Hürriyet Kasidesi Açıklaması Günümüz Türkçesi ile

 • 26 Eylül 2012
 • 593 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hürriyet Kasidesi Açıklaması Günümüz Türkçesi ile

  Hürriyet Kasidesi
  Hürriyet Kasidesi ve Açıklaması  görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

  hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

  vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

  muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
  hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

  nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

  cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
  edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

  durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
  çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
  cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

  kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i osmaniyânız kim
  muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

  vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
  erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

  GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ


  çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık

  kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz

  eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez

  vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz

  dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir

  hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir

  insanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir; insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler?

  kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır, fakat kendi nefsinden utanmaz

  akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir

  başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur; koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar

  iktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar; metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer

  kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar; milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!

  zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir; bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın

  işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir; tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın

  biz o osmanlılar boyunun ulu soyundanız; mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır

  biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik

  biz o yüce yaratılışlı milletiz ki hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir

  hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert, yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı?

  cellâdın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa, yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir

  felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin, millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim

  bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın; bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir

  vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş, aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor

  korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım; benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür

  ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın; senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir

  zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün; eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış

  gönülde çalışma gevheri, elmas cevherine benzer; ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez

  ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk

  şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme; güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın

  ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun; dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin

  hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir; allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun

  ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan!

  NAMIK KEMAL
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
22/02/2019 - 00:39