Bandrolün kapsamı genişledi

 • 1 Kasım 2010
 • 514 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığına ait ''Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle yönetmeliğini amacının, ''fikri hak ihlalleriyle mücadele'' ifadesi de eklenerek kapsamı genişletildi.
  Yönetmeliğin ''bandrol kullanımına'' ilişkin 5. maddesi yeniden düzenlendi. ''Kanunun öngördüğü koruma sürelerine tabi fikir ve sanat eserlerini içeren süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, ticari dolaşıma girmeden önce bandrol yapıştırılması zorunludur'' şeklindeki 5. madde, ''Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, çoğaltmayı takiben sevkıyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol zorunluluğu kapsamındaki eser türlerinden birini veya birkaçını içermekle birlikte esas olarak fikir ve sanat eseri taşımaya tahsis edilmemiş olan ve taşıyıcı materyal özelliği göstermeyen cihazlara bandrol verilmez'' olarak değiştirildi.
  Yönetmeliğin ''Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılan bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir. Süreli olmayan yayınlar için kullanılan bandroller ise İstanbul'da İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden diğer illerde ise il kültür müdürlüklerinden temin edilir. Bakanlık meslek birlikleri aracılığıyla veya uygun gördüğü takdirde tespit edeceği başka yerlerde de bandrol satışı yapabilir'' şeklindeki 6. maddesi, şu şekilde değiştirildi:
  ''Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden; süreli olmayan yayınlar için kullanılacak bandroller ise İstanbul'da İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden, diğer illerde ise il kültür ve turizm müdürlüklerinden temin edilir.
  Bakanlık belirleyeceği satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığıyla bandrol satışı yapabilir. Satış fiyatı sabit kalmak kaydıyla meslek birliklerine verilecek bandrollerin bedeli Bakanlık tarafından tespit edilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birliklerine yapılan bandrol başvurularında ibraz edilen belgelerin doğruluğunu inceleme ve muhafaza etme yükümlülük ve sorumluluğu meslek birliğine aittir. Bakanlık, meslek birliklerince yapılacak bandrol satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere alt düzenleme yapmaya yetkilidir.
  Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Bandrollerin türü ve özellikleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve her türdeki bandrol satışı Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir. Bandrol verilebilmesi için hak sahiplerince Ek-2'de yer alan tabloda belirtilen belge ve bilgilerin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir. Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birlikleri bandrol başvurusunda belirtilen nüshalara ilişkin denetim yapabilir.
  Sinema ve müzik eseri nüshalarına bandrol alınabilmesi için bu eserleri içeren yapımların kayıt-tescil edilmiş olmaları zorunludur. Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan; bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eserlere bandrol alınabilmesi için kayıt-tescil zorunluluğu aranmaz. Bu tür eserler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabidirler.
  Kanunun 23'üncü maddesi çerçevesinde yayma hakkının devralınması suretiyle yurt dışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar için toplu olarak bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol alanların bu bandrolleri, süreli olmayan yayınlara sevkıyat öncesinde yapıştırılması ve hangi yayınlarda veya dizilerde kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekir. Bu bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  Süreli olmayan yayınlarda kullanılacak bandroller, bandrol talebinde bulunanların faaliyet merkezlerinin bulunduğu illerden veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişinin yazılı olarak Bakanlığa bildireceği illerden alınır.
  Sinema ve müzik eseri nüshalarının tespit ve çoğaltımını gerçekleştiren dolum tesisleri, hak sahiplerince yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla ve Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde toplu bandrol alırlar. Toplu bandrol alan dolum tesisleri, her ay Bakanlığa, bandrol alma yetkisi veren hak sahiplerine ait tanıtıcı bilgileri içeren ve bu bandrollerin hangi eser ve yapımlar için kullanıldığını gösteren dökümlü raporu vermek suretiyle bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirimi yapmayan dolum tesislerinin yeni bandrol başvuruları kabul edilmez. Dolum tesislerinin toplu bandrol alımı ve bu uygulamaya ilişkin yürüttükleri iş ve işlemler Bakanlıkça denetlenir. Bakanlık bu denetimi ilgili alan meslek birlikleri temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon aracılığıyla da yapabilir.
  Tamamı bir defada ticari dolaşıma giren ve birbirini takip eden nüsha ve materyallere tespit edilmiş ayrılmaz bir bütün arz eden eserler için tek bir bandrol alınabilir. Bu durumda, söz konusu nüsha ve materyaller birbirinden ayrı satılamaz ve bu husus on iki puntodan küçük olmayacak şekilde nüsha ve materyaller ile ambalajları üzerinde belirtilir.''
  Aynı yönetmeliğin 7. maddesi başlığı ile birlikte, ''Bilgisayar Oyunlarında Bandrol Kullanımı'' olarak değiştirildi. Yönetmeliğin 9. maddesi ''Bakanlık ile mülki idare amirlikleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülki idare amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonu oluşturabilir. Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen ihlallerde, genel kolluk ve zabıta, re'sen ve/veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri, Bakanlık veya ilgili diğer kanunlarla kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçer. Usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü araç ve diğer delillere ilişkin olarak Kanunun 81'inci maddesi hükümleri uygulanır'' olarak değiştirildi.
  Yönetmeliğin 9/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 9/B maddesi başlığı ile birlikte değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin 10. maddesi de başlığı ile birlikte değiştirildi.
  Yönetmelikte, 10. maddeye, ''Usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrollerin kullanılmaması veya hatalı kullanımı hallerinde, bandrolü temin eden hak sahiplerince Genel Müdürlüğe yapılacak bildirim üzerine, söz konusu bandrollerin imhası Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilir'' eklendi.
  Öte yandan aynı yönetmeliğin 10/A maddesi ile geçici 4'üncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.  AA
   


  Yazan: Burak
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 13:22