Birbiriyle çelişen hadis var mı?

Sponsorlu Bağlantılar

ByKatre

ByKatre

Üye
    Konu Sahibi
Birbiriyle çelişen hadis var mı?
Olayı Netliğe Kavuşturuyorum. Okuyun. :)
@kartal835 @messevim @Dede @mürteza16

"Değerli kardeşimiz;
Sahih ve güvenilir hadisler arasında gerçek bir çelişki yoktur. Bu nedenle, aralarında çelişki varmış gibi zannedilen bazı hadisler gördüğümüzde, bunların mutlaka bir açıklamasının olduğunu ve hemen reddetmenin doğru olmayacağını bilmeliyiz.

Birbiriyle çelişkili gibi görünen hadislerin gerçek durumunu açıklayan ve bunlar arasındaki çelişkiyi gidererek uzlaştırmaya çalışan ilim dalına da “te’vilu muhtelifi’l- hadis” denilmiştir.

Hadisleri doğru anlamak için bu ilmin bilinmesi gerekir. Çünkü tek bir hadis ele alınıp, konu bütünlüğü olan diğer hadisler ve bunların yorumu bilinmezse, hadislerde kastedilmeyen yanlış anlamalara ve bunun neticesinde yanlış hüküm vermelere rastlanılması kaçınılmaz olur.

Hz. Peygamber (asm) yirmi üç yıllık peygamberlik hayatında nazil olan ayetleri uygulamış ve açıklamıştır. Onun söz ve fiilleri çeşitli olaylar, şartlar ve muhataplar açısından farklılıklar göstermiş ve bu farklılıklar hadis kitaplarına da yansımıştır. Nasıl ki Kur’an-ı Kerim belli bir süreç içerisinde bir defa da değil de tedrici olarak nazil olmuşsa Hz. Peygamber de buna bağlı olarak söz ve fiilleriyle bu süreci takip etmiştir.

Hz. Peygamber (asm), içinde bulunduğu yer, zaman ve ortama göre farklı hareket ederek muhatap aldığı kişinin durumuna göre özel hüküm vermiş veya tavsiyede bulunmuştur. Ayrıca bir topluluğa konuşurken de o topluluğun durumunu göz önünde bulundurarak mesaj vermiştir.

Bir peygamber, bir öğretmen, bir devlet başkanı, bir ordu komutanı ve bir davetçi olarak yaşayan Hz. Muhammed (asm) muhataplarının anlayış ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak amacına göre değişik ifadeler kullanmış, emirler vermiş, hükümler koymuş ve tavsiyede bulunmuştur.

Tüm bu hususlar da onun söz ve davranışlarının muhataplarının durumuna göre farklı olmasını gerektirmiş, bu durum da söz ve uygulamalarının taşıyıcı malzemesi olan hadislere yansımıştır.

Hadislerde görülen çelişkilerin birçoğu bu hadisleri rivayet eden râvilerden kaynaklanmıştır. Çünkü râviler de bir beşer oldukları için unutma ve yanılma gibi kusurlardan uzak kalamamışlardır. Bu nedenle de hadisi eksik işitmiş ve eksik olarak nakletmiş, hatta kendisinden de bir şeyler ilave etmiş olabilir.

Ayrıca pek çok râvi de hadisi duyduğu lafızlarla değil de duyduklarından anladığını kendi lafızlarıyla aktarmıştır. Bu durumda râvinin duyduğu hadisi yanlış veya eksik anlaması ya da Hz. Peygamberin maksadını farklı şekilde kavraması mümkündür.

İslam bilginleri, hadisler arasında çelişki gibi görünen sorunu çözmek için bu hadislere şu yöntemi uygulamışlardır:

1. İlk önce birbiriyle çelişkili olan hadisler birleştirilmeye çalışılır. Eğer bu birleştirme işi mümkün oluyorsa her iki hadisin de sahih olduğu sonucuna varılır.

2. Eğer bu hadisleri cem etmek mümkün değilse o hadislerin ne zaman söylendiğine yani vurud tarihlerine bakılır. Hadislerin söylendiği tarih tespit edildiği zaman hadisler arasında nesh uygulamasına başvurulur. Sonraki tarihte söylenmiş hadisin kendisinden önceki bir tarihte söylenen hadisi neshettiği yani hükmünü ortadan kaldırdığı kabul edilerek hadisler arasındaki ihtilaflı durum ortadan kaldırılmış olur.

3. Hadislerin ne zaman söylendiği tespit edilemediği zaman bu hadislerin senet ve metinleri incelenerek bazı tercih sebeplerine göre biri diğerine tercih edilir.

4. Hadisler arasında bir tercih yapmak mümkün olmadığı zaman her iki hadisle de amel edilmeyerek bu konuda kesin bir karar verilmez.

Birbiriyle çelişmeleri nedeniyle araları cem edilen hadislere örnek olarak Hz. Peygamberden nakledilen iki farklı rivayeti verebiliriz. Her iki hadis de Hz. Peygamberin su içmeyle ilgili iki farklı söz ve uygulamasını göstermektedir. Bir hadiste Hz. Peygamberin ayakta su içmeyi yasakladığı nakledilirken (Müsned, 3/277) diğer bir hadiste de Abdullah b. Ömer “Hz. Peygamberin ayakta su içtiğini” (Buharî, Eşribe, 16) haber vermiştir.

Bu her iki hadisten anlaşıldığına göre Hz. Peygamber oturarak su içmeyi tercih etmekle beraber gerektiğinde de ayakta su içmiş ve bunda bir sakınca görmemiştir. Böylece her iki hadis arasında herhangi bir çelişki olmadığı anlaşılmaktadır.

Yolculukta oruç tutmakla ilgili olarak rivayet edilen ve birbiriyle farklı olan iki hadis arasındaki çelişki de aynı yöntemle giderilmiştir. Hz. Peygamber, kendisine yolculuk esnasında oruç tutma konusu sorulduğunda, “İstersen tut, istersen tutma.” (Buharî, Savm, 33) buyurmuş başka bir hadiste de, “Yolculukta oruç tutmak, mukim iken (yolcu değilken) oruç tutmamak gibidir.” (Nesaî, Sıyam, 53) demiştir.

Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu iki hadisten birincisi, kolay bir yolculuk yapan ve bir zorlukla karşılaşmayan kimsenin isterse oruç tutabileceğini dile getirirken diğeri de çok meşakkatli bir yolculuk yapan kimsenin oruç tutmaması gerektiğini ifade etmektedir. Hz. Peygamberin birinci hadisi yolculukta oruç tutmama konusunda Kur’an’da zikredilen ruhsatın pratik bir uygulamasını göstermektedir.

Birbiriyle çelişkili gibi görünen ve sahih olan bu ve benzeri rivayetler farklı ortamlarda ve farklı sebeplere göre söylenmiş hadisler olup aralarında gerçek bir çelişki bulunmamaktadır.

Kaynaklar:
İsmail L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları.
İbn Kuteybe, Te’vîlu Muhtelifu’l-Hadis (Türkçe’ye Hadis Müdafası adıyla tercüme edilip basılmıştır).
Tahâvî, Te’vîlü Müşkili’l-Âsâr.
İbnü’l-Cevzî, et-Tahkîk fî Ehâdisi’l-Hılâf.
İmam-ı Şafii, İhtilafu’l hadis.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet"

Kendi Yorumum:
Hadislerin Siyakına ve Sibakına Bakılmadan Yorum Yapmayınız. Siyak ve Sibak, Öncesi ve Sonrası Demektir. İNsanları Böyle Sapıkca DÜşüncelere İnandırırsanız Bunun Vebali Ağır Olur. Peygamber Aleyhisselam'ın Ahlak Abidesi Hayatını, Onun Sahabeleri İle Bize Taşımasına Karşı çıkmak Büyük Vebaldir. Tekrar Düşünün. İNsanları Yanlış Yönlendirmeyin. Hesabınız Ağır Olur. Kimseye Karşı Sert Bir Düşüncem Yoktur. Rabb'im Size de Doğru Yolu Buldursun.
Ne Diyor Üstad:
"Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur." İslam içinde birleşelim ki dışardan gelen tehlikeler bizi parçalayıp bölmesin. Biz bir olalım, diri olalım, müslüman olalım.
Selametle...
 
  • Beğen
Tepkiler: mehsevim ve mürteza16


HakanSeven12

HakanSeven12

Üye
eline sağlık :)
 
  • Beğen
Tepkiler: ByKatre
mürteza16

mürteza16

Üye
Okumadım ama eline sağlık. Boş bir zamanımda okuyacağım. :)
 
  • Beğen
Tepkiler: ByKatre
KayraBey

KayraBey

Üye
Adamsın... Eline sağlık...
 
  • Beğen
Tepkiler: ByKatre ve mürteza16


Üst Alt