Divan Edebiyatında Kaside ve Kasidenin Özellikleri

 • 26 Eylül 2012
 • 752 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Divan Edebiyatında Kaside ve Kasidenin Özellikleri

  Divan Edebiyatı Kaside
  Kaside Nedir
  Kasidenin özellikleri
  Kaside türleri

  Kasideler, genellikle birini övmek ve yermek amacıyla yazılan şiirler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur Türk edebiyatında 13 yüzyılda kullanılmaya başlanır Nazım birimi beyittir Beyit sayısı 33-99 arasında değişir Kasidenin ilk beyitine matla denir Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir Kasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir

  Arap Edebiyatında ilk dönemlerden beri kullanılan çok önemli ve yaygınbir nazım şeklidir Kaside sözcüğünün anlamı “kastetmek, yönelmek”tir Edebiyatımızda, din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla, belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere kaside denir

  Özellikleri:

  1- Beyitlerden oluşur Kafiye düzeni gazelle aynıdır Yani aa, ba, ca, da, ea, fa … Ancak gazelden daha uzun bir nazım şeklidir
  2- Kaside en az 33, en çok 99 beyitten oluşur Ancak beyit sayısı 33’den az olan kasideler de vardır
  3- Kasidenin ilk beytine matla denir Ama şair, şiir içinde matlaı yenileyebilir
  4- Kasidenin son beytine makta denir
  5- Şairin isminin geçtiği yere taç beyit denir Sonlara doğrudur
  6- Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid denir
  7- Aruz ölçüsüyle yazılır
  8- Bu türün en meşhur ismi Nef’i’dir
  9- Kasidenin kendi içinde belli bölümleri vardır

  Kasidenin Bölümleri:

  1- Nesib (teşbib): Giriş bölümüdür Kasidenin tasvir bölümüdür Burada, asıl konuya geçilmeden önce ramazan, bayram, bahar, yaz, savaş gibi konular ele alınır

  2- Girizgâh: Kasidenin ikinci bölümüdür Asıl konuya giriş için uygun bir ortam hazırlama yani giriş bölümüdür

  3- Medhiye: Bu bölümde şair kimi övecekse onun yüceliklerini, başarılarını, erdemlerini anlatır Bu bölümde abartı ve ağır bir anlatım göze çarpar

  O sultan ki cism-i cihân cânıdır
  Zamânın zamân-ı baharıdırü

  4- Fahriye: Şair bu bölümde kendini ve şiirini över Abrtılı bir anlatım söz konusudur

  5-Tegazzül: Şair zaman zaman monotonluğu kırmak için kasidenin içinde, aynı ölçü ve uyakla gazeller yazar Bu gazelin yazıldığı yer, tegazzül bölümüdür

  6- Taç: Şair bu bölümde mahlasını ( Şiirdeki ad, takma ad) kullanır

  7- Dua: En son bölümdür Burada, övülen, kendisi için kaside yazılan kişi için dua edilir Kişi için dua edilir Kasidenin son bölümüdür

  Hüdâ ömrünü ber-karâr eylesin
  Verip maksadın kâm-kâr eylesin
  Not: Kaside, bir maksat için yazılmış şiirdir Şairin bir isteği vardır Bu bakımdan bir dilekçe olarak değerlendirilebilir Çünkü şair, bu şekilde kompozisyona yer veren bir manzume ile hem isteğini söylemekte, hem de yeteneğini göstermektedir

  Kaside Çeşitleri:

  Kasideler şu ölçülere göre sınıflandırılırlar

  1 Nesip (teşbip) bölümlerinde işlenen konulara göre:
  Bahariye (Bahar), Iydiye (Bayram), Şitaiye (Kış) Ramazaniye (Ramazan), Sayfiye (yaz)

  2 Rediflerine göre:
  Su Kasidesi, Sühân kasidesi, Gül kasidesi, Sünbül Kasidesi

  Not: Şehirleri konu edinen kasideler de vardır İstanbul Kasidesi

  3-Konularına göre:

  Tevhid: Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidedir

  Münacaat: Allah’a yalvarmak için yazılan kaside

  Naat: Hz Muhammed(SAS)’i ve din büyüklerini anlatmak için yazılan kasidedir

  Medhiye: Devrin ileri gelen kişilerini övmek için yazılan kaside çeşididir

  Mersiye: Sevilen insanların ölümünden duyulan acıları anlatan kasidedir Türk Edebiyatında bu kasidenin en güzel örneklerinden biri Baki’nin Kanuni Sultan Süleymân için yazdığı Kanuni Mersiyesi’dir

  Hicviye: Herhangi bir kişiyi yermek amacıyla yazılan kasidelerdir Acımasız ve abartılı bir dil kullanılır Edebiyatımızda hicviyenin en güzel örneklerini Nef’i vermiştir Onun Siham-ı Kaza’sı bu türün en güzel örneklerinden biridir
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
16/01/2019 - 18:59