Bİtkİsel Dokular

  • 18 Nisan 2010
  • 529 Okunma
  • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
  1. BİTKİSEL DOKULAR A) Bölünür doku: Bitkilerde bölünür doku hücreleri,mitozla çoğalır. Bunlar bitkide yaprak,kök ve gövdededir. Kökenine göre 2’ye ayrılır. Bunlar birincil bölünür doku ve ikincil bölünür dokudur. Birincil bölünür doku, bitkinin kök ve gövde ucunda bulunur. Bitkinin boyuna uzamasını sağlar. Bu bölgeye büyüme noktası denir. İkincil bölünür doku: Bölünmez dokuların tekrar mitoz bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Böylece kambiyum ve mantar kambiyumu oluşur. Kambiyum kök ve gövdede bulunur. Bitkilerde yaşın hesaplanmasını sağlayan halkaları oluşturur. B) Bölünmez doku: Kofulları çok sayıda ve büyük olup çekirdekleri küçüktür. Bazı hücrelerin Çeperlerinde odun, mantar vb. maddeler birleşerek kalınlaşmalar olur. Bazı hücreler ölü olabilir. 5 bölümde incelenir. Bunlar temel, koruyucu, destek, iletim ve salgı dokudur. 1)Temel doku (parankima): Gövdenin korteksinde, yaprağın mezofil tabakasında ve diğer dokuların etrafında bulunur. Hücreleri canlıdır. Görevine göre 4 bölümde incelenir: a)Özümleme parankiması : Yaprakların mezofil tabakasında ve genç gövdede bulunur. Bol kloroplastlıdır. Fotosentez yapımında görev alır, Mezofil tabakası, palizat ve sünger parankiması olmak üzere 2 kısımdan oluşur. b) İletim parankiması: Fotosentez yapan dokularla iletim demetleri arasında bulunur.Su ve besin taşır.Kloroplastı yoktur. c) Depo parankiması: Bitkinin bölümlerinde bulunur. Su ve besin depolar. d) Havalandırma parankiması: Su ve bataklık bitkilerinde bulunur. Bitkide kök ve gövdedeki parankima hücreleri arasında boşluk oluşturur. Böylece gaz alışverişini kolaylaştırır. 2) Koruyucu doku: Bitkide kök,gövde,yaprak ve meyvelerin üstünü örter. Hücreleri kalın ve klorofilsizdir. Bitkilerde 2 tip koruyucu vardır. Bunlar epidermis ve mantar dokudur. a) Epidermis: b) Mantar doku: Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdelerinin üzerinde bulunur. Epidermisin parçalanmasıyla oluşur. Hücreleri ölüdür. Gaz alışverişini kovucuklar sağlar. 3) Destek doku: Bitkilere şekil ve destek verir. Çok yıllık odunsu bitkilerde iletim demetleri de desteklik işine yardımcı olur. Çok yıllık bitkilerde 2 destek doku bulunur. Bunlar pek doku (kollenkima) ve sert doku (sklerankima)dır. a) Pek doku: Bitkinin gövde, yaprak ve yaprak sapında bulunur. Pek doku hücrelerden oluşur. Hücre çeperine kalınlaşmalar vardır. Bu kalınlaşmalar köşe kollenkiması ve levha kollenkiması olmak üzere 2 grupta incelenir. b) Sert doku: Hücrelerinin sitoplazma ve çekirdekleri kaybolmuş,tüm çeperleri kalınlaşmış ve ölmüştür. 4) İletim doku: Damarsız bitkiler dışında karada yaşayan tüm bitkilerde bulunur. Odun ve soymuk demetlerinden oluşur. Su ve organik maddeleri taşır.2 bölümde incelenir: a) Odun boruları: Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hücre kenarlarında odun özü birikerek kalınlaşmalar oluşur. Hücreler arasında enine zarlar eriyerek kaybolur. Böylece odun boruları oluşur. Görevi su ve suda erimiş tuzları taşımaktır. Kökteki emici tüylerle alınan su, bitkinin diğer organlarına taşınır. Taşıma aşağıdan yukarı doğrudur. b) Soymuk boruları: Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. Soymuk boruları oluşurken hücrelerin ara çeperleri tamamen erimediğinden, yer yer delikler oluşur. Bunlara kalburlu borular denir. Soymuk borularında fotosentez ürünleri bitkinin diğer organlarına taşınır. Bazı bitkilerin köklerinde sentezlenen amino asitler de yaprak ve diğer organlara taşınır. Taşıma çift yönlüdür. 5) Salgı doku: Salgı dokuyu oluşturan hücreler canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve küçük kofulludur. Hücreler diğer dokular arasına dağılmıştır. Salgılar işlevlerine göre 3 bölümde incelenir: a) Hücre içi salgılar: Bu salgı hücre içinde biriktirilir. Salgı hücreleri zamanla sitoplazmalarını kaybederek içi salgıyla dolu olarak kalır. b) Hücre dışı salgılar: Hücrede oluşturulur. Daha sonra hücre dışına atılır. c) Salgı boruları: Bir ya da birkaç salgı hücresi uzayarak salgı borusu haline gelir. Salgı borularının içinde süte benzer bir salgı bulunur. Salgı borularının oluşturduğu salgıların görevleri : Bal özü, böcekleri çekerek tozlaşmayı sağlar, Reçine, tanen gibi antiseptik içeren salgılar, mikroorganizmalardan korunmayı sağlar, Böcekçil bitkilerde salgılar, sindirim enzimi içerir, yakalanan böceklerin sindirimini sağlar
     


    Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
17/01/2019 - 17:46