İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

 • 12 Ekim 2012
 • 479 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 12 Ekim 2012 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun

  İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN

  Kanun Numarası : 2684

  Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı : 19/06/1982-17729

  KISIM - I
  Genel Esaslar
  Amaç

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencileri kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Kanunda geçen #59

  "Parasız yatılı okuma", sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında karşılıklı olarak barındırılmak, beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulmaları #59

  "Burslu okuma", sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ikinci kademe ve orta öğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmaları #59 anlaşılır.

  KISIM-II

  Parasız Yatılı ve Burslu Okuma İle İlgili Hükümler

  Parasız Yatılı ve Burslu Okuyacak Öğrencilerin Tespiti

  Madde 4- Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda parasız yatılı ve burslu öğrenci okutur. Parasız yatılı ve burslu okumak için maddî imkanlardan yoksun ve başarılı olmak esastır. Ancak, sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe kabul edilenler ile () 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanuna göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden, parasız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin ailelerinin maddî durumları dikkate alınmaz.

  Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları illerin, gelişmişlik durumları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.

  Parasız yatılı okuma veya burslu okuma hakkından yararlanacak öğrencilere ait kontenjanların, () 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunda yer alan korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen çocukları ve oturdukları yerde ilköğretim kurumu bulunmadığından öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklar için tespitine ve bunlara ait yüzdeler karşılığındaki sayıların belirlenmesine dair esaslar yönetmelikle belirlenir.

  Parasız yatılı olarak okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçilmeleri, sınavları ve kabulleri ile ilgili esaslar her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca ilan edilir.

  Sınavsız Olarak Parasız Yatılı Alınacak Öğrenciler

  Madde 5- Durumları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine uyan kişilerin çocukları #59 doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.

  (Ek: 09/11/1983 2947 K/l.md.) Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.

  (Ek:03/12/1992-3857K)
  Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dışında Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde görev yapan öğretmenlerin çocukları da sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.
   


  Yazan: Doğuş Pertez

  Sponsorlu Bağlantılar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/08/2019 - 17:55