonksiyonları yerine getirmesini arzuladıklarını üretime başlamadan önce tüm açıklığıyla
  ortaya koymak gerekir. Sonuçta üründen yararlanacak olanlar yine tüketicilerdir. Başlangıcı ve bitişi
  tüketici olan üretim süreci bir dizi fonksiyonu yerine getirmekle gerçekleştirilir.
  4. ÜRETİMİN FONKSİYONLARI
  İşletmenin bir alt sistemi olan üretim de kendi içerisinde bir girdi, dönüşüm ve çıktı sürecini
  içermekte ve bunları yerine getiren fonksiyonlardan oluşmaktadır. Fonksiyonlar yerine getirilirken belirli
  bir plan ve programa uygun çaba harcanır. Tüketicinin daima ön planda olduğu üretimde, ne kadar ürün
  satabileceğimizin ve istenilen ürünün özelliklerinin neler olduğunun tahmin edilmesi gerekir. Daha sonra
  ürünün bu satış miktarı ve özelliklerinin tahminlerinden yola çıkarak çizimlerle ve modellerle tasarımı
  gerçekleştirilir. Tasarımı netleşen ürünü üretmek için gereken tesislerin (işletmenin) nerede kurulacağına
  karar verilir. Gerekli olan hammadde, emek ve sermaye gibi tedarik kaynaklarının kimler ve hangi
  işletmeler olacağı belirlenir. Daha sonra tesislerin kurulması aşamasına geçilir ki, burada nasıl bir yerleşim
  düzeninin ve hangi üretim sisteminin kurulacağı, makinelerin, işgücünün, departmanların ve kullanılacak
  sistemlerin tesis içerisinde nerelere konuşlandırılacakları ve nasıl bir akış izleyecekleri belirlenir. Hangi
  zaman diliminde ne kadar üretim yapılacağını belirleyen üretim planı hazırlanır. Plan doğrultusunda
  üretim işlemleri yerine getirilir. Yapılan talep tahminlerine dayalı olarak üretim planının, o dönemde ne
  kadar ürün üretilmesi gerektiğini, elde ne kadar stok bulundurulacağını, ne kadar işgücü gerektiğini,
  makinelerin hangi kapasitede çalıştırılacağını gösterir nitelikte bir plan olması gerekir.
  Üretim gerçekleştirilirken ürünü üretmek için gerekli olan tüm hammadde, malzeme, alet, makine
  ve işgücü gibi unsurlar gereken yerde, zamanda ve miktarlarda hazır bulunmalıdır. Bu yer, zaman ve
  miktarda meydana gelen dengesizlikler üretim esnasında birtakım darboğazların oluşmasına, gereksiz
  parça, bileşen ve malzeme yığılmalarına veya bunların eksikliklerine yol açar. Gerek hammadde
  depolarında, gerekse üretim esnasında çeşitli makine ve aletlerin yanlarında istenmeyen stoklar oluşmaya
  başlar. Herhangi bir makinenin ve işçini arkasında işlemden geçmeyi bekleyen parçalar uzun kuyruklar
  oluşturur. Bu aksaklıkların ortadan kaldırılabilmesi için tesislerin yerleşim düzeninin çok iyi ayarlanması ve
  titizlikle hazırlanmış üretim planları gerekmektedir.
  7
  Üretim sürecinden çıkan bitmiş ürünlerin ambalajlanması ve depolanması gibi konular gündeme
  gelir. Bitmiş ürünlerin tüketicilere en iyi şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Üretici bu ürünleri tüketiciye
  direkt kendisi ulaştırabileceği gibi bir veya daha fazla sayıda aracı işletme kullanılarak da bu görev
  gerçekleştirilebilir. Gerek hammadde ve malzemelerin tenim edilme aşamasında, gerek işletme içerisinde
  ürünler üretilirken ve gerekse bitmiş ürünler tüketicilere sevk edilirken geçen tüm ulaştırma ve depolama
  faaliyetlerini ele alan ve son yıllarda önemini ciddi derecede artıran “lojistik yönetimi” gelişmiştir.
  Mamullerde zaman ve yer kullanımı ihtiyacı belirdiği anda arz ve talebin koordinasyonunu ve ürünün
  hareketini ilgilendiren işlemleri kolaylaştırıcı tüm faaliyetlerin yönetilmesine “işletme lojistiği” denir9.
  Ürünü elde eden tüketicinin üründen herhangi bir hoşnutsuzluğu olduğunda bunu rahat bir
  şekilde geriye doğru üreticiye iletebilmeli ve bu hoşnutsuzluğun sebebi neyse en kısa sürede
  giderilmelidir. Üretici işletme, bundan sonra bu tür hataların oluşmaması için gerekli önlemleri almalıdır.
  Tüketicilerden yalnızca hoşnutsuzluklar değil çeşitli öneriler de gelebilir. İşletme tarafından bunlar da
  dikkate alınmalı ve bu doğrultuda gereken iyileştirmeler yapılmalıdır.
  Buraya kadar genel hatlarıyla ele aldığımız üretimin bu temel konularını biraz daha kapsamlı
  anlatmak konuların bütünlüğü açısından yararlı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, her biri ayrı bir ders ve ayrı
  bir kitapta işlenen bu üretim konularının üzerinde çalışılmaya ve verimliliklerini artırıcı yeni yöntemler
  geliştirilmeye devam edilmektedir.
  4.1. Talep Tahminleri
  İşletmeler üretecekleri ürünlerin pazarda ne miktar satabileceğini önceden kestirmeye çalışır. Bu
  maksatla yaptıkları çalışmalara talep tahmini denilmektedir. Eğer talep önceden tahmin edilmezse
  rastgele bir miktarda üretim yapmak söz konusu olur ki, bu da ya tüketicilerin yeterince doyurulamaması
  ya da aşırı üretim sonucu işletmenin elinde fazla miktarda ürünün satılamadan kalması anlamına gelir. Her
  iki durum da arzu edilmemekte ve işletmenin rekabet üstünlüğünü zedelemektedir. Elde etmek istedikleri
  ürünü bulamayan tüketiciler diğer işletmelere kaptırılabilir. Fazla üretim yapılması durumunda ise
  satılamamış bekleyen ürünlere gereksiz yere sermaye bağlanmış olur. Bunların depolanmaları ve zaman
  içerisinde çürüme, bozulma gibi olumsuzluklara karşı önlem alma gereği de katlanılan masrafları
  artırmaktadır. Zaman geçtikçe satılamadan demode olmaları bile mümkündür. Bu ve benzeri nedenlerden
  dolayı işletmeler talep tahmini yapmalı, ileriki dönemlerde ne kadar ürün satabileceklerini kestirmelidir.
  Bir dönem için tahmin edilen taleple o dönemde oluşan gerçek talep arasındaki farka “talep
  tahmin hatası” denir. Bu hata ne kadar az olursa üretim planlarındaki aksaklıklar da o kadar az olacaktır.
  Tahmini yapılacak dönem ne kadar kısa bir dönemi kapsıyorsa, tahmin hatasının o kadar küçük olması
  arzulanır. Kısa dönem içerisinde yapılan tahmin hatalarının giderilmesi zordur. Oysa uzun dönemli
  tahminlerde hatalar, zamana yayılarak daha rahat düzeltilebilme olanağı bulur. Miktar olarak çok sayıda
  ürünün üretilmesini gerektiren durumlarda, yapılacak talep tahminlerinin hatasının az olması arzulanır.
  Böyle durumlarda yapılacak en küçük bir hata bile miktar büyük olduğu için giderilmesi güç, büyük
  aksaklıklara neden olabilir10.
  Talep tahmini yaparken kullanılabilecek birçok yöntem vardır. En uygun yöntemi tespit ederken
  maliyet-fayda ilişkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Talep tahmin yöntemleri dörde ayrılır11:
  1. Kalitatif (Sayısal Olmayan) Yöntemler: Sübjektiftir, yargıya dayanır ve öngörü ve fikirlere
  dayanır.
  Delphi Yöntemi: Daha önceden hazırlanan soruların bir grup uzman tarafından
  cevaplandırılmasıdır.
  8
  Pazar araştırması: Pazar hakkındaki hipotezleri test etmek için anket, karşılıklı görüşme v.b. gibi
  çeşitli yöntemlerle verilerin toplanmasıdır.
  Panel konsensüs: Yöneticilerin, satış personelinin veya müşterilerin katılımıyla gerçekleşen
  toplantılarda serbest fikir alış verişinin sağlanmasıdır.
  Tarihsel analoji: Daha önceki benzer bir parçanın talebiyle bağlantı kurulur.
  Halka yakınlık: Örneğin kendi bölgesine en yakın kişi olan her satış personelinden verilerin
  toplanmasıyla tahminler türetilebilir.
  2. Zaman Serileri Analizi: Geçmiş zamanda oluşan taleplerin gelecekteki talebi tahmin etmek için
  kullanılabileceği fikrine dayanır. Bir dizi istatistiksel yöntemlerden oluşur. Burada yalnızca isimlerini
  vermekle yetineceğiz.
  Basit hareketli ortalama
  Ağırlıklı hareketli ortalama
  Üssel düzgünleştirme
  Regresyon analizi
  Box Jenkins tekniği
  Shiskin’in zaman serileri
  Trend projeksiyon
  3. Nedensel Yöntemler: Talebi tahmin edilecek olan parçayı veya ürünü çevreleyen ve belirleyen
  sistemi anlamaya çalışır. Burada da istatistiksel yöntemlerden yararlanılır.
  Regresyon analizi
  Ekonometrik modeller
  Girdi/çıktı modelleri
  Ekonomik göstergeler
  4. Simülasyon (Benzetim) Modelleri: Genellikle bilgisayar kullanılarak yapılan ve modelin içsel
  değişkenleri ve dışsal çevresi hakkında varsayımlar yapabilmede, tahminde bulunan kimseye yardımcı olan
  dinamik modellerdir. Tahminde bulunan kimse örneğin “Eğer fiyatlar yüzde 10 artarsa tahminim ne olur?”
  veya “Eğer hafif bir ekonomik durgunluk olursa tahminimi nasıl etkiler?” gibi sorulara modeldeki
  değişkenlere dayalı olarak cevaplar arar.
  4.2. Ürün Tasarımı
  Ürün tasarımı yapmadan önce tüketicinin nasıl bir ürün beklentisi içerisinde olduğunu araştırmak
  son derece önemlidir. Tüketicinin istekleri doğrultusunda tasarlanmamış bir ürünün yaşam süresi kısa
  olacaktır. Tüketici çok kısa sürede üründen bıkacak ve yeni arayışlar içerisine girecektir.
  Ürün tasarımı hedef pazardaki tüketicilerin kültürel yapıları, ürünün ülke içi veya ülke dışında
  pazarlanması, işletmenin elindeki üretim kaynaklarının düzeyi, işletmenin üründe ön plana çıkarmayı
  hedeflediği özellikler gibi faktörlere bağlı olarak şekillenecektir. Söz konusu faktörlerin öncelik-sonralık
  sırasına sokularak veya değişik ağırlıklar verilerek ürünün tasarımında temsil edilmeleri sağlanabilir.
  9
  Yüksek kalite ve düşük maliyet dengesini yakalayabilen ürünlerin pazarda daha uzun süre tutunabildikleri
  gözlenmektedir.
  Bir ürününün hayatı boyunca talebindeki meydana gelen değişmelerin ürün çeşitliliği, ürün hacim,
  endüstri yapısı ve rekabetin aldığı şekil açılarından incelenmesi “ürün hayat eğrisi” kavramıyla
  gerçekleştirilir. Burada ürünün hayatı boyunca izlediği beş aşama olan pazara giriş, hızlı gelişme, çalkantılı
  rekabet, doyma (olgunluk) ve gerileme aşamaları ele alınır12. Ürün hayat eğrisi ilgili pazar bölümleri
  içerisinde ve belirli bir zaman dilimi boyunca bir ürünün değerlendirilerek değişik zaman noktaları
  itibariyle geliştirilip değiştirilmesini içerir. Dolayısıyla bir ürünün pazara ilk sunulduğu günden itibaren
  hayatını tamamlayasıya kadar, üzerinde birtakım tasarım değişiklikleri yapılabilir. Üretim süreçlerinde de
  aynen ürün hayat eğrisine paralel olarak “üretim süreci hayat eğrisi” adı altında bir takım değişiklikler
  olacaktır.
  Tüketici yararlanacağı ürün veya hizmette kalite arayacaktır. Kaliteyi değerlendirirken her bir kalite
  boyutunu göz önüne getirir. Kalite boyutları ürün ve hizmete göre farklılık gösterir. Ürünün kalite boyutları
  “performans”, “özellikler”, “güvenilirlik”, “spesifikasyonlara uygunluk”, “dayanıklılık”, “servis imkanları”,
  “estetik” ve “algılanan kalite”dir13. Hizmetin kalite boyutları ise “güvenilirlik”, “sorumluluk”, “yeterlilik”,
  “ulaşılabilirlik”, “nezaket”, “iletişim”, “tanınmışlık”, “güvenlik”, “anlayış ve bilgi” ve “fiziksel
  görünüm”dür14. Belirli bir işletim ortamında önceden belirlenmiş bir yaşam süresince ürünün arzulanan
  bir performansı sergileme olasılığına “ürün güvenilirliği” denir.
  Ürün tasarlanırken ulusal ve uluslararası standartlara da uyumlu hale getirilmelidir. Standartlara
  uygun olmayan ürünlerin tamir ve bakımının yapılması, değişik endüstrilerde veya farklı ülkelerde
  kullanılabilmesi olanaksız hale gelir. Yeni ürün tasarlanırken standartlaştırma, verimliliği destekler. Söz
  konusu destek; uygun olan bir bileşen hazırda mevcut olduğunda gereksiz mühendislik tasarımlarından
  kaçınılarak, daha az sayıda bileşenin sistemde olması nedeniyle üretim esnasındaki malzeme planlama ve
  kontrollerini basitleştirerek, bileşenlerin üretimini azaltarak (eğer bu bileşenler işletme içerisinde
  üretiliyorsa) veya satın alma gereksinimlerini azaltarak ve satıcıların sayısını sınırlandırarak (eğer bileşenler
  satın alınıyorlarsa) sağlanır. Standartlaştırmanın riskli bir tarafı ise, işletmenin tasarım yeteneklerinin
  durağanlaşması nedeniyle yakalamasının güçleştiği, ürünün yeni bir özelliğinin rakipler tarafından
  geliştiriliyor olmasıdır15. Yeni bir ürün geliştirmenin aşamaları kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir16:
  1. Konsept Geliştirme ve Fizibilite: Yeni ürün hakkında başlangıç fikirlerine ayrılmış bir aşamadır.
  Teknik olarak ürünün fizibilitesi uygun mudur? Geliştirilmesi maliyet açısından etkin midir? Bu aşamanın
  çoğu kısmı mühendislik ve pazarlamanın ilgi alanındadır ve uzun bir zaman alabilir.
  2. Detaylı Tasarım: Yeni ürünün fizibilitesinin uygun olduğu belirlenir belirlenmez, orijinal olarak
  geliştirilen ürün konseptinin detaylı bir mühendislik tasarımı yapılır ve üretime hazır hale getirilir.
  3. Prototip: Ürünün başlangıçta belirlenen ölçü ve toleranslarına (spesifikasyonlarına) göre ilk
  birimlerinin üretilmesi ve test edilmesi gerekir. Bu aşamada ürün düşük bir performans sergileyebilir ve
  konsept ıskartaya ayrılabilir veya tasarıma yeniden başlanılması gerekebilir.
  4. Prototip İmalat: Bu aşamada ürünün imalat tarafından üretilebilirliği değerlendirilmiştir. Üretim
  sürecinin, malzeme değişikliklerinin, mevcut üretim gereçlerinin kullanımının ve yeni ürünün mevcut
  ürünlerle birleşiminin basitleştirilmesi için bu noktada tasarım değişiklikleri yapılır.
  5. Tam Ölçekli Üretim: Bu aşama yeni ürünün tüm üretim kontrollerinin ve üretiminin mevcut
  üretim tesislerine transfer edilmesi aşamasıdır.
  6. Kullanım Sonrası Tasarım Değişiklikleri: Tam ölçekli üretim için ürün serbest bırakıldığında,
  müşterilerin ürünü kullanması neticesinde ve üretiminde kazanılan tecrübeler neticesinde birtakım
  tasarım değişikliği tavsiyeleri gelebilir ve bu doğrultuda ürünün tasarım değişikliği gerekebilir. Bu türdeki
  10
  tasarım değişiklikleri çok küçük boyutlarda bile olsa onları yapmak için belirli bir mekanizmaya ihtiyaç
  vardır.
  Ürün tasarımında bilgisayar programlarından yararlanılabilir. Bu sayede ürün üretilmeden önce
  boyutlarının nasıl olduğu, geometrik özellikleri ve fonksiyonları bilgisayar ekranında gözlenebilir. Bu
  ölçülere değişik değerler verilerek üzerindeki aksaklıklar giderilip iyileştirmeler yapılabilir.
  4.3. Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
  İşletmenin faaliyette bulunacağı ülke içerisinde en uygun bölge ve yerde kurulması gerekir.
  İşletmelerin başarısını etkileyen önemli unsurlardan biri olan kuruluş yeri işletme hayata geçmeden önce
  titizlikle tespit edilmesi gereken bir konudur. Yanlış yere kurulmuş olan bir işletmenin, daha sonra oradan
  taşınması gündeme gelecektir. Bu da katlanılması oldukça ağır bir maliyet doğurur. İşletmenin kuruluş
  yerini belirlemede göz önünde bulundurulması gereken başlıca kriterler şunlardır:
  a. Pazara yakınlık: Ürünlerin tüketiciye ulaştırılma maliyetlerinde tasarruf sağlanır.
  b. Hammadde kaynaklarına yakınlık: Hammaddelerin işletmeye doğru olan ulaşım maliyetlerinde
  tasarruf sağlanır.
  c. Ulaşım olanakları: Dışarıdan işletmenin içerisine ve işletmenin içerisinden dışarıya doğru her
  türlü ulaştırma maliyetlerinde tasarruf sağlanır.
  d. İşgücü olanakları: İşletmenin insan kaynaklarının tedariki kolaylaşır. İşgücünün barınma, yeme
  ve ulaşım gibi ilave maliyetlerinden tasarruf sağlanır.
  e. Finansal kaynaklara yakınlık: İşletmede gerekli olan fon kaynaklarının kolay temin edilmesi
  sağlanır.
  f. Coğrafik koşullar: Arazinin özellikleri, yer altı yapısı, deprem ve su baskını gibi doğal risklerin
  düşüklüğü önemlidir. İklimin yağışlı ve nemli olması korozyona karşı hassas ürünlerin üretilmesinde
  sakınca oluşturabilir. Sıcak veya soğuk iklime hassas ürünlerin üretilmesinde gerekli yer seçimine dikkat
  edilmelidir.
  g. Su ve atıkların giderilebileceği yerlere yakınlık: Son yıllarda artan önemi nedeniyle çevre dostu
  ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Atıkların nerelere boşaltılacağı önemlidir. Bozulmuş veya hurda haline
  gelmiş malzemelerin geri dönüşüm sürecinden geçirilerek değişik ürünler şeklinde tekrar tüketime
  sunulabilecekleri tesislere yakın yerlerde işletmelerin kurulması avantaj sağlar. Üretim ve tüketimin her
  aşamasında kullanılabilen temizlik ve ayrıştırma maddesi olan suya yakınlık çoğu zaman avantaj taşır.
  h. Enerji temin olanakları: Kömür, doğalgaz, petrol, elektrik gibi enerji kaynaklarına yakın olmak
  bu kaynakların ucuza temin edilebilmeleri açısından önem taşır. Özellikle bazı sanayi bölgelerinde ihtiyacı
  karşılamak amacıyla sırf o bölgedeki işletmelere yönelik elektrik üreten işletmelerin kuruldukları
  görülmektedir.
  ı. Yasal düzenlemeler: Devletin yasalarla teşvik ettiği bölgelerde işletmeyi kurmak avantaj
  sağlayabilir.
  i. Toplumsal beklentiler: Üretilecek ürün türüne göre toplumsal tepkilere neden olacak yerlere
  işletme kurmak en azından etik olarak uygun değildir. Yöre insanının genel beklentilerini karşılayacak
  türde ürünler üreten işletmeler kurmak ilerleyen yıllarda toplumun tepkisini almamak açısından
  önemlidir.
  11
  Kuruluş yerinin seçilmesi süreci bir dizi değerlendirme aşamasını içerir. Bu aşamaların sıralanışı
  duruma göre değişebilmesine rağmen en sık kullanılan sıralanış aşağıdaki gibidir17:
  1. Genel bölgenin seçilmesi.
  2. Kabul edilebilir bir toplumun seçilmesi.
  3. Bu toplum içerisindeki uygun olan yerlerin seçilmesi.
  4. Toplum-yer kombinasyonlarının değerlendirilmesinde bir yöntem belirlenmesi.
  5. Yerlerin karşılaştırılıp birinin seçilmesi.
  Her türden ulaştırma masraflarının en önemli karar alma kriteri olduğu kuruluş yerini belirlemede,
  şirketin sahip olduğu bir veya birden fazla işletmenin toplam ulaştırma maliyetleri minimum yapılmaya
  çalışılır. Minimum toplam ulaştırma maliyetini sağlayan kuruluş yerlerinin bulunmasında kullanılabilecek
  birtakım sayısal yöntemler mevcuttur.
  4.4. İşletme İçinin Düzenlenmesi
  İşletme içi düzensiz olursa karmaşaya neden olur. Bir öğrenci düzensiz bir çalışma masasında
  üzerine not aldığı küçük bir kağıdı veya silgisini bulmak için nasıl zaman kaybediyor, bunları ararken kitabı
  kaldırdığında üzerindeki kalem masadan nasıl düşüyorsa düzensiz bir işyerindeki durumda buna benzer.
  İşçiler neyi, nereye koyacaklarını, neyi, nereden bulacaklarını bilemez. Taşıma mesafeleri uzar. Parça ve
  aletleri ararken gereksiz zaman kayıpları oluşur. Makinelerin, iş istasyonlarının yanlarında gereksiz
  yığılmalar olur. Kimi makineler tam kapasite ve tam gün çalışmak zorunda kalırken kimileri anlamsız bir
  şekilde boş bekler. Aynı dengesizlikler işgörenlerin çalışma düzeninde de yaşanır. Kimi işgörenler aşırı
  çalışma yüküyle yüklenirken kimileri de zamanlarının çoğunu boşa geçirir. Tüm bunların sonucunda
  verimlilik azalır.
  Aynen kuruluş yerinin belirlenmesinde olduğu gibi işletme içinin düzenlenmesinde de toplam
  ulaştırma maliyetinin minimum yapılmaya çalışılması en önemli karar kriteridir. Aralarında fazla sayıda
  trafik akışı olan departmanlar, makineler ve iş istasyonları işletme içerisinde mümkün olduğunca yan yana
  getirilerek mesafeleri minimum kılınmaya çalışılır.
  Bir parçanın üretilirken işletme içerisinde nerelere uğrayacağına, hangi makine veya işçide önce,
  hangisinde ise sonra işlem göreceğine o parçanın “üretim akışı” denir18. İşletmede üretilen parça ve
  ürünler birbirine ne kadar çok benzer ve ne kadar çok standart hale getirilirse işletmenin genel üretim
  akışı da o kadar tek tip haline gelir. Böylece denilebilir ki, her işletmenin belirli ölçülerde baskın olan bir
  üretim akış tipi vardır. Üretim akışları çeşit olarak çok sayıda türetilmeye elverişli olmalarına rağmen en
  yaygın kullanılanları Şekil 3’te görüldüğü gibi I, L, U, O ve S tipi akışlardır. Bunlardan iki veya daha fazlası
  birlikte kullanılarak çok sayıda akış çeşidi türetilebilir.
  Şekil 3: Başlıca Üretim Akış Türleri
  İşletme içerisindeki toplam ulaştırma maliyetini belirleyen unsurlar taşınacak malzemenin ağırlığı,
  taşınacak miktarı, taşıma için geçen zaman ve bir birimini birim uzaklığa taşıma maliyetidir. Bunların
  çarpım toplamları söz konusu malzemenin toplam ulaştırma maliyetini, tüm malzeme ve parçalar için bu
  işlemin yapılarak toplamlarının alınmasa da tüm işletme içi üretim işlemlerinin toplam ulaştırma maliyetini
  verir.
  12
  İşletme içi üretim akışları düzenlenirken departmanlar arasında parçaların çizdiği rotaların
  mümkün olduğunca birbirlerini kesmemelerine de dikkat etmek gerekir. Bu tür kesişmelerin yaşandığı
  rotalarda belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen taşıma sıklıkları fazlalaştıkça çarpışma riskleri de artar.
  Böylece rotanın birini, diğerinin üzerinden veya altından geçirmek gerekebilir. Böyle bir düzenin
  sağlanması ilave yatırım maliyetleri gerektirecektir.
  “Yerleşim düzeni” bir işletmenin fiziksel bir mekan içerisinde üretim fonksiyonunu yerine
  getirirken kullandığı makine, alet, malzeme ve işgücü gibi unsurların fiziksel konumlarıdır. Bu fiziksel
  konumların bir bütün olarak koordinasyonuna “fabrika düzenleme” veya “işyeri düzenleme” denir19.
  Şekil 4’te en temel olan yerleşim düzenleri gösterilmesine rağmen, işletmelerde kullanılabilecek
  başlıca yerleşim düzenleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
  1. Fonksiyonel (Sürece Göre) Yerleşim Düzeni: Fonksiyonel yerleşim düzeninde birbirlerine
  benzeyen makinelerin, iş atölyesinin belirli yerlerinde gruplandıkları görülür. Parçaların, üretilmeleri için
  atölyenin tamamını kat eden geniş bir rota çizmeleri gerektiğinde ve makinelerde kullanılacak aletlerin
  veya aparatların benzer makineler tarafından paylaşılmaları gerektiğinde bu tür bir yerleşim düzenini
  kullanmak uygun hale gelir20. Bu yerleşim düzeninde kesin olarak diğerlerinden ayrılabilecek, baskın olan
  herhangi bir iş akışıyla karşılaşılmaz. Üretilen bir parçanın bir sonraki işlemi, örneğin tornalama ise, bu
  parçanın bu işlem için nereye gönderileceği bellidir. Bundan sonra o parça, bütün tornaların grup halinde
  bir arada bulundukları yere gider ve grupta bir sonraki boşalacak tornayı beklemek üzere sıraya girer. Eğer
  böyle bir ortamda tornalar atölyenin değişik yerlerine düzensiz olarak serpiştirilmiş olsalardı, büyük bir
  karmaşa yaşanabilir ve üretim kontrolü ve malzeme taşıma faaliyetleri güçleşir, önceliği olan işlerin önce
  gördürülmeleri imkansızlaşır ve boşalan makinelerin belirlenerek kullanılmaları oldukça zorlaşırdı.
  2. Ürüne Göre Yerleşim Düzeni: Bu yerleşim düzeninde eldeki makine ve aletler bir ürünün ham
  madde halinden en son bitmiş ürün olasıya kadar, üzerinde yapılması gereken işlemlerin sırasına göre yan
  yana dizilir. Bu nedenle birbirinden farklı özelliklere sahip, farklı makinelerin bir üretim hattı üzerinde yan
  yana bulunmaları mümkündür. Üretim sürecinde eğer hissedilir derecede baskın olan bir akış varsa, ürüne
  göre yerleşim düzeni, sürece göre yerleşim düzeninden çok daha avantajlı bir hal alır. Malzemelerin
  taşınmaları büyük ölçüde basitleşir21. Malzeme taşıma maliyetleri ve taşıma uzaklıkları önemli ölçüde
  azalır. Üretim için gerekli olan alan azaltılabilir. Üretim kontrolü daha kolaydır. Buradaki yerleşim düzeni
  önceliği olan işlemleri öncelik sıralarına göre kendi kendine yerine getirebilecek bir güçtedir. Süreç
  içerisinde yığılan stoklar, ürüne göre yerleşim düzeninde, sürece göre yerleşim düzenine oranla yok
  denecek kadar azdır.
  13
  Şekil 4: Fabrika Yerleşim Düzeni Çeşitleri22
  3. Sabit Pozisyonlu Yerleşim Düzeni: Mümkün olduğunca hareket ettirilmeyen, durağan bir
  ürünün üretilmesi için gerekli olan malzemelerin o ürünün yanına getirilmesiyle oluşturulan yerleşim
  düzenine sabit pozisyonlu yerleşim düzeni denir. Eğer üretilecek olan ürün üretim süreci içerisinde
  taşınamayacak kadar, boyut ve ağırlık olarak çok büyük ise, bu yerleşim düzeninin uygulanması mantıklı
  hale gelebilir. Büyük bir bina, bir baraj, gemi, köprü, metro yapımı gibi projeye dayanan üretimlerde sabit
  pozisyonlu yerleşim düzeninin kullanılması kaçınılmazdır. Değişik bir örnek vermek gerekirse, otomobil
  tamir ve bakımı yapılan servis atölyelerinde de bu tür yerleşim düzeninin kullanıldığı görülür.
  4. Karma (Melez) Yerleşim Düzeni: Bir fabrika içerisinde bir önceki bölümlerde açıklanan yerleşim
  düzenlerinden bir veya birkaç tanesi de kullanılıyor olabilir. Bu tür yerleşim düzenlerine “melez yerleşim
  düzenleri” denir23. Bazı kaynaklarda buna “karma yerleşim düzeni” dendiğine de rastlanır24. Aslında
  üretim ortamında kullanılan süreçlerin çoğu karmadır. Bu şekildeki karma süreçler de karma yerleşim
  düzenlerinin oluşmasına neden olurlar. Uygulamada en yaygın kullanılan karma yerleşim düzeni, fabrika
  kapasitesinin bir kısmının sürece göre yerleşime, bir kısmının da ürüne göre yerleşime odaklandığı
  düzendir25.
  5. Grup Teknolojisi Yerleşim Düzeni: Üretilecek ürünü oluşturan parçaların birbirlerine benzer
  olanlarının gruplandırılarak parça ailelerinin oluşturulmasına dayanır. Benzer parçalar benzer makinelerde
  üretileceği için bu gruplama makinelere göre de yapılır. Böylece benzer makine ve parçalardan oluşan
  grupların her biri üretim hücrelerini oluşturur.
  L
  L M
  G
  M G G
  L G
  M
  D
  D
  D
  L M D
  L
  L
  M
  D
  L
  M M
  D
  G G
  L D
  G
  M
  G
  D
  L
  L
  L
  L
  M
  M M
  M
  G G
  G G
  D
  D
  D
  D
  a)Hat yerleşim düzeni
  b)Grup yerleşim düzeni
  c) Fonksiyonel yerleşim düzeni
  L=Torna
  M=Freze
  G=Taşlama
  D=Matkap
  14
  4.5. Üretim Planlarının Yapılması
  Ne üretileceğine, ne miktar üretileceğine, ne zaman üretileceğine ve hangi kaynakların
  kullanılacağına karar verme faaliyetine “planlama” denir26. İşletme, önündeki belirli bir dönemde ne kadar
  ürün üreteceğini, bu üretim miktarının söz konusu dönemin daha küçük dilimlerine nasıl dağılması
  gerektiğini bilmek ister. Bu amaçla hazırlanan planlara üretim planları, bu planları hazırlama işine de
  üretim planlaması denir. Üretim planlarının hazırlanışı işletmenin üretim sistemine göre değişiklik gösterir.
  Tam bir üretim planı kendisini oluşturan daha küçük planlardan oluşur. Üretimi ilgilendiren diğer
  fonksiyonlardan elde edilen bu küçük planlar tek bir çatı altında birbirlerine uyumlu hale getirildiklerinde
  ana üretim çizelgesi oluşur.
  Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler neticesinde üretim planlama işinin bilgisayar programları
  haline dönüştürüldüğü ve bu maksatla geliştirilen programların kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İlk
  önce MRP kısaltması ile tanınan “malzeme ihtiyaç planlaması” ve bu planlamayı daha kolay hale getiren
  bilgisayar programları geliştirilmiştir. İlerleyen yıllarda kapsam genişletilerek MRP’yi de içine alan ve MRPII
  kısaltmasıyla tanınan “malzeme kaynak planlaması” oluşturulmuş ve bunu yapan bilgisayar programları
  geliştirilmiştir. Daha yakın yıllara gelindiğinde bu planın da kapsamı genişletilerek ERP kısaltmasıyla
  tanınan “kurumsal kaynak planlama” geliştirilmiştir. Gelinen bu son noktada tüm kurumun içerisindeki
  işletmelerin tüm departmanlarının üretim ve diğer fonksiyonlardaki planlarının bütünleştirilerek eş
  zamanlı bir şekilde kullanılabilmesi istenmektedir. Bir MRPII sistemi aşağıdaki temel bileşenlerden (alt
  sistemlerden) oluşmaktadır27:
  İşletme Planlama: Firmanın parasal kavramlar içerisinde tanımlanan planıdır. Amaçlanan kâr veya
  zarar belgeleri, bilançoları, fon kaynakları ve uygulamaları, hisse başı gelir, yatırım getirisi ve varlıkların
  getirisi gibi performans ölçülerini içerir.
  Pazarlama Planlama: Bir pazarlama planı işletmenin hangi ürün gruplarını üretip pazarlayacağını,
  müşteri ve coğrafik bölgelere göre hizmet verilecek olan pazarı, dağıtım kanallarını, pazar payını ve
  hedeflenen talep düzeylerini içerir.
  Üretim Planlama: Ürün grup ve aileleri gibi toplu kavramlarla birlikte açıklanan ve belirli planlama
  dönemleri şeklinde işletmenin planlanan genel üretim düzeyini gösteren bir belgedir. Bu plan aynı
  zamanda stokların, bekleyen işlerin ve sevkiyatların miktarlarını da içerir.
  Kaynak Planlama: Kaynak planlama alt sistemi, üretim planını karşılamak için gerekli olan
  kapasiteyi belirler. Bu kapasitenin belirlenmesi departmanlardaki veya bir bütün olarak tüm işletmedeki iş
  veya makine saatlerine göre olabilir. Gereken kapasitelerle, halen mevcut olan kapasiteler karşılaştırılır.
  Farklılığın olduğu yerlerde, mevcut kapasiteyi, gereken kapasiteyle uygunlaştırmak için bir plan
  geliştirilmelidir. Eğer tatmin edici bir plan geliştirilemezse, o zaman, pazarlama ve işletme planlarının da
  elden geçirilmesini gerektirecek şekilde üretim planı yeniden düzenlenmelidir.
  Ana Üretim Çizelgelemesi: Asıl planlama dönemi içerisinde gerçekleşen, genel olarak bir ila üç yıl
  arası bir planlama dönemini içeren ve bu süre içerisinde belirli dönemlerde kaç tane nihai parça
  üretileceğini gösteren bir plandır. Bu nihai parçalar, ürünler, ana bileşim maddeleri veya seçimlik parçalar
  (örneğin otomobillerdeki klima opsiyonu veya airbag opsiyonu gibi) olabilir. Ana üretim çizelgelemesi
  nihai ürünlerin üretim miktar ve zamanlarını gösteren bir belgedir.
  15
  Dağıtım İhtiyaç Planlaması: Bu alt sistem planlanan dönem içerisinde sevkiyatı gerçekleştirilecek
  olan miktara göre, kaynağından bölgesel depolara doğru olan sevkiyatlar için yapılan bir plan
  niteliğindedir. Kaynağın bir imalat fabrikası olduğu durumda, dağıtım ihtiyaç planlaması ana üretim
  çizelgelemesine direkt bir girdi niteliğindedir. Bu sayede imalat ve dağıtım birbirine bağlanır ve arada
  oluşabilecek bir stok ihtiyacı ortadan kalkar.
  Son Montaj Çizelgelemesi: Bu çizelgeleme faaliyeti, ürün için gerekli olan ana üretim
  çizelgelemesinin yapılmasından sonra, daha ileri bir düzeyli ve geriye kalan işlemlerin tamamlanması için,
  bir çizelgenin daha hazırlanmasını kapsar. Montajın sipariş üzerine yapıldığı durumda son montaj
  çizelgelemesi, müşteri siparişi alındıktan sonraki opsiyonların ve değişken parçaların montajını içerecek
  şekilde yapılmaktadır.
  Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP): MRP alt sistemi, malzeme cetvelini, malzemelerin tedarik
  zamanlarını, üretim için gerekli olan parti büyüklüklerini ve stokların durumunu gösterir bilgileri
  kullanarak, üretim için gerekli olan malzemelerin ne zaman ve ne miktarda hazır bulunmaları gerektiğini
  gösterir. MRP, ana üretim çizelgelemesindeki değişmelere cevap vermek için, planlanmış olan siparişlerin
  bitiriliş tarihlerini güncel hale getirir. MRP’nin hazırlanmasında öncelikle üretilecek olan üründe hangi ana
  bileşenlerin kullanıldığının ve bu bileşenlerde de hangi parçaların kullanıldığının bir şema şeklinde
  gösterilmesi gerekir. Buna malzeme cetveli (bill of materials, BOM) denir. Buradan, bağımlı ve bağımsız
  talep kavramları ortaya çıkar. Eğer B parçası A parçasında girdi malzemesi olarak kullanılıyorsa, B’ye talep
  ancak A’ya talep olduğunda oluşabileceği için B’nin talebine “bağımlı talep” denir. Eğer bir parçanın talebi
  kendisinden önce gelen diğer bir parçanın talebinden etkilenmiyorsa “bağımsız talep”ten söz edilir.
  BOM’da bir ürünün alt dallarını oluşturan parçalarda daima bağımlı talep söz konusudur.
  Kapasite İhtiyaç Planlaması: Bu alt sistem MRP ile birlikte bu planlama dönemi içerisinde MRP’nin
  gereksinim duyacağı kapasiteleri belirlemede kullanılan diğer verileri de kullanmaktadır. Her dönem için
  gerekli ortalama kapasite, mevcut kapasiteyle uyumlu hale getirilmeye çalışılır. Eğer gerekirse mevcut
  kapasite, fazla zaman, alternatif rota veya başka tür şeyler kullanılarak ayarlanabilir. Eğer kabul edilebilir
  bir kapasite planına ulaşılamazsa, o zaman, MRP ve ana üretim çizelgelemesinin yeniden düzenlenmesi
  gerekir.
  Üretim Faaliyet Kontrolü: Bu alt sistem çizelgeler şeklinde hazırlanarak belirlenen üretimin
  yapıldığı yerdeki “iş emirlerinin” verilmesini, işlerin bir başlangıç ve bitiş zamanına göre sırasını belirleyen
  “işlem çizelgelemesini”, işlerin detaylı bir şekilde iş istasyonlarına ve işçilere “atanmasını”, çizelgenin
  gerisinde olan siparişlerin “anında sevk” edilmelerini ve “üretim raporlarını” içerir. “Üretim raporlama”
  üretim yerindeki siparişlerin yerine getirilmesi, mevcut kapasitenin ayarlanması, günü geçmiş siparişler
  veya reddedilen parçalar gibi problemleri ilgilendiren bir takım bilgilerin geri bildirilmesi işlemidir.
  Satın Alma: Satın alma fonksiyonları satıcıların seçimini, satın alma emirlerinin verilmesini,
  satıcıların çizelgelenmesini ve siparişlerin takip edilmesini kapsar.
  16
  Performans Ölçümlemesi: Bu ölçümleme bir dizi sistem amaçlarını, bu amaçlar etrafındaki
  toleransları ve amaçlara ulaşma düzeyini gösteren ölçümleme yol ve yöntemlerini kapsar. Ölçümleme
  dönemlik yapılır ve eğer performans toleransların dışarısındaysa bir sebep araştırması yapılıp, bundan
  kurtulmak için gereken faaliyet belirlenir.
  Üretim planları bir dönemi oluşturan birbirine eşit zaman dilimlerinde, her dilim için eşit üretim
  miktarında yapılabileceği gibi, toplam üretim miktarı aynı kalmak koşuluyla belirli zaman dilimlerinde daha
  az veya fazla üretim de yapılabilir. İşte bu zaman dilimlerine göre üretim miktarının sabit ve değişken
  olmasından yola çıkılarak çeşitli üretim plan türleri geliştirilmiştir. İşletme buna göre toplam üretim
  miktarı aynı kalmak kaydıyla iki veya daha fazla üretim planı yapıp bunlar arasında oluşabilecek maliyet
  farklılıklarına göre en uygun olanı seçer. Maliyet açısından kıyaslama yapılırken benzetim (simülasyon)
  tekniğinden yararlanılabilir. Benzetim, üretim planı gerçekte uygulanıyormuş gibi işletmedeki üretim,
  taşıma, işçilik ve bakım onarım gibi maliyetlerin değişik senaryolar altındaki değişimlerini gözlemlemektir.
  Benzetim işlemi kağıt üzerinde hesaplamalarla yapılabileceği gibi, gelişmiş programlar kullanılarak
  bilgisayar üzerinde animasyonlarla da desteklenebilir.
  Üretim planları işletmenin diğer departmanlarıyla ve tedarik zincirindeki diğer işletmelerle uyumlu
  olarak yapılmalıdır. Dönem içerisindeki beklenmedik talep artış ve azalışlarına karşı üretim düzeyini
  çabucak ayarlayabilecek esnek üretim planları yapılmaya çalışılmalıdır.
  4.6. Depo ve Dağıtım İşlemleri
  Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul depolarının etkin biçimde yönetilmeleri işletmenin
  verimliliğini artırıcı önemli bir unsurdur. Hammaddelerin işletmede üretim sürecinden geçmeden önce
  depolara alınması söz konusu olabilir. Üretim esnasında işletme içi çeşitli depolar gerekebilir. Üretimi
  tamamlanan ürünlerin bitmiş ürün depolarında belirli bir müddet bekletilmeleri gerekebilir. Ürünlerin en
  son tüketiciye ulaştırılmadan önce çeşitli ara depolarda depolanmaları da gerekebilir. Depolama ihtiyacı
  genelde gereken malzeme ve ürünlerin istenildiğinde hazır bulunmasını sağlamak ve bunların
  bozulmadan, sağlam muhafaza edilmelerini temin etmek için doğar.
  Depoların ısı ve ışık düzenleri yeterli olmalı, nem ve toza karşı yalıtım önlemleri alınmalıdır. Depo
  içerisindeki alan, malzemelerin aktarılmasına yetecek büyüklükte olmalı, depo içerisinde oluşan boşluklar
  gereğinden büyük olmamalıdır. Bir deponun yerine getireceği başlıca fonksiyonlar aşağıdaki gibidir28:
  a. Teslim Alma: Malzeme imalattan, satıcıdan veya müşteriden (geri gelen) teslim alınabilir. Bu
  malzeme teslim için düzenlenmiş olan belgelerle uyumlu olmalı, sayılmalı ve kalite kontrolü yapılmalıdır.
  Parçalar daha sonraki kullanımlar için markalanmalı ve etiketlenmelidir.
  b. Yerleştirme: Parçalar depo alanına göre çeşitlendirilmeli, bu alanlara taşınmalı ve raflar veya
  diğer depo gereçlerine yerleştirilmelidir.
  c. Depolama: Parçalar kendilerine olan ihtiyaç ortaya çıkasıya kadar depoda zapt edilmeli ve
  korunmalıdır.
  d. Siparişin Alınması: İmalattan veya müşterilerden gelen siparişler doğrultusunda listelenen
  parçalar depolandıkları yerlerden çekilirler.
  e. Sıraya Koyma: Siparişi alınan parçaların bir sıra içerisinde montajı ve kontrolü yapılır. Bazı
  siparişler bir taşıyıcı araç veya raylı araba üzerinde beraberce taşınırlarken, bir kısım siparişler de
  gruplandırılmaktadır.
  17
  f. Sevkiyat: İmalat siparişleri üretim departmanının girişine fork lift arabalarla veya diğer taşıyıcı
  araçlarla taşınırlar. Müşterilerden gelen siparişlerse, önce paketlenirler, sonra uygun olan kapının önüne
  veya rıhtıma çıkarılırlar ve orada bekleyen araca yüklenirler. Bazı durumlarda siparişler mevcut bekleyen
  taşıyıcı araç veya raylı arabaya göre de ayarlanabilir.
  g. Fiziksel Stoklar: Depoda bulundurulan parçaların stok kayıtlarıyla olan tutarlılıklarının
  doğrulanması için sayılmaları gerekir. Bu sayım işlemi örneğin yıllık olarak belirli dönemlerde periyodik
  olarak yapılabileceği gibi “devir (döngü) sayımı” olarak isimlendirilen sürekli olarak da yapılabilir.
  h. Raporlama: Stok kayıtlarının sürekli güncelliğinin sağlanabilmesi için bütün belgelerin, çıkışların
  ve ayarlamaların raporlarının tutulması gerekir.
  ı. Süreçten Geçirme: Özellikle üretimin yapıldığı fabrikadan uzak olan bazı depolarda örneğin
  boyama veya ilave opsiyonlar gibi bazı işlemler de yerine getirilebilir. Buradaki amaç nihai ürün
  farklılaştırmalarını mümkün olduğunca erteleyebilmektir.
  Dağıtım işlemleri, hammadde ve malzemelerin tedarik kaynaklarından işletmeye doğru akışında,
  işletme içi akışında ve tüketiciye doğru akışında çok geniş bir faaliyet alanını kapsar. Dağıtımı kolaylaştırıcı
  alet ve makinelerden yararlanılabilir. Sabit bir hat üzerinde işleyen otomatik dağıtım araçları olabileceği
  gibi çok yönlü hareket kabiliyetine sahip dağıtım araçlarından da yararlanılabilir. Fiziksel dağıtım sistemleri
  tasarlanırken şu temel soruların cevaplandırılması gerekir29:
  Depoların sayısı, yerleşim yerleri ve büyüklüğünün belirlenme işlemleri.
  Her bir depoda stoklanacak olan parçaların belirlenmesi.
  Her bir depoya parçalar hangi fabrikadan veya satıcıdan gelecek?
  Ulaştırma şekli ne olacak? Hava, kara, su, demir yolu veya boru hattı mı?
  İşletme dağıtım faaliyetlerinin ne kadarını kendi kaynaklarıyla ne kadarını dışarıdan, diğer hizmet
  sağlayıcı işletmelerle yerine getirecek?
  Taşıtların rotasının belirlenme işlemleri.
  Dağıtım depolarında boşalan stokların yerine konulmasında kullanılacak bir stok kontrol sisteminin
  seçilmesi.
  Dağıtımda amaç bir defada, mümkün olduğunca fazla sayı ya da hacimdeki malzemeyi, mümkün
  olduğunca uzak noktalara kırılmadan ve bozulmadan ulaştırabilmektir. Bu amaçla ray üzerinde kayan
  bantlar, zincirler ve taşıyıcı kaplardan yararlanılabilir. İçerisinde yeterince hareket serbestliği bulunan
  depolarda fork lift adı verilen çatal kaldıraçlı vasıtalardan yararlanılabilir.
  4.7. Kontrol ve Denetim
  Üretim faaliyetlerinin kontrol edilmesi işlerin gerçek işleyişinin ölçümlemesi için gerekli olan
  verilerin toplanıp analiz edilmesini ve sonra da eğer bu işleyiş çizelgelerde gösterilenlere makul yakınlıkta
  seyretmiyorsa düzeltici önlemlerin başlatılmasını içermektedir30. Kaynakların tedarik edilmiş olup
  olmadığına ve plana göre üretimin tamamlanıp tamamlanmadığına karar verme ve bu durum
  sağlanmamışsa düzeltici faaliyetleri yapma işlemine “kontrol” denir31. Bir kontrol alt sisteminin öğeleri
  Şekil 5’te gösterilmektedir.
  18
  Şekil 5: Kontrol Alt Sisteminin Öğeleri32
  Performans ölçümlemesi sayesinde yönetim, sistemin ne kadar iyi işlediğini değerlendirme imkanı
  bulur, sıkıntılı bölgeleri açığa çıkarır ve düzeltici faaliyet gerektiren noktaları belirler. Üretim esnasında ve
  üretimi tamamlandıktan sonra ürünlerin kalite kontrollerinin yapılması gerekir. Orta büyüklüğe ulaşmış
  işletmelerin kendi bünyelerinde, ayrı bir kalite kontrol ünitesi oluşturduklarına rastlanır. Kalite kontrol,
  üretilen ürünlerin kabul edilebilir tolerans sınırları içerisinde olup olmadıklarını tespit etmek için yapılır.
  Toleranslar ürünün tasarımı esnasında tespit edilen normal boyutlarının ne kadar altında veya üzerinde
  olabileceğini gösterir. Örneğin bir deliğin normal çapı 20 mm. olması gerekiyorsa ve bu delik için ± 1 mm.
  tolerans gösterilmişse, delik 19 ile 21 mm. arasında herhangi bir değer alsa da kabul edilebilir anlamına
  gelir. Toleranslar boyutlar için olduğu kadar renk tonları için, esnekliği için ve içerisinde kullanılan karışım
  ya da alaşımların yüzde değerleri için de belirlenebilir. Kalite kontrolünde yüzey hassasiyetini ölçmede
  kontrolör, gönye, mikrometre gibi aletlerden yararlanılabileceği gibi gelişmiş laboratuar ortamında da
  kalite kontrolü yapılabilir. Kalite kontrolünde kullanılan aletlerin belirli dönemlerde yetkili kuruluşlarca
  görevlendirilen personel tarafından kontrolleri yapılır. Bu işleme “kalibrasyon” denir. Kalibrasyon
  sayesinde, işletme içerisinde kullanılan her türlü ölçü aleti ülkede ve dünyada kabul görmüş standart
  değerlerine kavuşturulur.
  Ürünler somut oldukları için kalite kontrollerini yapmak hizmetlere nazaran kolaydır. Hizmetler
  soyut olmaları nedeniyle psikolojik bir takım değer yargıları devreye girer ve kaliteyi ölçmek zorlaşır.
  Özellikle hizmetlerde, tüketiciye yöneltilen anket sorularıyla kalite ölçülmeye çalışılır. Bu sayede
  tüketicilerin hizmete karşı zihinlerinde oluşturdukları değer yargıları rakamsal cevaplara dönüştürülerek
  ölçülür.
  Kaliteyi ölçmek tek başına bir anlam taşımaz. İşletme tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda
  kendisini iyileştirmek için önlemler almalıdır. Aksaklık tespit edilir edilmez bunun kaynağına geribildirim
  hemen iletilmelidir. Gereken iyileştirilmelerin yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir. Denetimde işletme içi
  denetçilerden veya işletme dışı danışmanlık şirketlerinde yararlanılabilir.
  5. ÜRETİMDE YENİ GELİŞMELER
  Mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler üretim konusuna da
  yansımıştır. Mümkün olduğunca insan eli değmeyen daha otomatik üretim teknolojileri geliştirilmeye
  devam edilmektedir.
  19
  Değişik endüstrilerde değişik alanlarda kullanılan robotlar üretilmekte, özellikle insan sağlığına
  zararlı birçok üretim sürecinde bu robotlar kullanılmaktadır. Endüstride kullanılan robotlar mekanik bir kol
  özelliğini taşır. Bu robot kolun hareket yeteneği hemen her yöne ve çok eksenlidir. Robot kolun ucunda
  tutma, delme, kesme, vida açma, perçinleme, parlatma v.b. gibi birçok işlem gerçekleştirilebilir.
  Üretim işlemleri öyle bir noktaya gelmiştir ki, neredeyse belirli ölçülerde otomatikleştirilmemiş
  hiçbir süreç kalmamıştır. Bu nedenle yeni arayışlar içerisine giren üretim uzmanları bakım ve onarım
  işlemlerinde de mümkün olan en otomatik sistemleri kurmayı hedeflemektedir. İnternet teknolojisinden
  yararlanılmakta ve “e-imalat” denen kavram gelişmektedir. E-imalat sayesinde konusunda uzman bir
  mühendis, bakımı gereken veya bozulan bir makineyi fabrikaya uğramadan, evindeki internet ortamında
  tespit edebilecek, bakım ve onarım için gerekli olan alet ve gereçleri yine internet ortamından
  yönlendirebilecektir. Böylelikle işletmelerin söz konusu uzman personeli sürekli olarak bünyesinde
  çalıştırma gerekliliği ortadan kalkacak, bu işler görevleri konusunda daha uzman danışmanlık
  şirketlerinden yararlanılarak gerçekleştirilecektir.
  SORULAR
  1. Üretim yönetiminde başlıca karar verme alanları nelerdir?
  2. Biri mamul biri de hizmet olmak üzere, belirleyeceğiniz birer işletmenin girdilerini, dönüşüm
  süreçlerini ve çıktılarını açıklayınız.
  3. Hammadde aşamasından bitmiş hale gelesiye kadar bir mamulün üretim sürecinde oluşabilecek
  stok noktaları nerelerdir?
  4. Banka, süpermarket, acil servis, telefonla verdiğimiz bir sipariş v.b. gibi durumlarda kuyrukta
  beklememizin başlıca nedenleri nelerdir?
  5. Hayalinizden, şimdiye kadar pek benzeri görülmedik bir ürün tasarlayınız. Bu ürünü üretmek için
  nereden başlamalı ve neler yapmalısınız?
   


  Yazan: Mali Özdemir
Yüklüyor...
Benzer Konular - Üretim Yönetimi Tüm
  Kamu Yönetimi 3.Sınıf (Vize-Final) Tüm Ders Notları Üniversiteler 1 Kasım 2015
  Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ve kaç yıllık? Üniversiteler 3 Temmuz 2015
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü kaç yıllık ve taban puanı kaç? Üniversiteler 2 Temmuz 2015
  Karabük Üniversitesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Üniversiteler 14 Mayıs 2014
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları Üniversiteler 22 Nisan 2012
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
26/09/2017 - 03:18