Yazım kuralları

 • 12 Ekim 2012
 • 442 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Türkçe yazım kuralları
  Eklerin yazımı


  "ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir

  A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

  Okulla ev arası yarım saat sürüyor. (okul + ile okulla)

  Erzurum'a kadar trenle gittim. (tren + ile trenle)

  B) Ünlüyle biten bir sözcüğe, ile getirildiğinde, başındaki " i " sesi " y " ye dönüşür, yine ünlü uyumuna uyar.

  Örnek : Buraya kendi ayağıyla geldi. (ayağı + ile ayağıyla)

  Silgiyle kalem istedi benden. ( silgi + ile silgiyle)

  "ki" nin Yazımı: "ki" eğer bağlaçsa;

  A) Genel olarak iki cümleyi bağlama görevi yapar. Örnek:

  Hava o kadar güzeldi ki kendimi hemen sokağa attım.

  1. cümle 2. Cümle

  Bir de baktım ki ortalıkta kimse kalmamış.

  1. cümle 2. Cümle

  B) Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen "ki" de bağlaç olup ayrı yazılır. Örnek :

  Ben ki, Bizler ki, Durum o ki

  Kişi zamiri kişi zamiri işaret zamiri

  C) Bazı bağlaçlarla birlikte kullanılmasına karşı, kalıplaşmış "ki" ayrı yazılır. Örnek :

  Öyle ki, yeter ki, kaldı ki

  "ki", eğer bağlaçsa daima ayrı bir sözcük olarak yazılır. Ayrıca kendinden önce gelen sözcüğün ünlülerine uyum gösterip "kı" olmaz.

  Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılan "ki" ler ise şunlardır :

  A) "de" durum ekinden sonra gelip addan sıfat yapan "ki" : Örnek :

  evdeki hesap, kafamdaki plan, yoldaki insanlar

  B) İlgi zamiri olan "ki" : Örnek

  Seninki, sınıfınki, bizimki

  C) Bazı bağlaçlarla kalıplaşan "ki" : Örnek :

  Oysaki, mademki, halbuki, sanki

  D) Zaman bildiren sözcüklerden sonra gelen "ki" : Örnek :

  Dünkü, akşamki, az önceki

  "de,da" Bağlacının Yazımı:

  A) Genel olarak "dahi, bile" bağlaçlarıyla aynı anlamdadır. Bağlaç olup olmadığını anlamak için cümleden çıkarmayı deneriz. Cümleden çıkarıldığında, cümle yapısı bozulmazsa bağlaç olduğunu anlarız ve ayrı bir sözcük olarak yazarız. Örnek :

  Buraya kadar gelip de ona uğramamak olmaz.

  Sen de çok oldun artık!

  B) Bu bağlaç kendinden önce gelen sözcüğün ünlülerine kalınlık-incelik yönünden uyar. Örnek:

  Gençliğimizle birlikte umutlarımız da uçup gitti.

  Onu gördüyse de görmezlikten geldi.

  C) Kendinden önce gelen sözcük, sert ünsüzle bitse bile, bu bağlaç sertleşerek "te,ta" biçiminde yazılamaz. Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar. Örnek :

  Bu iş küçük te sen gözünde büyütüyorsun. (Yanlış)

  Bu iş küçük de sen gözünde büyütüyorsun. (Doğru)

  Bağlaç olan "de, da" ile, ad durum eki olan "-de, -da" karıştırılmamalıdır. "-de, -da" eğer ad ad durum ekiyse kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı da yapısı da bozulur. Örnek :

  Bir süre sessizce yolda yürüdük.

  Çiçeklerin kökünde bir hastalık var.

  İki "de, da" üstüste gelirse birincisinin ad durum eki, ikincisinin bağlaç olduğu dikkate alınmalıdır.

  : Telefon ettim evde de yokmuş.

  "mi" Soru Edatının Yazımı:

  A) "mi" soru edatı, cümleye soru anlamı katsa da katmasa da kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır : Örnek :

  O da bizimle gelecek mi?

  Gördün mü şimdi yaptığını!

  Konuşmaya başladı mı susmaz.

  B) "mi" soru edatı, ayrı yazılmasına karşın kendinden önce gelen sözcüğe, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık yönünden uyum sağlar. Örnek :

  Okudun mu?

  Güzel mi?

  Akıllı mı?

  C) "mi" soru edatından sonra gelen zaman ve kişi eklentileri soru edatıyla bitişik yazılır. Örnek :

  Onunla sık sık görüşüyor musunuz?

  Olanları bilir miydi de?

  Tarihlerin Yazımı:

  A) Gün ve ay adları, yanlarında rakam olmadan yazıldığında, küçük harfle başlar. Örnek :

  Oğlum aralık ayının soğuk bir gününde doğdu.

  Önümüzdeki hafta, salı günü onu görmeye gidelim.

  B) Belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları her yerde büyük harfle başlar. Örnek :

  1986'nın Mart ayında başladı göreve.

  Cumhuriyet 29 Ekim 1923 'te ilan edildi.

  C) Gün ve ay bildiren tarihler şu şekilde yazılabilir : Örnek :

  4 Aralık 1996

  2.12.1996

  4/12/1996
  İkilemelerin Yazımı: İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz. Örnek :

  Soruları düşüne düşüne çözmelisin. (Doğru)

  Yavaş, yavaş yerinden doğruldu. (Yanlış)

  Pekiştirmelerin Yazımı: Sıfatların başına gelerek onların anlamlarını pekiştirmeye yarayan ön ekler, daima sıfata bitişik yazılır. Örnek :

  Bembeyaz örtü (Doğru)

  Yapa yalnız adam (Yanlış)

  Sayıların Yazımı: Sayıların rakamlarla gösterilmesi ya da yazıyla yazılmasına ilişkin başlıca kurallar şunlardır :

  A) Herhangi bir anlatım türünde (roman, öykü, deneme, mektup) kesinlik anlamı önem taşımayan sayılar, yazıyla gösterilir. Örnek :

  Bu kitabı yazalı beş yıl oldu.

  Bahçede dört beş çocuk oynuyordu.

  B) Kesinlik anlamı önem kazanan konularda, bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir.

  Marmaris'te 2000 hektar orman yandı.

  Baktım, termometre 30 dereceyi gösteriyordu.

  C) Çok sıfırlı sayıların ana sayılardan sonraki basamakları yazı ile gösterilebilir . Örnek :

  13 milyar, 20 trilyon

  Çek ve senetlerde sayı basamakları bitişik yazılır.

  Kısaltmaların Yazımı:

  A) Tek heceli sözcükler, ilk harfleri alınarak kısaltılır. Kısaltmanın sonuna nokta konur :

  Sözcük kısaltılmış şekli

  Zarf z.

  Test t.

  B) Çok heceli sözcükler, genellikle baştan iki ya da üç harf alınarak kısaltılır : örnek :

  Sözcük kısaltılmış şekli

  Cadde cad.

  Doçent doç.

  Bölük bl.

  C) Özel adlar genellikle her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Kısaltmada harfler arasına nokta konmaz : Örnek :

  Özel Ad Kısaltılmış şekli

  Posta Telefon Telgraf PTT

  Devlet Malzeme Ofisi DMO

  D) Özel adların kısaltmalarına getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır : Örnek :

  Doğru Yanlış

  TV'de TV'da

  DMO'ya DMO'ne

  ODTÜ'ye ODTÜ'ne

  Bileşik Sözcüklerin Yazımı:

  A) Kurallı (özel) bileşik eylemler daima bitişik yazılır : Örnek :

  Gidedur (mak), bakıver (mek), öleyaz (mak)

  B) Yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemlerde :

  Birleştirme sırasında ad soylu sözcükte herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi olmuyorsa ayrı yazılır

  Terk et(mek), pişman ol(mak)

  Birleştirme sırasında ad soylu sözcükte bir ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelirse bitişik yazılır.

  seyir- seyret(mek), kahır- kahrol(mak), his-hisset(mek)

  C) İki ya da daha çok sözcükten oluşmuş yerleşim merkezi adları bitişik yazılır :


  Bahçelievler, Sivrihisar, Çanakkale

  D) Bir heceli sözcüklerin başına geldiği bileşik sözcükler bitişik yazılır :


  İlkbahar, Akdeniz, Önsöz, İlknur

  E) Sıfat ya da ad tamlaması biçiminde oluşmuş ve öylece kalıplaşmış olan bileşik sözcükler bitişik yazılır :


  Sivrisinek, Atakule, Topkapı, Beşevler

  Deyimlerin Yazımı: Deyimler kaç sözcükten oluşursa oluşsun, deyimi oluşturan her sözcük ayrı yazılır.


  Son günlerde bu şarkıyı diline doladı.

  Bütün gece gözüme uyku girmedi.

  Çok titizdir, her şeyde ince eleyip sık dokur.

  Vurdumduymaz, kabadayı, çıtkırıldım.

  Ünlüyle Biten Eylemlerin Yazımı: "a" ya da "e" geniş ünlüsüyle biten eylem kök ya da gövdelerine gene bu geniş ünlülerle başlayan herhangi bir ek getirildiğinde bu geniş ünlülerde herhangi bir ses daralması olmaz.


  Yanlış Doğru

  Gelmiyen gelmeyen

  Bilmiyerek bilmeyerek

  Anlamıyan anlamayan

  Kesme işaretinin Kullanımı:

  A) Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır :

  Hikmet'ten, Yardım Sevenler Derneği'ne

  B) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır.

  TRT'ye, TMO'nun, ODTÜ'den

  C) Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır :

  1963'ten, 3'ün katları, 5'inci kat

  D) Özel adlara gelen ve adlara aile anlamı katan "-ler" çoğul eki, kesme işaretiyle ayrılmaz. Özel adlara gelen "ve benzerleri" anlamı katan "-ler" çoğul eki kesme işaretiyle ayrılır :

  Akşam Ayşeler bize gelecek. (aile anlamında)

  Bu topraklar daha nice Atatürk'ler yetiştirir. (ve benzeri anlamında)

  E) Özel adlara gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

  Urfalı, Çince, Türklük

  F) Özel adlara gelen yapım eklerinden sonra eklenen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

  Adıyamanlılar, Fransızcadan, Atatürkçülerden

  Büyük Harflerin Kullanımı:

  A) Her cümlenin ilk harfi büyük yazılır.

  Ona her konuda yardımcı olduk.

  Ülkemizde yedi bölge vardır.

  B) Şiirde her dizenin ilk harfi büyük olur :

  Bu şehirden gidiyorum

  Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi

  C) Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük olur :

  Sıfatların Genel Özellikleri

  Ziraatte Yeni Buluşlar

  D) Belli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar :

  17 Mayıs, 1997, Salı

  E) Bütün özel adlar büyük harfle başlar. Başlıca özel adlar şunlardır:

  Kişi ad ve soyadları. Örnek : Kemal Cantürk

  Hayvanlara verilen adlar. Örnek : Tekir, Karabaş

  Ulus, din, mezhep, tarikat adları. Örnek : Araplar, İslamiyet, Alevilik

  Ülke adları. Örnek : İspanya, Fransa

  İl,ilçe,kasaba ve köy adları. Örnek : Manisa, Ayvalık, Gölcük

  Bulvar, cadde ve sokak adları. Örnek : Atatürk Bulvarı, Çiğdem Mahallesi

  Kıta, bölge, okyanus, deniz, göl, ırmak, dağ, ova ve orman adları. Örnek : Avrupa, Van Gölü

  Özel bir ada bağlı olarak kullanılan yön adları. Örnek : Doğu Karadeniz, İç Anadolu

  Kurum, kuruluş, dernek, makam ve işyeri adları. Örnek : Türk Tarih Kurumu, İş Bankası

  Yapı, yapıt ve ören adları. Örnek : Ankara Kalesi, İnce Minare

  Kitap, Dergi, Gazete, Yasa adları. Örnek : Nokta, Yeni Yüzyıl, Medeni Kanun

  Bütün dil adları. Örnek : İngilizce, Farsça, Almanca

  Bir özel ada bağlı olarak kullanılan ünvan ve takma adlar. Örnek :İnce Memet, Uzun Hasan

  Tüm gezegen adları. Örnek : Merkür, Venüs, Mars

  Özel adlardan türeyen sözcükler. Örnek : Türkçülük, Adıyamanlı, Kemalizm

  Dünya, Güneş ve Ay sözcükleri, gezegen anlamıyla (coğrafi terim) kullanılırsa büyük harfle, mecaz anlamda kullanılırsa küçük harfle başlar.

  Dünya Güneş'in uydusudur, Ay da Dünya'nın

  Başımda dünya kadar iş var.

  Pencereden içeri güneş girdi.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/01/2019 - 21:16