Türk Toprağı Azerbaycanın bölünmesi

 • 6 Şubat 2012
 • 3094 Okunma
 • 8 Cevap

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. *1534-cü ildə Azərbaycanın cənub-
  qərb bölgəsi olan Mosul, Kərkük, Ərbil,
  Süleymaniyyə Səfəvi dövləti ilə Osmanlı
  dövləti arasında baş verən savaş
  zamanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə
  keçmiş və 1926-cı ildə Türkiyə ilə İngiltərə arasında bağlanan 5 haziran
  müqaviləsi nəticəsində Mosul, Kərkük,
  Ərbil, Süleymaniyyə elləri İraqın
  tabeçiliyinə verilmişdir. *1736-cı ildə Gəncə bəylərbəyi Cavad
  xan Ziyad oğlu Nadir şahın tacqoyma
  mərasiminə qatılmadığı üçün Nadir şah
  Borçalını Qazax mahalı ilə birlikdə
  Gəncə bəylərbəyliyindən ayırıb Kartli-
  Kaxeti çarlığına bağışlamış, sonralar isə 1801-ci ildə Rusiya ilə Gürcüstan
  arasında bağlanmış olan Georgiyevski
  aktı nəticəsində Gürcüstan, o cümlədən
  də Borçalı Rusiya ərazisinə qatılmışdır. *1813-cü il oktyabrın 12-də Gülüstan
  kəndində Rusiya ilə İran arasında
  imzalanan barışıq müqaviləsinə görə
  İran Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şamaxı,
  Quba, Bakı, Lənkəran xanlıqlarının
  ərazisini, habelə Şərqi Gürcüstan və Dağıstanın Rusiyaya verilməsini
  tanıyırdı. İki hissəyə parçalanmış
  Azərbaycanın Güneyi, İrəvan və
  Naxçıvan İranın hakimiyyəti altında
  qalırdı. *1828-ci ilin fevralın 10-da
  Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran
  arasında yenidən barışıq müqaviləsi
  imzalanmışdır. Bu müqaviləyə əsasən
  Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə
  əlavələr olunur: İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisi Rusiyaya verilir.
  Güney Azərbaycan İranın tərkibində
  qalır. *1840-cı il islahatları zamanı
  Azərbaycanın Rusiya tərkibinə qatılan
  hissəsinin quberniyalara bölünməsi
  nəticəsində ərazisi 7 min kv. km. olan
  Dərbənd, Altıparın, Axtı, Doqquzparın,
  Qaytaq və digər ətraf rayonlar Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. *1918-ci il mayın 29-da Tiflisdə
  Azərbaycan hökuməti Rusiyanın təzyiqi
  ilə qərar qəbul edərək İrəvan
  quberniyasının böyük bir hissəsini,
  təxminən 9 min kv. km-lik bir ərazini
  ermənilərə güzəştə gedir. *1920-ci ilin aprelində Azərbaycanın
  bir hissəsində qurulan Azərbaycan
  Demokratik Cümhuriyyətini işğal edən
  Rus sovet imperiyasının 1 dekabr
  bəyanatına əsasən Zəngəzurun bir
  hissəsi (4505 kv.km.) Qafan, Gorus, Sisyan və Muğru Ermənistana
  birləşdirildi. *1920-ci illərin ortalarında Ordubad,
  Şahbuz, Şərur rayonlarının bir hissəsi
  Ermənistan ərazisinə birləşdirildi. *1922-ci ildə Göyçə hövzəsindəki
  Dərəçiçək, Kəvər və Basarkeçər
  nahiyələri Ermənistanın inzibati
  ərazisinə qatılıb. *1922-ci ildə Dərələyəz ərazisi
  ermənilərə verilib. *1929-30-cu illərdə Əldərə, Lehvaz,
  Astazur, Nüvədi və s. kəndlərin
  Ermənistana verilməsi və bu ərazidə
  Mehri rayonunun yaranması
  nəticəsində Naxçıvan bölgəsi
  Azərbaycanın digər rayonlarından aralı salınıb. *1934-cü ildə Azərbaycanın Arazdan
  cənubda olan ərazilərində Qacar Türk
  dövlətinin Pəhləvilər tərəfindən
  devrilməsi sonucunda hakimiyyət
  farsların əlinə keçir. Bununla da
  Azərbaycanın bu əraziləri farslar tərəfindən işğal edilmiş olur. *1938-ci ildə martın 5-də Sədərək və
  Kərki ətrafındakı ərazilər ermənilərə
  verildi. *1938-ci ildə Zəncan və ətraf kəndləri
  Şərqi Azərbaycandan ayrılaraq müstəqil
  quberniya yaradıldı. *1943-cü ildə Azərbaycanda başlayan
  Milli Azərbaycan hərəkatından
  yararlanan kürdlər Marağa, Sınıqqala,
  Həmədan, Sənəndəc və digər ərazilərdə
  Müstəqil Kürd dövləti yaratdılar.
  İnqilabın süqutundan sonra isə bu ərazidə kürd ostanlığı yaradıldı. *1946-cı ildə M.C.Bağırov tərəfindən
  40kv.km ərazi ermənilərə verilmişdir. *1952-ci ildə Gilan və ətraf kəndləri
  Şərqi Azərbaycandan ayrılaraq Gilan
  ostanlığı yaradıldı. *1954-cü ildə Astara və kəndləri Şərqi
  Azərbaycandan ayrılaraq Gilan
  ostanlığına birləşdirildi. *1969-cu ildə Vəli Axndov tərəfindən
  7,6 kv.km ərazi ermənilərə verilib.
  1980-ci illərin ortalarında Ordubadın
  Kotam və Kilid kəndlərinin bəzi hissələri
  Erənistana verildi. *1982-ildə Qazağın Kəmərli, Aslanbəyli
  və Qaymaqlı kəndlərinin örüşlərinin bir
  qismi də Ermənistan ərazisinə qatılıb. *1988-94-cü illər Dağlıq Qarabağın
  işğal tarixini əhatə edir. Bu dövrdə işğal
  edilmiş ərazilərin sahəsi 17000 kv.km-
  dir: XANKƏNDİ (26.12.1991)
  XOCALI (26.02.1992)
  ŞUŞA (08.05.1992)
  LAÇIN (17.05.1992)
  XOCAVƏND (02.10.1992)
  KƏLBƏCƏR (3-4.04.1993) AĞDƏRƏ (07.07.1993)
  AĞDAM (23.07.1993)
  CƏBRAYIL (23.08.1993)
  FÜZULİ (23.08.1993)
  QUBADLI (31.08.1993)
  ZƏNGİLAN (30.10.1993) (Qaynaq: "Kimlik" dərgisi) (Mən Dərbəndəm; Mən Kərkükəm; Mən
  Borçalıyam; Mən İrəvanam; Mən
  Göyçəyəm; Mən Zəngəzuram; Mən
  Naxçıvanam; Mən Zəncanam; Mən
  Ərdəbiləm; Mən Təbrizəm; Mən
  Qarabağam >> Mən Bütöv Azərbaycanam!!!)

  ----------Eklendi @ 21:50:58 ---------- Yazıldı @ 21:08:11 ----------

  < Resmi açmak için tıklayın >


  ----------Eklendi @ 22:03:32 ---------- Yazıldı @ 21:50:58 ----------

  Haritada bazı doğu topraklar gösterilmemiş bula bidiğim bu

  Türkçe

  *1534 yılında Az&#601;rbaycanın güney-
  batı bölgesi olan Musul, Kerkük,
  Erbil,
  Süleymaniyye Sefevi devleti ile
  Osmanlı
  devleti arasında baş veren savaş zamanı Osmanlı imperatorluğuna birleştirilmiş v&#601; 1926 yılıda Türkiye ile
  İngiltere arasında bağlanan 5
  haziran
  Anlaşması sonucu Musul, Kerkük,
  Erbil, Süleymaniyye toprakları İraka verilmişdir.
  *1736 yılında
  Gence beyler beyi Cavad
  han Ziyad oğlu Nadir şahın
  tac koyma merasimine katılmadığı için Nadir
  şah
  Borçalını Kazah mahalı ile birge
  Gence beylerbeyliyinden ayırıp
  Kartli-
  Kaxeti çarlığına bağışlamış, sonralar ise 1801 yılında Rusiya ile Gürcüstan
  arasında bağlanmış Georgiyevski
  aktı sonucu Gürcüstan, Borçalı Rusiyaya qatılmışdır.
  *1813 yılının 12 ocak tarihinde Gülüstan
  Köyünde Rusiya ile İran arasında
  Bağlanmış sülhe esasen
  İran Gence, Karabağ, Şeki, Şamahı,
  Kuba, Bakı, Lenkeran hanlıklarının erazisini ve Doğu Gürcüstanın,
  Dağıstanın Rusiyaya verilmesini
  tanıyırdı. İkiye parçalanmış
  Az&#601;rbaycanın Güneyi, İrevan ve
  Nahçevan İranın hakimiyyeti altında
  kaldı.
  *1828 yılında şubat ayının 10-da Türkmençay köyünde Rusiya ile İran
  arasında yenid&#601;n sülh müqavilesi
  bağlanmıştı . Bu anlaşmanın şartlarına göre
  Gülüstan müqavil&#601;sinin şartlarına
  elaveler olunur: İr&#601;van v&#601; Nahçevan hanlıklarının erazisi Rusiyaya verilir.
  Güney Az&#601;rbaycan İranın t&#601;rkibinde
  kalır.
  *1840 yılı islahatları zamanı
  Az&#601;rbaycanın Rusiya t&#601;rkibine
  katılan
  hiss&#601;sinin quberniyalara bölünmesi sonucu erazisi 7 min kv. km. olan
  Derbent, Altıparın, Axtı,
  Doqquzparın,
  Qaytaq v&#601; dig&#601;r etraf iller
  Dağıstan vilayetine birleşdirildi.

  *1918 yılı mayıs ayının 29'da Tiflisde Az&#601;rbaycan rehbeliği Rusiyanın
  tezyiqi
  ile karar kabul ederek İr&#601;van
  guberniyasının büyük bir kısmı,
  tahminen 9 min kv. km-lik bir arazini
  ermenilere veriliyor.
  *1920 yılının nişanında Az&#601;rbaycanın
  bir kısmı da kurulan Az&#601;rbaycan
  Demokratik Cümhuriyy&#601;tini işhal
  eden
  Rus sovet imperiyasının 1 dekabr
  beyanatına esasen Zengezurun bir kısmı (4505 kv.km.) Qafan, Gorus,
  Sisyan v&#601; Muğru Erm&#601;nistana
  Veriliyor.
  *1920-ci yılların
  ortalarında Ordubad,
  Şahbuz, Ş&#601;rur illerinin bir kısmı erm&#601;nistan erazisine birleşdirildi.
  *1922 yılında Göyçe hövz&#601;sindeki
  Dereçiçek, Kever v&#601; Basargeçer
  nahiyeleri erm&#601;nistana birleştirilir.
  *1922 yılında Dereleyaz erazisi de
  erm&#601;nil&#601;r&#601; veriliyor.
  *1929-30-cu yıllarda Eldere, Lehvaz,
  Astazur, Nüvedi ve başka. köylerin
  erm&#601;nistana verilmesi ve bu erazide
  Mehri ilinin yaranması
  Sonucunda Nahçevan bölgesi
  Azerbaycanın diğer illerinden aralı salınıb.
  *1934 yılında Az&#601;rbaycanın Arazdan
  c&#601;nubda olan erazil&#601;rinde Kacar
  Türk
  devletinin Pehleviler tarafından
  devrilmesi sonucunda hakimiyyet farsların eline geçiyor. Bununla da
  Az&#601;rbaycanın bu erazileri farslar
  tarafından işhal edilmiş oluyor.
  *1938 yılında martın 5-de Sederek ve
  Kerki etrafındakı araziler erm&#601;nil&#601;r&#601;
  verildi.
  *1938 yılında Z&#601;ncan ve etraf köyleri Doğu Az&#601;rbaycandan ayrılarak
  mustakil
  guberniya yaradıldı.
  *1943 yılında
  Az&#601;rbaycanda başlayan
  Milli Az&#601;rbaycan herakatından yararlanan kürdler Marağa,
  Sınıqqala,
  Hemedan, Senendec v&#601; diğer
  arazil&#601;rd&#601;
  Müstakil Kürd dövleti kuruluyor.
  İnkilabın sonunda ise bu arazide kürd ostanlığı yaratıldı.

  *1946 yılında M.C.Bağırov tarafından
  40kv.km arazi ermenilere verilmişdir.

  *1952 yılında Gilan ve etraf köyleri Doğu Az&#601;rbaycandan ayrılarak Gilan
  ostanlığı yaratıldı.
  *1954 yılında Astara ve köylüler Doğu
  Az&#601;rbaycandan ayrılaraq Gilan
  ostanlığına birleştirildi.
  *1969 yılında V&#601;li Axndov tarafından
  7,6 kv.km arazi ermenilere verilib.

  1980-ci yılların ortalarında Ordubadın Kotam ve Kilid köylerinin bazı
  hisseleri
  Ermenistana verildi.
  *1982 yılında
  Qazağın Kemerli, Aslanbeyli
  ve Qaymaqlı köylerinin
  bir kısmı da ermenistan arazisine katıldı.

  *1988-94-cü yıllar Dağlık Karabağın
  işhal tarihini ehate ediyor. Bu zaman
  işhal
  edilmiş arazilerin sahesi 17000
  kv.km- dir
   


  Yazan: Ismayilov_Elcin
 2. Türk sitesine yazmışın keşke Türkçe yazsaymışın herkes anlasaymış, ben karabağ meselesi hakkında bişeyler biliyorum çok acı şeyler biliyorum ama bildiğim en acı şeylerden biri de karabağın işgali sırasında Azerbaycan askerinin orayı savunmaması ve yerini yurdunu savunmak için evindeki tüfeğiyle taşla sopayla ermenilere saldıran insanların hepsinin kaybolması
   
 3. vay azerbaycanli Gardasim hoş Geldin

  ----------Eklendi @ 01:50:01 ---------- Yazıldı @ 01:26:41 ----------

  konuda ciddi şeyler yazıyor bilgisayar başındaki arkadaşlar çevirisini ekleye bilir mi
   
 4. hoşgeldin gardaş buralara nice varmışan :D
   
 5. bu Türkçe değil mi kardeşim.
   
 6. Türkçeye çevirdim bazı yanlışım ola biler kusura bakmayın.
   
 7. Nedir bu Türklerin hali gelen vuruyor giden vuruyor. Keşke bütün Türk devletleri AB gibi birleşip Türk un gücünü bütün dünyaya gösterse
   
 8. Keşke
  Ah TURAN TURAN
   
 9. :oke:
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2018 - 06:59