Rİteksİya Enfeksİyonlari

 • 18 Nisan 2010
 • 402 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Riketsiyalar gram negatif, hem DNA hem de RNA içeren pleomorfik, kokobasil yapısında, hücre duvarı içermeyen hücre içi mikroorganizmalardır. “Hücre içi mikroplar akut faz yanıtını oluşturamaz”.
  Semptomlar
  Baş ağrısı
  Israr eden ateş
  İlk önce makuler sonra purpurik-vaskülit tarzında deri döküntüsü
  Lenfadenopati
  Hepatosplenomegali, sarılık, tutulan organa ait semptomlar

  Q ateşi dışındaki tüm riketsiyal enfeksiyonlar antropodlar yoluyla (antropodun ısırması, feçesi ile veya kurumuş, parçalanmış antropodların orofekal veya solunum yoluyla veya konjonktiva teması ile) bulaşır. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde ortaya çıkar. Hayvan besleme veya hayvanlarla oyun oynama öyküsü mevcuttur.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  Kayalık dağlar humması (ABD&#8217;de en sık)--- R. Ricketsii-----kene
  Murin tifüsü (Endemik tifüs)------------ R. Mooseri-----fare biti, fare piresi
  Q ateşi-----------------------------------------Coxiella burnetti---koyun, sığır kenesi, süt
  Ricketsial pox------------------------------- R. Akari----fare akarı
  Epidemik tifüs------------------------------ R. Prowazekii----bit
  Diğer (spotted fever (Akdeniz ülkelerindeki Fievre boutonneuse---R. conori)
  Tsu-Tsu-gamushi ateşi (çalı tifüsü)----Uzak doğu ve Asya&#8217;da-----R. orientalis)

  Tanı: *Alınan basit kan kültürlerinde üreme olmaması gerekir.
  *Deri biopsisinde küçük damarları tutan mononükleer vaskülit
  *Weil-felix testi: Bazı Proteus vulgarisin suşlarına karşı çapraz reaksiyon ile oluşan antikor tirelerinin tesbiti (OX19, OX2, OXK) Genellikle 2. haftadan sonra pozitifleşirler. 3 ay kadar pozitif kalırlar.
  Epidemik tifüs --------------- OX19
  Kayalık dağlar ateşi --------- OX19 veya OX2 veya (-)
  Tsutsugamushi --------------- OXK
  Q ateşi ve riketsial pox&#8217;da bu testler anlamsız.
  *IFAT, CFT, ELİSA ve Latex aglütinasyon testleri
  *Riketsiya doku kültürleri

  Ayırıcı tanıda diğer ciltte vaskülit ve purpura yapan hastalılar düşünülmelidir (streptokoksik vaskülit, Henoch Schölein, ilaç vaskülitleri, meningokoksemi, Listeriosis, enteroviral enfeksiyonlar, sepsis, İTP, EMN, atipik kızamık, kızamıkcık vs).
  Tedavide; Kloramfenikol, tetrasiklin/doksisiklin, azitromisin kullanılabilir. Hücre duvarına etkili penisillin gibi antibiyotikler etkisizdir. Sulfonamidler replikasyona neden oldukları için kontrendikedir. Kortikosteroidler kısmen etkilidir, vaskülitli ağır vakalarda denenebilir.
  Riketsialarda nadiren tekrarlayıcı ve kronik bir hastalık görülebilir. Brill hastalığı buna örnektir.
  Prognoz: En ağır tip Kayalık dağlar ateşidir. Çocuklarda ölüm erişkinlere göre daha nadirdir. Fulminan seyirli, beyin, kalp, akciğeri tutan vaskülitlerde prognoz kötüdür. %5-7 oranında mortalite gelişebilir. Ölümlerin çoğu hastalığın 2. haftasında olur. Fulminan seyirlilerde 5. günde gelişebilir.


  Kayalık Dağlar Lekeli Ateşi
  Etken Rickettsia Rickettsii.
  Rezervuar, Köpek ve kemiriciler (fare, tavşan, sincap, gelincik vs)
  Vektör: keneler (Kenelerin ısırdığı bölgede &#8220;taşe noire&#8221; adı verilen siyah renkli bir skar oluşur. Bu skar genellikle ekstremitede veya abdominal bölgededir.)
  Kuluçka dönemi 2-8 gün
  Klinik: Enkübasyon dönmeinden sonra birden yükselen ısrarlı ateş söz (Rocky mountain ateşi) konusudur. 40 0C&#8217;ye varan ateş (Kutanöz ateş), konjonktivit, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, artralji, myalji ve bazen ishal görülür. Bradikardi tipiktir. Hastaların çoğunda karakteristik deri döküntüsü mevcuttur. Döküntü ateşin başlangıcından 2-6 gün sonra el ve ayak ayalarından ve ekstremitelerden makül şeklinde başlayıp, peteşial ve vaskülit tarzında palpabl basmakla solmayan makülopapüler döküntü şekline dönüşür ve gövdeye yayılır. Bazı hastalarda hepatosplenomegali, şuur bulanıklığı ve meningismus da görülebilir. Ekstremitelerde ödem gelişebilir. SSS tutulumu olursa ağır seyreder. Konvülsiyonlar ve beyin ödemi, koma gelişebilir. Şok gelişebilir.
  Laboratuarda; lökopeni, trombositopeni, anemi, hiponatremi, proteinüri ve hematüri, BOS&#8217;ta pleositoz saptanabilir.

  Tedavi: 8 yaş altı; Kloramfenikol---Rifampisin
  8 yaş üstü; Tetrasiklin/Doksisiklin&#8212;Siprofloksasin
  Hamilelerde Spiramisin (Rovamisin)
  Tedavi süresi ateş tamamen normale döndükten sonra 3 gün (ortalama 10 gün)

  Epidemik Tifüs (Bitle bulaşan tifüs)
  Etken R. Prowazakii
  Rezarvuar kemirgenler, vektör: bitler
  Enkübasyon dönemi: 6-14 gün. Benzer semptomlar vardır. Farklı olarak taşe noire görülmez, el ve ayak ayalarında döküntü yoktur. Gövdeden ve koltuk altından başlar, ekstremitelere doğru yayılır. Tedavide aynı ilaçlar kullanılabilir. Buna yönelik etkin aşısı vardır.
  Q ateşi daha ziyade ateş ve akciğer bulguları ile gelir. İntersisyel pnömoni gelişir. Döküntü yoktur. Daha çok hayvan yünleri veya hayvancılıkla uğraşanlarda, çobanlarda görülür.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Genel olarak hücre içi mikroorganizmaları olan riketsiyalarda hiponatremi dikkat çeker. Hiponatremi yapan enfeksiyonlar; Riketsiyalar, sıtma, mikoplazma, Lejionella
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
23/02/2019 - 23:51