Halk Edebiyatı Testi

 • 12 Ekim 2012
 • 403 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Halk Edebiyatı Test soru ve cevapları


  1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
  II. Genellikle 7'li hece ölçüsüyle söylenir.
  III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
  IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
  V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

  Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) I ve IV
  B) II ve IV
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) IV ve V

  2) "....... , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir."

  Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi

  3) I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
  II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
  III.11'li hece ölçüsüyle yazılır.
  IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
  V. Söyleyeni belli değildir.

  Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  4) I. Devriye
  II. İlahi
  III. Semai
  IV. Nutuk
  V. Koşma

  Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (TekkE) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?

  A) III ve V
  B) I ve IV
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) IV ve V

  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

  5) Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre'nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.

  Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaside B) Şathiye C) Semai D) İlahi E) Nutuk

  6) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ''' denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere '' denir.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Hicviye-güzelleme
  B) Güzelleme-koçaklama
  C) Taşlama - şarkı
  D) Taşlama-güzelleme
  E) Taşlama-gazel

  7) I. Mani
  II. Hikmet
  III. Ninni
  IV. Tekerleme
  V. Türkü

  Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Çukurova bayramlığın giyerken
  Çıplaklığın üzerinden soyarken
  Şubat ayı kış yelini koğarken
  Cennet demek sana yakışır dağlar

  Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

  A) Koçaklama
  B) Güzelleme
  C) Ağıt
  D) Devriye
  E) Taşlama

  9) Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
  Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
  Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
  Yazı belli değil hat belli değil

  Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

  A) Şathiye
  B) Koçaklama
  C) Ağıt
  D) Taşlama
  E) Güzelleme

  10) Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

  A) Özel bir ezgisi vardır.
  B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
  C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
  D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
  E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

  11) Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

  A) mani-koşma-varsağı
  B) koşma-ninni-türkü
  C) türkü-semai-koşma
  D) varsağı-koşma-semai
  E) ilahi-türkü-koşma

  12) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekkE) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?

  A) ilahi-nutuk-ağıt
  B) nefes-koşma-devriye
  C) şathiye-ilahi-devriye
  D) nutuk-destan-na'at
  E) hikmet-mani-nefes

  13) Vay beni eyle beni
  Elekten ele beni
  Alacaksan al artık
  Düşürme dile beni

  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) İlahi

  14) Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

  A) Karacaoğlan ' Yunus Emre
  B) Yunus Emre ' Mevlana
  C) Dadaloğlu ' Karacaoğlan
  D) Mevlana ' Dadaloğlu
  E) Hacı Bektaş- ı Veli ' Dadaloğlu

  15) * Maniler tek dörtlükten oluşur
  * İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir.
  * Uyak düzeni aaxa'dır.

  Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,

  I. Hey birince birince
  II. Bir incecik ter bürür
  III. Kaşık saldım pirince
  IV. Yar kapıdan girince

  dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) II-I-III-IV
  B) IV-III-II-I
  C) I-II-III-IV
  D) I-III-II-IV
  E) III-II-I-IV

  16) Kıldan köprü yaratmışsın
  Gelsin kullar geçsin deyü
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen sen geç ey Tanrı

  Yukarıdaki dörtlük Tanrı ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.

  Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlahi B) Nutuk C) Şathiye D) Nefes E) Devriye

  17) Yunus okur diller ile
  Ol kumru bülbüller ile
  Hakk'ı seven kullar ile
  Çağırayım Mevla'm seni

  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye

  18) Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere '' denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline '' denir.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) ilahi-varsağı
  B) varsağı-nutuk
  C) nutuk-varsağı
  D) nutuk-ilahi
  E) nutuk-nefes

  19) I. Uyak örgüsü
  II. Konuları
  III. Hece ölçüsü
  IV. Dörtlük sayısı
  V. Anonim olması

  Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?

  A) V B) IV C) III D) II E) I

  20) I. Koşma
  II. Türkü
  III. Şarkı
  IV. Tuyuğ
  V. Nefes

  Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

  A) III ve IV
  B) II ve IV
  C) II ve III
  D) III ve V
  E) IV ve V


  ...Cevaplar...

  1) E
  2) B
  3) E
  4) A
  5) D
  6) D
  7) B
  8) B
  9) D
  10) B
  11) D
  12) C
  13) D
  14) C
  15) D
  16) C
  17) A
  18) C
  19) A
  20) A
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
19/01/2019 - 05:09