Divan edebiyatında Gazel ve Gazelin Özellikleri

 • 26 Eylül 2012
 • 501 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Divan edebiyatında Gazel ve Gazelin Özellikleri

  Gazel Nedir?
  Gazelin özellikleri nelerdir?

  Gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir Önceleri Arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir Gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır Matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra) Sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur Birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü’l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir İlk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla” (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine “hüsn-ü makta” (son beyitten güzel olması gerekir) denir

  Gazelin en güzel beyti ise beytü’l-gazel ya da şah beyit adıyla anılır Bunun yeri ya da sırası önemli değildir Bazı gazellerin matlasını oluşturan dizelerden birinci ya da ikincisinin matlasının ikinci dizesi olarak yenilenmesine “redd’i-matla” denir Şair mahlasını (şairin takma adı, ya da tanındığı ad) maktada ya da “hüsn-ü makta”da söyler Bu durumda beyit ikinci bir adla mahlas beyti ya da mahlashane olarak anılır Şairin mahlasını tevriyeli kullanmasına hüsn-ü tahallüs denir Dize ortalarında uyak bulunan gazele musammat, sonu getirilmemiş ya da beyit sayısı 5’in altında bulunan gazellere de “natamam” gazel denir Başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere “tahmis”, “terbi” adı verilir

  Bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller “yek ahenk gazel”, her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazeller de “yek avaz gazel” olarak adlandırılır Gazeller konularına göre de çeşitli isimlerle tanımlanır Aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazeller “aşıkane”, içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılanlara rindane denir Aşıkane gazellere en iyi örnek Fuzûlî’nin gazelleri, rindane gazellere en iyi örnek ise Bâkî’nin gazelleridir Kadını, içkiyi ve ten zevklerini konu edinen gazeller ise, örneğin Nedîm’in gazelleri, “şuhane”, öğretici nitelikli gazellere, örneğin Nâbî’nin gazelleri, hakimane gazel denir Ayrıca felsefi konularda yazılmış gazeller de vardır Gazeller eskiden bestelenerek okunurdu Özelikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır Gazelleri makamla okuyan kişilere “gazelhan”, gazel yazan usta şairlere ise “gazelsera” adı verilir Gazel, Türk müziğinde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir Sesle taksim olarak da bilinir

  Gazelin kelime anlamı ahu, ceylan ve kuru yapraktır Güzellikten, aşktan, onun yüzünden çekilen acılardan, şaraptan, eğlenceden söz eden Divan Edebiyatı nazım şeklidir

  1- Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir ama genelde bu sayı 5, 7, 9 beyittir
  2- İlk beyit kendi arasında kafiyelidir Gazelin kafiye düzeni (örgüsü) şöyledir;
  aa, ba, ca, da, ea, fa
  3- Gazelin ilk beytine matla(doğuş yeri) denir
  4- Gazelin son beytine makta (bitiş, kesiliş yeri) denir
  5- Şairin isminin geçtiği beyte taç beyit denir
  6- Gazelin en güzel beytine beytü’l-gazel denir Bu beyte Şah beyit de denir
  7- Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmaz, anlam beyitte tamamlanır
  8- Bir gazelin bütününde aynı konu işleniyorsa, böyle gazellere yek-ahenk gazel denir
  9- Bütün bir şiirin aynı söyleyiş güzelliğine sahip olduğu gazellere yek-âvâz gazel denir
  10- Divan edebiyatı şairleri bütün maharetlerini gazelde ortaya koyarlar Büyük şair olmanın en büyük ölçütü gazellerdir
  11- Gazelde konu aşk, şarap, güzellik ve aşkın ıstırabıdır
  12- Bazı gazellerin matladan sonra gelen beyitlerinde mısralar ortalarından bölünebilir Bu durumda gazele iç kafiye hakimdir Böyle gazellere musammat gazel denir
  13- Aruz ölçüsüyle yazılır
  14- Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya Bey vb gazelin önemli isimleridir
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
16/01/2019 - 09:36