Üniversite Affında Son Gün 25 Temmuz

Sponsorlu Bağlantılar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Tuba.Erva

Tuba.Erva

Üye
    Konu Sahibi
Üniversite Affında Son Gün 25 Temmuz
Bilindiği üzere üniversite affı torba yasa ile onaylanmıştı.Bu yasa ile oldukça geniş kapsamlı olan üniversite affı için tanınan süre 25 temmuzda sona eriyor. Ancak çoğu insanın kafası kjarışık acaba kayıt yaptırsammı vrya ben eski kazandığım üniversiteyi okumak istiyorum ancak şuan başka bir örgün eğitimde de kaydım var ve aynı anda 2 örgün eğitim okunamayacak gibi çelişkilere düşen insanlar var .
İşte YÖK bu çelişkileri ortadan kaldırmak için 49 maddelik açıklama yayınlayarak kafamızdaki soruların hepsine cevap verdi. Örneğin daha önce bir üniversite kazandınız ve gitmediniz şuanda başka bir üniversitede okuyorsunuz ve bırakmakta istemiyorsunuz. 25 temmuza kadar başvurunuzu yapmanız halinde mevcut üniversitenizi bitirdikten sonra daha önce kazandığınız üniversiteyide okuyabiliyorsunuz. İşte bu açıklamanın tamamı...


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL KARARLARI
Oturum Tarihi:07/07/2011
Oturum No: 15
KARAR.2011.15.813
25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun'un 171,172 ve 173. maddelerinin uygulanması konusu incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Kanun'un ilgili maddelerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasının uygun olduğuna karar verildi.
A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında;
A-a) Söz konusu madde kapsamından yararlanabilecekler,
1) Eğitim Enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan, öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans veya lisans programlarından ilişiği kesilen veya yerleşen öğrencilere,
a. Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler için; üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri tamamlamalarına ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık programların diplomalarının verilmesine,
b. Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programların ikinci öğretim programı olması durumunda ve üniversitede aynı programın birinci öğretim programında eğitimin devam ediyor olması halinde eğitime birinci öğretim programında devam etmesine,
c. Eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği lisans programı ile eczacılık fakültesieğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması nedeniyle, bu programlardan ilişiği kesilerek başvuran öğrencilerindaha önce alıp başanlı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülerek üniversitedeki mevcut programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,
d. Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üniversitesi tarafından eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına,
e. Yaykur, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlerin Anadolu Üniversitesi'nin kontenjan sınırlaması bulunmayan açıköğretim programlarından istediklerinde eğitime devam etmesine, kontenjan sınırlaması bulunan programlarda ise öğrencinin ilişiği kesildiği programın aynı olması durumunda kayıt hakkı verilmesine,
2) Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilerek yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlara protokol uyarınca açılan önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin de 6111 sayılı Kanun'dan yararlanabileceklerine,
3) 6111 sayılı Kanun'da yer alan "bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler" ifadesinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencileri kapsadığına,
4) Terör suçu hariç, ilişiği kesilen, kendi isteği ile ilişiğini kesen veya ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen öğrencilerin 6111 sayılı Kanun'dan yararlanabileceklerine,
5) Halen tutuklu veya hükümlü olanların 25 Temmuz 2011 tarihine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması halinde 6111 sayılı Kanun'dan yararlanabileceğine,
6) 6111 sayılı Kanun'un öngördüğü başvuru süresi içinde başvuramayan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 25.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenlerin bu kanundan yararlandırılmalarına,
7) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış / çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilere ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 6111 sayılı Kanun'dan yararlanmalarına,
8) Bir önlisans veya lisans programını kazandığı halde liseden mezun olamadığı için kayıt yaptıramayanların6111 sayılı Kanun'dan yararlanabileceklerine,
9) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak lisans veya ön lisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun Türkiye'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilerek öğrenciliği sona erenlerin adı geçen kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine, bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların üniversitesinde eşdeğer bir programa devam etmesine,
10) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine,
A-b) Söz konusu madde kapsamından yararlanamayacaklar:
11) Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin 6111 sayılı Kanun'dan yararlanamayacaklarına,
12) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin 6111 sayılı Kanun'dan yararlanamayacaklarına,
13) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin de çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaklarına,
A-c) Diğer hususlar:
14) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumunun bağlantısının değişmiş olması halinde, yeni bağlantısının olduğu yükseköğretim kurumuna başvurmasına,
15) 6111 sayılı Kanun'da yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı "yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler." hükmünün uygulanmasında;
a. Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2010 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılmasına,
b. Yatay geçiş kontenjanlarının ve geçiş işlemlerinin üniversite senatosu tarafından belirlenmesine,
c. Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2011-2012 eğitim öğretim yılında yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmasına,
16) 6111 sayılı Kanun'da yer alan hükümlerden "bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler" hükmünün uygulanmasında; yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmamasına, ancak, konuya ilişkin başvuru tarihlerinin Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan tarihlerde adı geçen üniversiteye başvuru yapmasına,
17) Yükseköğretim kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen öğrencilerin de Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak 15. maddedeki uygulamaya göre diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesine,
18) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenlerin, ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkını elde etmesi durumunda, işi veya ikametinin bulunduğu ildeki yükseköğretim kurumlarında aynı veya benzer lisansüstü programların bulunması ve üniversitenin ilgili kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilmesine,
19) 6111 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir programdan ilişiği kesilen veya yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı veya öğrenim ücretinde süre belirlenmesinde 2547 sayılı Kanun'un 44 ncii maddesinin (c) fıkrasının uygulanmasına,
20) Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu'nun aynı anda başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde bu durumdaki öğrencilerin, daha önce ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurması ve durumu belirtmesi halinde kaydının yapılmasına ancak halen devam ettiği programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenime devam etmesine izin verilmesine,
21) Halen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu kararı ile aynı anda iki lisansüstü programda öğrenci alamayacağına ilişkin kararı çerçevesinde, bu durumdaki öğrencilerin daha önce ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurması ve durumu belirtmesi halinde kaydının yapılmasına ancak halen devam ettiği programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenime devam etmesine izin verilmesine,
22) Sağlık durumu elverişsizliği nedeniyle kayıt silinen ya da kayıt yaptırılmayan öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen benzer bir programa devam imkanı tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilmesine,
23) Vakıf yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkanının devam edip etmeyeceğinin yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,
24) Öğrenim gördüğü dönemde zorunlu hazırlık sınıfı uygulanmayan programlardan ilişiği kesilen ve mevcut uygulamada zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan programlardaki öğrencilerin, almış oldukları dersler ve yeni programa intibaklarının üniversitenin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine, öğrencinin mezun olması için alması gereken ders sayısının 6 ve altında olması durumunda zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmamasına, aksi takdirde zorunlu hazırlık sınıfı uygulanmasına,
25) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa öğretim dili Türkçe programda eğitimine devam etmesi, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na gönderilmesine,
26) Tıpta Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenlerin, araştırma görevlisi kadrosuna dönemeyeceğine ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda araştırma görevlisi iken ilişiği kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan yararlanacak öğrencilerin eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bildirilerek 6111 sayılı kanun çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından 6111 sayılı Kanun uyarınca ilgili anabilim dalı veya bilim dalına kadro kullanım izni verilmesine,
B) 2547 SAYILI KANUN MADDE 44 (6111 S.K./171. MD.) kapsamında;
1) 2547 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanun'la değişik 44. maddesinden önce 44. madde ile verilen sınav haklarının kullanılmasında
a. Halen sınav hakkı tanınan öğrencilerin bu haklarını 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kullanmasına,
b. 5806 sayılı Kanun'dan yararlanarak, öğrenime dönmüş ve sınav hakkı kullanan öğrencilerin sınav hakkını kullanmasına, bu öğrencilerden öğrencilik statüsü kazanamayanların 6111 sayılı Kanunla öğrencilik statüsü kazanmasına ve bu kanuna tabi olmasına,
c. 6111 sayılı Kanun'dan önce sınav hakkı tanınmamış öğrencilerin mevcut uygulamaya dahil olmasına,
2) Halen intibak programında başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiğinin kesilmemesine, ilişiği kesilen öğrencilerin ise kayıtlarının yapılmasına ve 6111 sayılı Kanun'a tabi olmalarına,
3) 6111 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu dersi kabul edip etmeme vb eğitimle ilgili devam koşullarının yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından karara bağlanmasına,
4) 6111 sayılı Kanuna göre katkı payını / öğrenim ücretini yatırmama, başarısızlık, devamsızlık nedenleriyle öğrencinin ilişiğinin kesilemeyeceğine,
5) Yükseköğretim kurumları öğretim faaliyetlerini üç dönemi aşmamak üzere sürdürebileceğinden, öğretim faaliyetlerini iki dönem olarak belirleyen üniversitelerin isterlerse Yükseköğretim Kurulundan izin almak suretiyle yaz öğretimi uygulamasına devam edebileceklerine, bu çerçevede isteyen üniversitelerde ücretsiz olarak yaz öğretimi açılabileceğine,
6) Yükseköğretim kurumlarının dönem hesabında dönem sınavları hariç bir dönemi 14 hafta (70 iş günü) olarak dikkate alarak düzenlemelerini yapmalarına,
7) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde yapılan değişiklikte yer alan ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanısıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından tespit edilir.
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5. Düzey (Ön Lisans) için 120 Kredi; 6. Düzey (Lisans) için 240 Kredi; 7. Düzey (Yüksek Lisans) için asgari 90 Kredi ve 8. Düzey (Doktora) için asgari 180 Kredi esas alınır. Tıp Doktorluğu Programı 360 Kredi; Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik ile Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programları 300 Kredi olup; bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır.
8) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin yabancı dilini yeterli hale getirmeden ilgili yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edemeyeceğine,
9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programların mesleki hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin, bu sınıfı başarmadan lisans eğitimine devam edemeyeceğine,
C) 2547 SAYILI KANUN MADDE 46 (6111 S.K./172. MD.)
1- Öğrenim ücretini yatırmayan ikinci öğretim öğrencilerinin kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesilemeyeceğine, daha önce ilişiği kesilen öğrencilerin de 6111 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca kayıtlarının yapılmasına,
2- 6111 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilere 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam hakkı verilenlerden ilgili döneme ilişkin katkı payı/öğrenim ücretinin alınmasına, 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden ise kayıt sırasında herhangi bir katkı payı/öğrenim ücretinin alınmamasına, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,
3- Kayıt yaptırıp 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 6. ve 7. maddede yer alan hükümlerden yararlanarak yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,
4- Yaz okulu ücretleri ayrıca belirlendiği ve isteğe bağlı olduğundan öğrenciler tarafından bir dönemde alınacak ders tekrarı kapsamı dışında tutulmasına,
5- Erasmus, Farabi vb değişim programlarında başarısız olan derslerin ders tekrarında sayılmasına,
6- 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinin g bendine göre katkı payı /öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde Askerlik şubesine durumun bildirilmesine ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmeyeceğine,
7- Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave sürenin azami süreden sayılmasına,
8- 2547 sayılı Kanun'un 44. maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında ders alan öğrencilerin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra alması gereken dersler için 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesine göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretini de ödemeleri gerektiğine, Dikey Geçiş Sınavı ile gelen intibak programındaki öğrenciler için de aynı işlemin yapılmasına,
9- Yatay geçişle gelen ve muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrencilere söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılmasına,
10- 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinin h ve ı bentlerinde yer alan "her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren" hükmünün uygulanmasında,
a. söz konusu bentlerin önlisans ve lisans programındaki öğrencileri kapsadığına, lisansüstü programlan kapsamadığına,
b. azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilerin dikkate alınması, yaz öğretiminde alınan derslerin hesaba katılmaması ve yıl sistemine göre öğretim uygulayan programlarda bu hesaplamanın ikinci dönem sonunda yapılmasına,
c. söz konusu bentlerde yer alan asgari derslerden, öğrencinin devam etmekte olduğu programın senatoda kabul edilmiş olan ders sayısını ifade ettiğine,
ç. önceki dönemlerden başarısız dersi olanların değerlendirmeye alınmamasına,
d. değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan kişi ile aynı akademik ortalamaya sahip olan ve a, c ve d maddelerindeki şartları sağlayan öğrenciye de uygulanmasına
11- 2547 sayılı Kanun'un 46 ıncı maddesinin ( c) fıkrasında yer alan"... her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır" hükmünün uygulanmasında programın öğrenim süresinde alınması gereken (mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi) kredinin önlisans için 4, lisans için 8 yarıyıla (4 Yıllıklarda- 5 yıl için 10, 6 yıl için 12) bölünerek bir dönemde alınması gereken zorunlu kredinin belirlenerek bir dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretinin belirlenmesi,
12- 46. maddesin (ç), (g) ve (ı) fıkralarının vakıf yükseköğretim kurumlarını kapsamadığına,
13- 6111 sayılı Kanun'dan yararlanarak eğitime dönen öğrencilerde daha önce almış oldukları eğitim dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak katkı payı / öğrenim ücretinin belirlenmesine,
14- Öğretim programındaki dersleri tamamlayarak, sadece yaz stajı kalan öğrencilerden yaz okulunda o ders için belirlenen ücretin alınmasına, orjinal video haber eklenmiştir.
 
-YARINIYOK-

-YARINIYOK-

Üye
güzel fırsat
 
  • Beğen
Tepkiler: Tuba.Erva
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt