MSN Messenger en yeni msn nickleri

Romantik Prens

Romantik Prens

Üye
    Konu Sahibi
hani biR çizqi film vaRdı içinde senle ben oynardık...hani sonu hiç qlmezdi işte sonu qldi bn öldüm ... sn güldün ! SonRa gördüm beni seVmediqini gökyüzünden aĞladım yAğmuR oLdu farkettim sen hiiç yAğmuruda sevmezdin
!

qüzéL ßi rüyayı qérchék sanmı$tım. séni sévdiim ichin ösür diLérim. .

kir qöstérméyén rénkLériniz sizin oLsun ! ’karanLıqın’ tam icindé ßir ßa$ımayım ...

qüzéLLiqim vé farkLıLıqım diqérLéri qißi sénindé canını sıkaßiLir fazLa qözé ßatanLardanım farkındayım...

’ Kác öLüm wársá qözéé áLdm háyáTımıı cöPé áTtm Tüm RüyáLar Káßus Y!né Korkuy0ruMmM..!

qécici asma ßéni kaLıcı öLdür... ßoynumun izi kaLsın yüréqinin ipindé...

\" kaLmak aqır qéLdiqindé qitméLi insan...!\"

öLüy0rum s0n ßir kéz séni Séwiy0rum déSéné . !

ßirqünİncéParmakLıßiréLqéLipDüzéLticékHér$éyißénCh okAyrıLıkYa$adımOYüzdénßiti$ikYazdımHér$éyi!!

Sén.. küchük chocuk éLindé ayı$ıqı .. Ko$up qéLdin ßo$ yurduma éLimdé a$k yanıkLarı .. Tuttum éLLérini Sımsıcak, sımsıkı éLLérim sustu, korktu Vé titrédi ..

Nokta Konmu$ ßitmi$ én qüzéL Hikayém...

néfés sénLiqindiR oLmadıqın an öLüm ßnLiqndiR

Artık qitmé démicém zatén iicé hazırsın ßu séFér

Sıvı DéqiL Katı HaLdéyim Hép!Kö$éLérim Var.

Sadécé Tanrıya Vé Kéndimé YaLan SöyLémiorum..

YakLa$aßiLécéini Sandıın Kadar Uzaımdasın
Hassyktir .. Sanamı KaLdım .?!

ßo$ konu$ana söyLéyécék sözüm ßo$ insana harcıycak zamanın yok

ßuLa$tın Hér Yérİmé İchimdéKy Sén O Kadar KoskoJamanky..

Madémki AyrıLıqa Hüküm qiymi$ ßu Yürék , O Zaman ÖLmék İchin Ya$amak qérék..

aCımıcakSın aCıncak haLé duSérSin , aqLamıcakSın aqLanacak haLé duSérSin , Sonunu sén yazCakSın yokSa yazıLcak haLé duSérSin..


$ıRınqayLa céqip aLsınLaR séni,tüm vücudumdan Ruhumdan,kıRıntı ßiLé kaLmasın ßéynimdé qi ßén yiné ßén oLayım...

qörméméyé caL$tkLarm tamda qördkLérm asLnda...

*ööLé qit ki..ßi kac adım attıktan sonra arkana dönéßiL vé qözLérimé ßakarkén utanma!!!

* Hérqün ßiraz daha zorLa$arak cıLdırtmaksa ßéni niyétiN... SyktiRqiT

HéR sözümz dudakLarda qüLü$ oLdu..
Dönmék ihtimaLi yok artık o qüLü$Lér dü$ oLdu...!!

qéchmi$imi chöpé attım karı$tıranLar köpéktir

YoKLuquMLa iYi qéCiNMéYé ßaK
VaRLıqıM ßiR DaHa aSLa SéNLé oLMaYaCaK

K!MS€ uMRuMDa D€q!L SaD€C€ K€ND!M€ oYNuYoRuM
SÖZ ßİTTİ....
SöZ ß!TT! $!MD! T€oR!Y€ q€cT!M TaKıL ßaNa

KoPCaKSa KoPSuN !P ß!TC€KS€ ß!TS!N
߀NY S€FM€Y€N VaRSa... SİKTİR OLUP qitsin cOKDA TIN

߀N!M YaPTıqıM T€K $€YH q€L€N q€L!R ߀N S€c€R!M q!D€N q!D€R ߀N T€P€R!M

ßi qün qéri dönmék istér ßırakın dönsün né kayßéttini qörsün

Hêr qêcên qùn ßirâz Dâha Aciyør Canim.Hêr qécên qùn ßirâz Daha Kân Kâybêdiyør HâyaLLêrim...


' KayßédéßiLécéqim Hic ßi$éy Yokkén Kéndimi Kayßéttim '


ßu qözya$LarımLa qidécéksé Cénnété biriLéri... ßén HıckırıkLarımı HéLaL éttim BiLé!!

Pi$manım Hérkézi İnsan Sanıpta SacmaLadım...

Né İstédiqimi ßuLamadım HaLa ßi Yanım cék ßi Yanım KaL Dér...

ßıktım Hér$éydén Sénin Yüzündén Kahrétsin...

UmutLara Kanma UmutLar ßiqün İmkansızLa$ır Hayatı Toz Pémßé Ya$ıorum Sanma Hér Rénk ßiqün SiyahLa$ır..!

ßuqün Oturdum ÖLümü Dü$ündüm, Daha On6sında vé Hayat ßöyLé qüzéLkén...

ÖLüm qéLdiqi zaman yanıma qéLmé. ßén azraiLLé hésaß kitaß yaßarım...

' Sén SuStun,bHén aqLadım.. AqLadıkca icim acIdI.. wHé karar wérdim qözya$LarIm héLaL déqiL Sana,hakkımı aLacaım...!!

Kara kaßus yiné ak$am yéméqindé ßizdé. KaranLıkta,soqukta ßéLki ama séssiz wé uzakta. Yaqmur mutsuz, ay acı ichindé. AqLıyorum ßéLki ama yanLızLıkta chok choook uzakta...

KaranLık Déh$ét Féricidir. Ama Korkuttuqu İchin DéiL,oLanLarı sakincé vé ték ßa$ına dü$ünmé oLanaqı sunduqu ichin.

éqér hayatım kiraLıksa,satın aLmak ichin uqa$mam.chünkü ichindé i$é yarar hichßi$i yokk...


KaranLık $art Ko$mu$ YanLısLıqı ßana.Aynama ßaktım Yiné Kimsé Yok.ßi Kıs Sadécé Vé ßi Kach Su DamLası...döküLür yéré kırmızı kan soqukta! kimin umrunda..??

Rüzqar aLır qötürür ßéni sonsus karanLıqa.Canım yanar chıqLıkLarLa.Ama hich acı yok! Üzméz ßéni aqLamak. ALı$mı$ ßédénim sonuchta!

ßir damLa qöz ya$ı dénizdé kayßoLur,unuturum ßén hér$éyi,acı chékmémi??Ah kimin umrumda!Sadécé kéndimi istiorum ßén.yanmaz yüréqim ßu $ékiLdé....

kadéri dü$ün, yaptıkLarını sonra??qit vé aqLa...!!!


ßir Kéré qittin Ya Artık ßin Kéré Dönséndé ßo$...Sén ßéndé ßittin Artık Ömrüncé Sévséndé ßo$...!

HayaT asLında basiTTir ..
Zor qéLirSé ßas-ittir .
0 da oLmadı Ha S*Tr .. xP

1 ya$imda bibéron icin aqLardim,
5 ya$imda $ékér icin aqLardim,
$imdiysé A$kim icin aqLiyorum !:[

Chok ßıktıysan Hayattan ßir mézara qit ÖLüLér ii ßiLir Yashamak qüséLdir..

Né masaLım , Né Dé ßir shiir.. KéLiméLéré AnLam YükLéméktén Vasqéchtim.. AnLatasım Yok , AnLayasım Yok. séndé ßéndé Artık
ÖyLésiné ßirisin ishté.

߀nimm farkImm ßurdAa ßa$LıyOrr; séviLmédiqim anDa déqiL saYqımIı kAyßéttiqiNN andA ßitérsiNN..

ßéN sénsiz ßir Hichsém séndé ßénsiz ßir Pichsin

kimé né karman corman hayatımdan kimé né yaLan doLan masaLLarımdan bén mutLuysam

SusuyoruM ArtıK Daa FazLa ßatmamak İchin KaranLıına Ama Tutamıorum KaLbimin İncé ChıqLıkLarını YavA$ YavA$ Saqır OLuorum YokLuunLa**

Bir kach damLa qözya$ı akar qözümdén ama napabiLirim ki bénimdé ruhum kayıp hayatın ichindé kaLbim kırık param parcha bir haLdé ama karanLıqın $artı budur mutLu oLmaLıyım béLki dé

YaLnızLık qüLümsér ék$i ék$i suratıma bén yaLnızkén vé aqLarkén démékki yaLnız déqiLmi$im kéndimi yaLnız sanırkén

Kötümsér ßir $ékiLdé ßakan Yok ßana KaranLık ßakar Ama O İidir AsLında Chünkü Dü$ünmé Fırsatı Vérir İnsana..!

Kendi küçük krallığımda mutluyum yalnızlığımla

†.Déatħquéénn .†


Darmadağan sabahLarın sahiLinde,
YıkıLmış evler deprem sonrası içimde bir çığLık!
Kirpiksiz gözler uykuya varmaz-varıLacak yerLer oLmaLı?
Rehin bırakıLmış şah damarımdan kanım aksınki,
Adım intihar kaLsın sende!Bir hayatın tozlu sayfaları içimi acıtan.
Ceplerimde kırık gece masalları duruyor,
Öksüzlüğümü avutuyor sonbahar.
Ne yana baksam sen oluyorum,
Parmaklarımı kanatıyor kirli duvarlar.
Kuşlar yuvalarından terk ediyor beni,
Bir sarsıntı geçiriyor yüreğim,sen şiddetinde...
Ellerime kar diye yokluğun yağıyor,
Aşk sorgusunda yüreğim can çekişiyor.
Yüzümde sensizliğin izleri,
Ayaklarımın altında bir yığın cam kırığı...
 
grafikseli 84

grafikseli 84

Üye
yeniymiş gerçekten çoğusu
 
Romantik Prens

Romantik Prens

Üye
    Konu Sahibi
---COK GEC---

Çok geç - Kokun değişmiş...

Çok geç - Sözlerin eskisi gibi biçocuk kadar masum değil...

Çok geç - Seni sevmediğimi kabul ettim!

Çok geç - Sabahları kalkma sebebim değilsin artık!

Çok geç - Ruhun kirlenmiş tanımadığım izler var üzerinde...

Çok geç - Geç diyemeyecek kadar geçmiş zaman...

Çok geç - Gözyaşlarım kurudu ağlayamıyorum!

Çok geç - Sana inanmıyorum!!!

Çok geç - Seni unutmaya yemin ettim!!!

Çok geç - Tek zaafım olan sevgiyi acıyla doldurdum...Çok geç - Artık Çok Geç!!..


..Ey UmUdU gÖkTe ArAyAn YüReK..
?GenÇLiğiN KaLß!nDe $akLı oLanI n€ ZaMaN Öğr€n€c€k?
..$aNaR Mı$ıN ßu DevRaN ßöyL€ $ür€c€K..
..€L߀tt€ HüZnüN ß!rGüN ß!t€c€k..
Tådı tµzµ kåLmåmış
bir åşkın son çıЯρınışLårı..
i¢imdè
traJikomik sµЯat ifådèsi..SiLdim anıLarımdan seni.. Hiç merak etmiorum, sewio musun artık beni.. Kafam, ruhum, bedenim sensiz!! Eminim, mutLusundr ßnsiz..!Aslı Feslı Bulunmayan Dünya Dertlerı, Bugün Barı Yakamı Bırakında, Rahat Rahat Düsler Kurayım.İnsanların Hayatlarına Saygı Duymaktansa.
! İftira Atmayı Tercih Edenler !
.Ruhlarındaki Ezikliği Hazmedemeyenlerdir..Öz€nTi D€ğ!L!m Kim$eye öZenMem.

.K!m$en!nDe ßana Öz€nm€$ini i$temem.

.HayaTımı Ya$arım $ıkıLmaM.

.i$ine geLene $empat!ğ!m.

.GelmeYene uKaLa.

XxX kUçUcUqUm h€r$e¥¡MmM XxX

DünüM yOq yaRınIm sırR ..?

•●● мαηуαq ¢σ¢υq ●●•AqlaMa PalyOço MaqYajıN AqAr!!!


[-LaneTLi RockunzeL-]
SeNi SeVmEk YaNlIz BaNa SeRbEsT' [ ¢
&#3588;T&#1085;L&#3588;&#1203;&#1202;&#1203; ] <3..Bu FiLM BeNiM FiLMiM BuRDa eSaS KıZ BeNiM ! SeNaRYoDa BiLe YoKKeN...
Bu SüSLü De KiM ...?!


..


&#3619;&#3663;&#1075;&#3618;&#3616;l&#3618; !


* PrenSes *Kendi haYatImda KenaR sÜsü oLdum
&#8482; &#8224;&#936;&#8224; $h£&#1063;tª&#951;N &#8224;&#936;&#8224;|| shizo*fren. ||snİ seFmeq sadeJe baNa öseL ..[L]
SiYaH GiYiNmEqLe MeTaLcİ,MeTaL dİNlEmEqLe SaTaNiSt oLuNmAz..


! Sådécé Sén sév ßéni !
décé Sénin qözLé&#1103;in ışıK tutSun qözLé&#1103;imé..
" såDécé sénin åDın içimi ü&#1103;pé&#1103;tméLi "
vé Sådécé sénin éLLé&#1103;ini HissétméLiyim
. . . ådın åşK oLmåLı . . .
__yå då åşKın ådı sén oLmåLı__


| Hayat Budur Umutlar Cok. Ne Şüphe Duy Nede Kork. Teslim Olmakta Yok |KorkuLarımın İsimLeri Çok VarLığımın Bir AnLamı Yok..BoynumDa İpin İzLeri BiLeğimDe HayaLimin KesikLeri


KıRdım DiyoSun ZinciRLeRini.. Evet, Köpekte ÇekeR kopaRıR ZinciRini.. KaçaR o da ama haLkaLaRı ßoyNunda ta$ıyaRoCk!


ÇoK YoRgUnUm..EğIlIpTe tOpLaYaMıYoRuM YeRdEn kAlBiMiN KıRıNtIlArInI..


Tanrı YaraTırken ÖyLesine UnuTmuşqi BeNi...
Tüm KöTüLükLeRi we KaRanLıkLaRı ÇekemiCemi
BiLe BiLe
ÜSTüme YükLemiŞ Sanki...


&#8226;&#1084;&#365;Ss ¡¢&#1106; &#949;rst l&#281;¡den &#365;m glü¢kl¡¢&#1106; z&#365; s&#281;¡n? &#949;rst &#1106;ass&#281;n &#365;m z&#365; l¡&#281;b&#281;n? &#949;rst st&#281;rb&#281;n &#365;m z&#365; v&#281;rg&#281;ss&#281;n?&#8226;

&#8730; öLü&#1084; S&#1108;&#1048;d&#1108;&#1048; M&#1108;&#1071;&#1106;a&#1084;&#1108;tLi Bi&#1048; K&#1108;&#1071;&#1108; öLdü&#1071;&#1084;üyo&#1071; ki...

&#1109;en &#312;end&#953;n&#953; ne &#1109;an&#953;yor&#1109;&#965;n &#1084;an&#312;en&#1084;&#953; pren&#1109;&#1084;&#953;? &#1109;en &#1074;en&#953;&#1084; ..... &#1074;&#953;le ola&#1084;az&#1109;&#953;n &#1074;e

Kendimi ispat etmek için şekillerde köpek olmuyorum..

ge&#1103;ı&#1095;e &#954;&#945;&#322;&#945;&#1080; &#353;&#945;&#273;e¢e &#945;&#1080;ı&#322;&#945;&#1103; &#1084;e&#322;e&#954;&#322;e&#1103;e &#273;e&#1103;&#273;ı&#1084;ı &#945;&#1080;&#322;&#945;&#1090;&#353;&#945;&#1084; &#295;e&#961;&#353;ı &#945;g&#322;&#945;&#1103;&#322;&#945;&#1103;&#1103; ...

&#295;&#945;&#273;ı øg&#322;&#965;&#1084; &#273;&#965;&#1103;&#1084;&#945; &#945;&#1103;&#1090;ı&#954; &#1074;&#945;&#353;&#954;&#945; &#954;&#945;&#961;ı&#1095;&#945;&#961;ı&#353;&#1084;&#945;&#1080; ø&#322;&#273;&#965;&#1095;&#353;&#945;&#1080; &#1074;ı&#322;e &#353;&#945;&#954;ı&#1080; &#945;&#273;ı&#1084;ı &#945;&#1080;&#1084;&#945; &#1074;&#965; &#945;&#353;&#954; &#1074;ı&#1090;&#1090;ı &#1074;&#965;&#1103;&#273;&#945; &#1074;&#965;&#1080;&#965; &#945;&#1103;&#1090;ı&#954; &#945;&#1080;&#322;&#945;

ge&#322;e&#1080;e "&#1084;e&#1103;&#295;&#945;&#1074;&#945;" gı&#273;e&#1080;e "e&#322;&#969;e&#273;&#945;"

&#353;e&#969;&#353;e&#1095;&#273;ı&#1080; &#1074;e&#1080;ı gı&#273;e&#1084;ez&#273;ı&#1080; &#1074;e&#1080;&#273;e&#1080; &#945;&#353;&#322;&#945; ...!

&#965;&#1080;&#965;&#1090;&#945;&#1084;&#945;&#273;ı&#1084; &#353;&#945;&#1080;&#1084;&#945; ¢ø&#954;&#1090;&#945;&#1080; &#965;&#1080;&#965;&#1090;&#1090;&#965;&#1084; &#954;ø&#1103;&#954;&#1084;&#945; .!!!

&#945;&#273;ı&#1080;ı "&#353;e&#1103;ef&#353;ız" &#1074;ı&#1103;&#945;&#954;&#1090;ı&#1084; &#1074;ı&#1103;&#945;&#954; &#295;e&#961; ö&#1095;&#322;e &#954;&#945;&#322;&#353;ı&#1080; !!!

&#273;ö&#1080;&#353;e&#1080; &#961;ı&#353;&#1084;&#945;&#1080; ø&#322;&#353;&#945;&#1080; &#1095;&#945;&#322;&#957;&#945;&#1103;&#353;&#945;&#1080; &#353;&#945;&#1080;&#1084;&#945;&#954;ı &#945;¢ı&#1095;ı&#961;&#1090;&#945; &#1095;&#965;z&#965;&#1080;e &#1074;&#945;&#954;&#945;¢&#945;&#1084;

&#1074;&#945;&#954;&#353;&#945;&#1080;&#945; gı&#273;ıø "&#353;e&#1080;ı &#353;e&#957;ıø&#1103;&#965;&#1084;" &#273;ı&#1095;e&#1080; ı&#1080;&#353;&#945;&#1080; ...!

&#1074;&#1108;&#951; &#8706;&#1108;g&#1108;&#1103;&#353;&#953;z&#1108; &#8706;&#1108;g&#1108;&#1103; &#957;&#1108;&#1103;&#1084;&#953;&#353;&#953;&#1084;

&#353;e&#1080;&#273;e&#1095;&#273;ı &#1074;ü&#1090;ü&#1080; &#295;&#945;&#1090;&#945; "&#353;e&#1103;ef&#353;ız&#322;ı&#954;" &#353;ø&#1080; &#1084;ø&#273;&#945;

--» ¢&#945;&#1080;ı&#1080; ¢e&#295;e&#1080;&#1080;e&#1084;e«--
 

Benzer Konular

Doğuş Pertez
  • Kilitli
Cevap
0
Görüntüleme
5K
Doğuş Pertez
sanal hacker
  • Kilitli
MSN Messenger Damar Nickler
Cevap
0
Görüntüleme
1K
sanal hacker
Love Prince
  • Kilitli
MSN Messenger Favori Nickler
    • Beğen
Cevap
2
Görüntüleme
5K
Love Prince
Cevap
3
Görüntüleme
21K
caankan
MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt