Divan Edebiyatı Test soru ve cevapları

 • 12 Ekim 2012
 • 460 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Divan Edebiyatı Test soruları ve cevapları

  1) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme "teşbib" (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme "girizgah" (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme "mehdiye" (III) , araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye "tegazzül" (IV) , birkaç beyitten oluşan son bölüme de "dua" (V) adı verilir.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) V B) IV C) III D) II E) I

  2) I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
  II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.
  III. Uyak düzeni, aa " bb " cc " dd -" şeklindedir.
  IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
  V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

  A) III. ve V
  B) III. ve IV
  C) III ve V
  D) II ve IV
  E) II. ve IIII

  3) * Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli
  Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

  * Cennet cennet dedikleri
  Birkaç köşkle birkaç huri
  İsteyene sen ver onu
  Bana seni gerek seni

  Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.

  I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.
  II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.
  III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.
  IV. Uyak örgüsü aynıdır.
  V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.

  Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?


  A) V B) IV C) III D) II E) I

  4) Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

  Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

  A) Mesneviden alınmış bir beyittir.
  B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.
  C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.
  D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.
  E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

  5) I. O temayül o tegafül o eda
  O tebessüm o tekellüm o sada

  II. Kamet-i naziki bir ince fidan
  Arızı hem sıfatı berg-i hazan

  III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
  Tab"-ı insana nice vere halel

  IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
  Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

  V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
  Bana günde bin kez ölmek azdır.

  Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir "mesneviden" alınmış olamaz?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  6) I. Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya
  Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni

  II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam
  Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın

  III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül
  Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül

  IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire
  Neyleyim kurtulamam tab"-ı heves-nakimden

  V. Ben kulun layık değüldür valsına amma yine
  İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni

  Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  7) I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur
  Baki kalır sahife-i alemde adımız

  II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler
  Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

  III.Leyla ana verdi cümle rahtın
  Pak eyledi bergden dırahtın

  IV.Heva ara"isi gül-zara çehre-güşa
  Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

  V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada
  Bir lahza komaz saki-i devran elimizde

  Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  I. Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir.
  II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.
  III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.
  IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.
  V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.

  Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

  Bu arsada Baki nice üstada yetişti
  Alemde bugün ana kimse yetişemez

  Baki"nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9) I. Mesnevi
  II. Müstezat
  III.Tuyuğ
  IV. Kaside
  V. Rubai

  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

  A) I. ve V
  B) III. ve IV
  C) III ve V
  D) II ve IV
  E) II. ve IIII

  10) I. Tardiye
  II. Şarkı
  III.Tuyuğ
  IV. Kaside
  V. Müstezat

  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?

  A) II ve V
  B) II. ve IV
  C) I ve II
  D) I ve IV
  E) II. ve IIII

  11) I. Medhiye
  II. Hicviye
  III. Mersiye
  IV. Semai
  V. İlahi

  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?

  A) IV ve V
  B) III. ve IV
  C) I ve II
  D) II ve IV
  E) II. ve IIII

  12) I. Siham-ı Kaza - Nedim
  II. Leyla vü Mecnun " Baki
  III.Garipname " Aşık Paşa
  IV. Hüsn ü Aşk " Seyh Galip
  V. Şikayetname " Fuzuli

  Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

  A) III ve V
  B) I. ve IV
  C) I ve II
  D) II ve V
  E) I ve IIII

  13) I. Şarkı
  II. Murabba
  III.Müstezat
  IV. Kaside
  V. Rubai

  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

  A) II. ve V
  B) III. ve IV
  C) III ve V
  D) I ve IV
  E) II. ve IIII

  14) I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
  II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk" gibi konular işlenir.
  III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.
  IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazel
  B) Müstezat
  C) Mesnevi
  D) Kaside
  E) Müsemmen

  15) Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki"nin, Kanuni"nin ölümü üzerine yazdığı "Kanuni Mersiyesi" bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa"nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.

  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Murabba
  B) Müstezat
  C) Tuyuğ
  D) Terkib-i Bent
  E) Şarkı

  16) Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.

  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şarkı
  B) Murabba
  C) Mesnevi
  D) Kaside
  E) Gazel

  17) I. Hece ölçüsü kullanılması.
  II. İlk iki dizenin doldurma olması.
  III. Hep tunç uyak kullanılması.
  IV. Tek dörtlükten oluşması
  V. Anonim olması

  Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri "mani" ile "rubai"nin ortak özelliğidir?

  A) II ve V
  B) Yalnız I
  C) Yalnız IV
  D) III ve V
  E) I ve III

  18) I. Nedim
  II. Baki
  III. Şeyh Galip
  IV. Evliya Çelebi
  V. Katip Çelebi

  Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

  A) IV ve V
  B) Yalnız I
  C) Yalnız II
  D) II ve V
  E) I ve IV

  19) (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine "beytü'l-gazel" denir.

  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  20) I. Tevhid
  II. Fahriye
  III. Hicviye
  IV. Mersiye
  V. Girizgah

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

  A) I ve V
  B) Yalnız II
  C) Yalnız V
  D) II ve V
  E) II ve III

  ...Yanıtlar...


  [HIDE]1)C 2)A 3)C 4)D 5)D 6)C 7)A 8)C 9)C 10)E 11)A 12)C 13)B 14)C 15)D 16)A 17)C 18)A 19)C 20) D[/HIDE]
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
23/02/2019 - 22:16