Tüm Smileyler :)

 • 11 Eylül 2013
 • 11635 Okunma
 • 37 Cevap

 1. :ehe Şeytanî Gülüş :kop: Koptum :hmmm Düşün :hih: Hıh! :d: Yuvarlan :naughty: Yaramaz :ağlarım: Ağlarım :oke: Tamam :islik Islık :angry: Sinirli :sarıl: Sarıl :aha: Ahaa :off: Agresif!!! :op: Öp :nono: Yanlış :aman2: Kork! |-)Uykulu :yuru Bravo :P: Dil çıkart :pro: Pro :bilmm Bilmem... :megafon: Megafon (h) Cool :alkis Alkış :ah Ah :vur Vur :bye2: Hoşçakal :) :dry: Dry :good: Çok iyi! :kotu: Kötü :tşk: Teşekkürler :rica: Rica Ederim :pc: Yazı )): Şamar oğlanı :deal: Anlaştık? :heyo: Heyo :emzik: Emzik :) Gülümse :( Üzgün :lol Lol :close_tema: Konu kapat! :box Boks : ? Duruş :agla Ağla :blink: Nasıl yani? :kop2: Kop :turkiye: Türkiye :zong: Zong :dover: Oklava :agla2: Ağla2 :sopa: Sakar :gun1: Taramalı :haha: Haha! :allalla: Allah Allah :perde:Perdeyi aç :coold: CooL :horse: Atlı :heyo2: La la la la... :bira: Şerefe!.. :spr Süper :@ Kızgın o_O o_O :artist: Artist :bangin: Vur kafaya!.. :biggrin: Yahuu!.. :cool Cool :bleh: Bleh!.. somuru: Duygu Sömürüsü :blush:Utan... :bottom: Vur :sos S.O.S. :lamer: Lamer :karisti: Karıştı :konus: Kaynaş :thumbup: Çok iyi2 :seytan:Şeytan :oha: Şaşkın :smartass: Mezun!.. :duvar2: Vur kafayı :anlas: Anlaştık. :kirbac: Kırbaç :bann: Ban! :no:Hayır :lac: Küstüm :gul: Gül :D Sırıt :maxicep: MaxiCep :polis: Polis :ok2: Göz Kırp2 :pokey: Gözüne
  gözüne :oku OKU! :worshippy: Tapıyorum :scooter: Scooter :icelim: Drunk :sinir :sinir :10numara: Zafer! :kahve: Kahve :hakem: Hakem :oley Oleey :sofer: Şoför :alsana: Al sana :stres: Stres :bud: Dans2 :bakim: Bakım :locked: Kilit :kac: Kaç :korktum: Korktum :dgunu: Birthday :pro2: Pro2 :utan Utandım :nargile: Nargile:cry: Ağla3 :destere: Destere :grrr: Grrr :fkr: Freddy :pasta: Pasta :p Dil çıkart2 :seytan6: Şeytan2 :mahcup:Mahcup :smdance: Dans!.. :sirit: Sırıtış :salincak: Salıncak :cnfsd: Kafa karıştı :walk: Elele :ohannes: OHA :kro2: Kıro:eller: Eller! :hehe: Hehe :zzz: Uykulu :sahan2: Şahan :birak: Bırak yaa... :sahan: Tüüüü... :oha2:Oha! :muha: Muhaha :dance: Toplu Dans :züü: Üzgün. :sukur: Şükür +o( Kus 8-) Gözlerini Devir <:o) Parti 8-| Şapşal (L) Kalp (U) Kırık Kalp :| Hayal Kırıklığı :(6): Msn Demon (A) Melek :ünlem:Dikkat :o Şaşır :s Kafası karışık :$ Utan :türkiye1: Türkiye :huhu: Islık2 :!!!: Iğğğh! :sır: Sır :bye: Hoşçakal:( :nazar: Nazar Boncuğu :firefox: Firefox Aşkı ;) Göz Kırp :'( Ağla :ban: Banlasak mı?.. :bye3: Byes :çay: Çay :domates: Domates At :bilmem: Bilmem :tebessüm: Tebessüm :kıskıs: Kıs kıs :oku: Kitap Okuyan :koş:Koş <3 <3 !utan! Utan! :utandım: Utandım! :trip: Yarı Trip :dansöz: Dansöz :hoba: Hobaa :halay1: Halay1 :halay2:Halay2 :halay3: Halay 3 :emoamca: Emo Amca sopa: Sopa :zuhaha: Zuhaha :yavrum: Yavrum :bira2:Bira :cigara: Cigara :dayak: Dayak :dondum: Dondum :hayalet: Hayalet :teslimol: Teslim Ol :havai: Havai Fişek :rock: Rock :duello: Düello :gunes: Güneş :catcat: Tokatla :disko: Disko :yagmur:Yağmur Bulutu :evet: Evet :bigstar: Teşekkürler! :apple: Apple :bablik:


  Kopyalamak için liste :)

  : e h e :ehe
  : k o p : :kop:
  : h m m m :hmmm
  : h i h : :hih:
  : d : :d:
  : n a u g h t y: :naughty:
  : a ğ l a r ı m : :ağlarım:
  : o k e : :oke:
  : i s l i k :islik
  : a n g r y: :angry:
  : s a r ı l : :sarıl:
  : a h a : :aha:
  : o f f : :off:
  : o p : :op:
  : n o n o : :nono:
  : a m a n 2 : :aman2:
  : y u r u :yuru
  : P : :P:
  : p r o : :pro:
  : b i l m m :bilmm
  : m e g a f o n : :megafon:
  ( h ) (h)
  : a l k i s :alkis
  : a h :ah
  : v u r :vur
  : b y e 2 : :bye2:
  : d r y : :dry:
  : g o o d : :good:
  : k o t u : :kotu:
  : t ş k : :tşk:
  : r i c a : :rica:
  : p c : :pc:
  ) ) : )):
  : d e a l : :deal:
  : h e y o: :heyo:
  : e m z i k : :emzik:
  : ) :)
  : ( :(
  :l o c k e d 2 : :locked2:
  : l o l :lol
  :b o x :box
  : ? :?
  : a g l a : :agla:
  : b l i n k : :blink:
  : k o p 2 : :kop2:
  : t u r k i y e : :turkiye:
  : z o n g : :zong:
  : d o v e r : :dover:
  : a g l a 2 : :agla2:
  : s o p a : :sopa:
  : g u n 1 : :gun1:
  : h a h a : :haha:
  : a l l a l l a : :allalla:
  : p e r d e : :perde:
  : c o o l d : :coold:
  : h o r s e : :horse:
  : h e y o 2 : :heyo2:
  : b i r a : :bira:
  : s p r :spr
  : @ :@
  o _ O o_O
  : a r t i s t : :artist:
  : b a n g i n : :bangin:
  : b i g g r i n : :biggrin:
  : c o o l :cool
  : b l e h : :bleh:
  s o m u r u : somuru:
  : b l u s h : :blush:
  : b o t t o m : :bottom:
  : s o s : :sos:
  : l a m e r : :lamer:
  : k a r i s t i : :karisti:
  : k o n u s : :konus:
  : t h u m b u p : :thumbup:
  : s e y t a n : :seytan:
  : o h a : :oha:
  : s m a r t a s s : :smartass:
  : d u v a r 2 : :duvar2:
  : a n l a s : :anlas:
  : k i r b a c : :kirbac:
  : b a n n : :bann:
  : n o : :no:
  : l a c : :lac:
  : g u l: :gul:
  : D :D
  : m a x i c e p : :maxicep:
  : p o l i s : :polis:
  : o k 2 : :ok2:
  : p o k e y : :pokey:
  : o k e : :oke:
  : w o r s h i p p y : :worshippy:
  : s c o o t e r : :scooter:
  : i c e l i m : :icelim:
  : s i n i r :sinir
  : 1 0 n u m a r a: :10numara:
  : k a h v e : :kahve:
  : h a k e m : :hakem:
  : o l e y :oley
  : s o f e r : :sofer:
  : a l s a n a : :alsana:
  : s t r e s : :stres:
  : b u d : :bud:
  : b a k i m : :bakim:
  : l o c k e d : :locked:
  : k a c : :kac:
  : k o r k t u m : :korktum:
  : d g u n u : :dgunu:
  : p r o 2 : :pro2:
  : u t a n :utan
  :n a r g i l e : :nargile:
  : c r y : :cry:
  : d e s t e r e : :destere:
  : g r r r : :grrr:
  : f k r : :fkr:
  : p a s t a : :pasta:
  : p :p
  : s e y t a n 6 : :seytan6:
  : m a h c u p : :mahcup:
  : s m d a n c e : :smdance:
  : s i r i t : :sirit:
  : s a l i n c a k: :salincak:
  : c n f s d : :cnfsd:
  : w a l k : :walk:
  : o h a n n e s : :ohannes:
  : k r o 2 : :kro2:
  : e l l e r : :eller:
  : h e h e : :hehe:
  : z z z : :zzz:
  : s a h a n 2 : :sahan2:
  : b i r a k : :birak:
  : s a h a n : :sahan:
  : o h a 2 : :oha2:
  : m u h a : :muha:
  : d a n c e :dance
  : z ü ü : :züü:
  : s u k ur : :sukur:
  + o ( +o(
  8 - ) 8-)
  < : o ) <:o)
   


  Yazan: KcygtYsn
 2. Emeğinize sağlık hocam çok uğraşmışsınız :alkis:
   
 3. üst konuda mevcuttu
   
 4. Rica ederim :)
   
 5. Ben göremedim link atar mısın
   
 6. muhammed4949 ve arslanla bunu beğendi.
 7. :) artık o yöneticilere kalmış
   
 8. :) :)
   
 9. Baya bir uğraşmışsın heralde :alkis:
   
 10. :tşk: Senin smiley de yakıyo ha :D
   
  mürteza16 bunu beğendi.
 11. :islik
   
 12. Emeinize sağlık :oke: :alkis
   
 13. Uğraşmıssın helal hocam tşkrl
   
 14. .NeXuS. bunu beğendi.

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
17/01/2019 - 19:03