Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 104. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 1756 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Kısım :Cumhuriyetin Temel Organları

  Bölüm :Yürütme

  Anayasa`nın 104. Maddesi :

  D. Görev ve Yetkileri
  Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

  Bu amaçlarla Anayasanın ilgili Maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

  A) Yasama İle İlgili Olanlar :

  Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

  Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,

  Kanunları yayımlamak,

  Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

  Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

  b) Yürütme Alanına İlişkin Olanlar :

  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

  Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

  Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

  Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

  Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

  Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,

  Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

  Genelkurmay Başkanını atamak,

  Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

  Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

  Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

  Kararnameleri imzalamak,

  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

  104
  Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,

  Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,

  Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

  Üniversite rektörlerini seçmek,

  c) Yargı ile İlgili Olanlar :

  Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay Üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini, Hakimler

  ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyelerini seçmek.

  Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/01/2019 - 21:51