zatu envad hadisi

 • 21 Ekim 2010
 • 1321 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

 1. “Kendisine
  hüccet yani, kitap ve sünnet ulaşmış ve Kur’an’ı Kerim’deki hükümleri
  öğrenebilecek güce sahip
  olduğu halde, küfür olduğunu bilmeden küfür bir inanca sahip olan veya küfür bir
  amel işleyen kimse cehaleti sebebiyle mazeret sahibidir, kafir olmaz” diyerek
  buna Zatu Envat hadisini delil getirmek büyük bir hatadır ve delili
  saptırmaktır.
  Ebu Vakid el Leysi
  (r.a)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  “Rasulullah
  (s.a.s) ile birlikte Huneyn’e çıkmıştık. Biz küfürden yeni uzaklaşmıştık.
  Müşriklere ait bir sidre ağacı vardı. Onun altında ibadet niyeti ile oturur ve
  ona silahlarını asarlardı. Ona zatu envat denirdi. Biz de bir sidre ağacının
  yanından geçtik. Dedik ki:
  “Ey Allah’ın
  Rasulü! Bize, onların zatu envatı gibi bir zatu envat tayin et!” Bunun üzerine
  Nebi (a.s):
  “Allah’u
  Ekber! Nefsim elinde olana yemin olsun ki, israil oğullarının dediği gibi
  dediniz: “Onlar Musa (a.s)’ya dediler ki: “Onların sahip olduğu ilah gibi bize
  de bir ilah yap!” Musa (a.s) onlara dedi ki:
  “Muhakkak ki
  sizler cahil bir kavimsiniz.”
  (Sonra Rasulullah şöyle dedi): “Muhakkak ki sizler, sizden öncekilerin gitmiş olduğu yola
  gidiyorsunuz.”(Tirmizi
  tahric etti ve sahih dedi)
  Allah’ın yardımıyla diyorum ki:
  “Rasulullah
  (s.a.s)’dan za’tu envat talep eden bu kimseler küfürden yeni kurtulmuşlardı.
  Ayrıca onlar talepte bulunmuş fakat o şeyi yapmamışlardı. Alimlerin onlar
  hakkındaki görüşü şöyledir:
  “Onlarla müşrikler arasındaki benzerlik sadece, üzerine
  silahlarını asacakları bir ağaç isteme konusunda idi. Onlar Allah’tan, bu ağaca
  indirdiği bereket sebebi ile, kendilerine yardım etmesini istiyorlardı. Onlar,
  bu ağaçtan yardım istemiyorlardı. Onlar Rasulullah’tan, yardım talep edecekleri
  bir ağaç istemediler. Bundan dolayı Nebi (a.s)’ye şöyle dediler: “Bize bir zatu
  envat tayin et.”
  Onlar Rasulullah’a danışmadan, kendi nefislerine göre bir ağacı
  zatu envat yapmadılar. Fakat Allah’ın nebisi ve seçkin kulunun vasıtasıyla
  Allah’ın bir ağaç tayin etmesini istediler. Daha önce söylediğim gibi, onlar
  ağaç vasıtası ile Allah’tan zafer istiyorlardı yoksa direkt olarak ağaçtan
  yardım istemiyorlardı. Bu aynı, sahih olan; “falanca yıldız sebebiyle yağmur
  yağdı” hadisinde geçen olay gibidir. Yani: “Bize yağmurun yağması, yıldızlar
  sebebiyledir.” Bu sözün manası: “Yıldızlar çıktığı için yağmur yağdı” demektir,
  “yağmuru yağdıran yıldızlardır” demek değildir.
  “Bize yıldız
  sebebi ile yağmur yağıyor” demek küçük şirktir. Fakat bir kimse: “Muhakkak ki
  yağmuru
  yağdıran
  yıldızdır” derse, o zaman bu kimse Rububiyette Allah’a büyük şirk koşmuş olur.

  Zatu envat
  isteyenlere gelince… Onlar ağaç vesilesiyle Allah’tan yardım isteyeceklerdi.
  Ağaçtan yardım istemeyeceklerdi. Fakat bu istekte, müşriklere benzeme sakıncası
  vardır. Bu sebeple Nebi (sas), benzeme eğilimini kökünden kesti ve dedi ki:

  “Nefsim elinde
  olan Allah’a yemin ederim ki, israil oğullarının dediği gibi dediniz. (Onlar
  Musa’ya şöyle dediler): “Onların ilahları gibi bize de
  bir ilah yap!”
  Bilindiği gibi bir
  şeyin başka bir şeye benzetilmesi, tek bir yönden olabileceği gibi birkaç yönden
  de olabilir. Bir şeyin başka bir şeye benzetilmesi, her yönüyle benzemesini
  gerektirmez. Çünkü bir şeyin başka bir şeye her yönü ile benzemesi, ancak aynı
  cinsten olurlarsa olur. Bu, Nebi (s.a.s)’nin şu sözleri gibidir:
  “İçkiyi devamlı
  içen, puta ibadet eden gibidir.” (Süneni İbn Mace)

  “Muhakkak ki siz
  Rabbinizi, şu ayı görmede itişip kakışmadığınız gibi göreceksiniz” (Buhari)
  Bilinen bir şeydir
  ki, bu hadiste yapılan benzetme, görme ve bunun açıkça olma meselesindedir.
  Şekil olarak ve her yönüyle görme değildir elbette. Aynı şekilde söz konusu
  hadiste (Zatu Envat hadisinde), israil oğullarının müşriklere benzeme isteği
  vardır. Fakat bu benzeme büyük şirk noktasındadır. (Zatu Envat hadisindeki)
  müslümanların benzeme isteği ise küçük şirk noktasındadır. Fakat
  bu, zamanla büyük şirke kadar gider. Çünkü bidatler zamanla büyük şirke götürür.

  Yeryüzünde ilk
  büyük şirkin ortaya çıkışı, salih kişilerin suretinde putlar yapmakla olmuştur.
  Zamanla ilim unutulunca bu putlara ibadet edildi. Salih kişilerin suretinde
  putlar yapmak bizatihi büyük şirk değildir, fakat şirke yol açar. Zaten böyle
  oldu ve zamanla bu putlara ibadet edildi. Onun için Şeriatimizde kabirler
  üzerine mescid yapmak yasaklanmıştır. Çünkü büyük şirke yol açar.
  Şöyle denilebilir:
  “Onların istekleri, sadece bir benzeme isteği ise niçin Rasulullah (s.a.s)
  onlara şöyle dedi? “Sizler beni israilin dediği gibi dediniz.”
  Bunun cevabı
  şudur: “Burada, meselenin büyüklüğü göz önünde tutularak varacağı son noktaya
  göre hüküm verilmiştir. Bu, aynı Rasulullah (s.a.s)’a: “Allah ve sen dilersen”
  diyen adama, Nebi (s.a.s)’nin sert ve şiddetli davranması gibidir. Adam büyük
  şirk işlemediği halde Rasulullah (s.a.s) ona şöyle dedi:
  “Sen beni Allah’a
  eş mi tutuyorsun?”

  İmam Şatıbi şöyle dedi:
  “Geçmiş ümmetlere özellikle ehli kitaba,
  bid’atlerinde tabi olma hakkında Rasulullah (s.a.s) şöyle dedi:

  “Ümmetim, kendinden öncekilerin gittiği yolu
  takip edecek.”
  Bu hadis, onların
  yapmış olduğu şeyi bu ümmetin de yapacağına bir delildir. Fakat, illa onların
  yaptığı şeyleri her yönüyle aynen yapmaları şart değildir. Burada kastedilen;
  her yönüyle aynı şeyler olabileceği gibi sadece bir yönden benzerlik de
  olabilir. Birincisine (her yönüyle benzemeye) örnek, Rasulullah’ın şu sözüdür:

  “Muhakkak ki,
  sizden öncekilerin sünnetine tabi olacaksınız.”
  Çünkü Rasulullah (s.a.s) bu hadiste şöyle buyurmaktadır:
  “Onlar bir keler
  deliğine girseler muhakkak siz de onları takip edeceksiniz.”
  İkincisine (bir
  yönüyle benzemeye) örnek, şu hadisi şeriftir: “Rasulullah (s.a.s)’a şöyle
  dediler:
  “Ya Rasulallah!
  Bize zatu envat tayin et!”
  Rasulullah
  (s.a.s) şöyle dedi:
  “Aynı, israil oğullarının: “Bize bir ilah yap”
  şeklindeki söylediği şeyi söylediniz.”
  Zatu Envat
  edinmek, Allah’tan başka bir ilah edinmeye bir yönden benzemektedir. Fakat
  aynısı değildir. Nasta, tamamen bütün yönleriyle benzediğini ifade eden bir şey
  yoksa, her yönden benzediğine hüküm vermemek gerekir. En iyisini Allah bilir.”

  (El İ’tisam c: 2, s: 245-246)
  Ben de diyorum ki:
  “İşte Usül İmamlarından İmam Şatıbi’nin, zatu
  Envat isteyenler hakındaki görüşü: “Onlar büyük şirk olan bir şey istemediler.
  Onların isteği, Müşriklere ve israil oğullarının isteğine sadece bir yönden
  benzemekte idi. Yoksa aynısı değildi. Yani israil oğullarının istemesine her
  yönden benzememekte idi. Nasta bütün yönleriyle tamamen benzediğini ifade eden
  bir şey yoksa, her yönden benzediğine hüküm vermemek gerekir.”
  Şeyh Muhammmed
  b. Abdulvahhab, ağaç, taş ve bunlar
  gibi şeyleri yüceltme konusunda bu hadisi zikrettikten sonra şöyle dedi:
  “Bu konuyla
  alakalı bir çok mesele vardır... Üçüncü meseleye gelince… Onlar, talep ettikleri
  şey ile amel etmediler.

  Onbirinci mesele
  ise; şirk, hem büyük hem de küçük olabilir. Çünkü onlar, zatu envat istedikleri
  halde mürted olmadılar. Demek ki, büyük değil küçük şirk işlediler.”(Tevhid
  Kitabı / Ağaç, taş vb. şeyleri yüceltme babı)
  Ben de şöyle diyorum:
  “Şeyh’ten nakledilen bu sözden, o topluluğun
  istediği şeyin küçük şirk olduğu apaçık anlaşılmaktadır.”
  İbn Teymiye şöyle
  dedi:
  “Müşriklerin,
  üzerine silahlarını astıkları bir ağaçları vardı. Buna zatu envat diyorlardı.
  Müslümanlardan bazıları şöyle dedi:
  “Ey Allah’ın
  rasulü! Bize, onların zatu envatı gibi zatu envat tayin et!” Rasulullah buyurdu
  ki:
  “Allah’u Ekber!
  Sizler, Musa’nın kavminin Musa’ya söylediği gibi söylediniz: “Onların ilahları
  gibi bize de bir ilah yap!” Muhakkak ki sizler, sizden öncekilerin yolunu ta kip
  edeceksiniz.”
  Burada Nebi (s.a.s), sadece kafirlere benzeyerek
  silahlarını üzerine asacakları ve altında ibadet edecekleri bir ağaç edinmek
  istedikleri için onlara çok kızdı. Büyük şirk olmayan, kafirlere benzeme
  isteğine karşı tavır böyle ise büyük şirk olan benzemeye karşı tavır acaba nasıl
  olur?
  Kim, sevap almak
  niyetiyle bir yere gitse fakat şeriat böyle yere gidilmesinde bir sevap
  görmüyorsa, yaptığı amel münker olur. Bu münkerlerden bazıları diğerinden büyük
  olabilir. Gidilen yer bir ağaç olabileceği gibi bir su kanalı veya bir dağ veya
  bir mağara da olabilir, farketmez, yine de münkerdir.
  Kim, İslam
  şeriatinin tayin etmediği belli bir yer tayin ederek namaz kılmak, Kur’an
  okumak, Allah’ı zikretmek
  ya da herhangi bir
  ibadeti yapmak gayesiyle oraya
  gider ve bu şeyin şeriatçe iyi olduğunu
  söylerse yaptığı
  iş bir münker olur.”(İktida es
  Sırat-ı Mustakim s: 314-315)
  İmam İbni
  Teymiye’nin bu sözünden apaçık anlaşılıyor ki, o topluluğun sadece istemesinde

  müşriklere benzetme
  vardır. Yoksa, bizzat şirkte benzetme kastedilmememiştir. İbn Teymiye’nin
  bu
  açıklamasının
  ardından zikrettiği
  misallere bir bak! Bunların hepsi bidat konusundadır, büyük şirk konusunda
  değildir. Bu, kulun bir yeri, bir ağacı veya bir su kanalını Allah’tan bir delil
  olmaksızın, bereketli sayarak daha çok sevap almak gayesi ile orada Allah’a
  ibadet yapmasıdır. İşte bu, bidatin ta kendisidir.
  Çünkü tevhid: Tek
  olan Allah’a, Rasulullah (s.a.s)’ın diliyle emrettiği şeylere göre ibadet
  etmektir. Şirk ise; Allah’tan başkasına, O’nunla beraber ibadet etmektir. Küfre
  götürmeyen bidat ise; Allah’ın genel olarak emrettiği şeylere bağlı kalarak,
  Şeriate uygun olmayan belli konularda sadece O’na ibadet etmektir. (Örneğin;
  hakkında delil olmadığı halde bir ağacı bereketli sayıp daha çok sevap almak
  için onun altında Allah için Rasulullah’ın gösterdiği namazı kılmak gibi…)
  İşte böylece kafir
  ile bidatçi arasındaki fark ortaya çıkmıştır. Birincisi (kafir); şeriatin hem
  tafsilatında hem de genelinde Şeriate tabi olmayı terk etmiştir. İkincisi ise
  (bidatçi); Şeriate genel olarak tabi olmuştur. Fakat tafsilatlı konularda hatası
  vardır. Genel olarak Şeriate tabi olması, tafsilatlı konulardaki hatasını
  affettirir, yani; İslam dininden çıkartmaz.
  Mesela;
  “Beyt’ül Haram’da sadece Allah’a
  ibadet eden kimse, en büyük
  sevabı istemektedir. İşte bu kişi, sünnete göre muvahhiddir. Çünkü Allah bu
  mekanı diğer mekanlardan üstün kılmıştır. Ancak ölülere ibadet eden kimseye
  gelince... O, müşriktir. Çünkü o, ibadeti Allah’tan başkasına yapmıştır. Ancak
  kabirlerin yanında sadece Allah’a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayan
  kimseye gelince… İşte o, muvahhiddir. Çünkü Allah’a, başkasını şirk koşmamıştır.
  Fakat aynı zamanda o, bir bidatçidir. Çünkü, şeriatten bir delil olmaksızın bir
  mekanı üstün tutmuştur. Bu sebeple sünnetten çıkmış, bidate sapmıştır.
  Rasulullah
  (s.a.s)’den zatu envat isteyen topluluk, kesinlikle
  büyük şirk istememiştir. Çünkü,
  öğrenilmesi gereken
  şeyin öğrenme zamanını geciktirmek caiz değildir. Bu, alimlerin ittifak ettiği
  şer’i bir kaidedir. Bilinen bir şeydir ki, kul İslama ilk girdiği andan
  itibaren, ondan tevhidi sağlaması ve büyük şirkten uzak durması istenir. Buna
  göre, tevhid ve büyük şirkin öğretilmesinin geciktirilmesi nasıl caiz olur?

  Nebi (s.a.s)’in,
  ümmetine ilk andan itibaren ve gecikmeden büyük şirk hakkında bilgi vermediği,
  onlara bunu açıklamadığı, onlara bunu yasaklamadığı zannedilebilir mi?
  Rasulullah,
  ümmeti şirke düştüğü zaman sadece, düştükleri şirki açıklamıştır. Mesela; ümmeti
  Allah’a ibadette şirke düştüğü zaman, onun şirk olduğunu söyler ve sakındırırdı.
  Hakimiyyet konusunda şirke düştüğü zaman, onun şirk olduğunu söyler ve
  sakındırırdı. Vela konusunda şirke düştüğü zaman onun şirk olduğunu söyler ve
  sakındırırdı. Yani bu şirklere düşmeden onları sakındırmazdı. Rasulullah
  (s.a.s)’in böyle yaptığı düşünülebilir mi?”
  Ben diyorum ki:

  “Allah’ın seçkin
  kıldığı Nebisi hakkında böyle dü-şünmek, onun görevini yerine getirmediğini
  düşünmek demektir ve ona büyük bir iftiradır. Bundan Rasulullah’ı tenzih ederim.
  Muaz (r.a)’ı ehli kitaba gönderdiği zaman: “Onları ilk önce tevhide davet
  etmesini, Allah’ı, tevhid ve şirk arasındaki farkı bildiren Allah’ın ilmini
  öğreninceye kadar diğer ibadetlere geçmemesini emrettiği halde nasıl olur da
  kendisi bunu yapmaz?
  Muhakkak ki biz,
  nebimizi ve bütün nebilerle rasulleri bu tür noksanlıktan ve iftiradan uzak
  tutuyoruz. Ayrıca Rasulullah (s.a.s) hakkında böyle düşünmek, sahabelerin
  çoğunun tevhid ve şirkin hakikatini tam öğrenmeden ve tam yerine getirmeden
  ölmüş olmalarını gerektirir. Böyle düşünen kişi, imanını tekrar gözden geçirsin
  ve kabirde Rasulullah hakkında sorguya çekilmeden
  Allah’tan korksun! Yoksa, kabirde Rasulullah hakkında sorulduğunda şöyle
  diyecektir:
  “Ha! Ha!
  Bilmiyorum. Duydum, insanlar bir şey söylüyordu, ben de onu söyledim.”
  Ben kesinlikle
  inanıyorum ki, her İslama girmek isteyen kula, daha İslam’a girmeden önce Nebi
  (a.s) tevhidi ve onun iyiliğini, şirki ve onun kötülüğünü öğretmiştir. Bütün
  İslam alimleri, şeriatin feri meselelerinin bile ihtiyaç anında öğretilmesinin,
  öğretiminin geciktirilmesinin caiz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Durum
  böyleyken, temellerin temeli olan tevhidin ve tevhidi bozan büyük şirkten nasıl
  uzak durulacağının öğretilmesinin geciktirilmesi nasıl caiz olur?
  Bu açıklamalardan apaçık anlaşılıyor ki, zatu envat isteyenlerin
  bu isteklerindeki benzerlik, büyük şirk konusunda değil, sadece müşriklere
  benzeme konusundadır.
   


  Yazan: şazenuş
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/02/2019 - 12:05